Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75894

Hankkeen nimi: WoodstreamTM -prosessin tutkimuksellinen selvitysosio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.8.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MONTINUTRA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2879601-2

Jakeluosoite: Raisionkaari 55

Puhelinnumero: 0407562427

Postinumero: 21200

Postitoimipaikka: RAISIO

WWW-osoite: www.montinutra.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuorikoski Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.vuorikoski(at)montinutra.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407562427

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa aloitetaan pilottimittakaavan metsämateriaalivirroista korkeimman arvoasteen tuotteiden valmistamisen tutkimuksellinen osio elintarvike-, teknokemia ja rehuteollisuuden regulatoristen vaatimusten täyttämiseksi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 347 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 347 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otettu huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tämä on toiminnan lähtökohta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Hankkeemme tulee edistämään metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostamista arvokkaiksi bioaktiivisiksi tuotteiksi. Kuusen sahanpurusta tuotettava Kuusikumi® edistää ekologista kestävyyttä korvaamalla epäeettisesti ja epäegolokisesti tuotettuja arabikumia ja guarkumia, ja siten vähentää trooppisten metsien raivaamistarvetta akaasia- ja guarplantaaseiksi Afrikassa ja Intiassa. Pohjoisessa Euroopassa tuotettava Kuusikumi® vähentää myös logistiikan päästöjä: havumetsävyöhykkeellä kiertotalousperiaatteella elintarvikekelpoiseksi tuotettua luonnontuotetta ei tarvitse rahdata Intiasta saakka Euroopan markkinoille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 9
Monia metsäteollisuuden sivuvirtoja (kaarna, sahanpuru, oksantyvet) hyödynnetään nykyisin lähinnä lämpövoimaloissa tai materiaali läjitetään maatumaan – nämä molemmat aiheuttavat Co2-päästöjä. Montinutran korkean arvon tuotteet nostavat metsäteollisuuden sivuvirtojen arvoa, jolloin pienempi osa näistä materiaaleista päätyy polttoon tai lahoamaan ja siten vähentää metsäteollisuuden nykyistä Co2-päästökuormaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Hankkeella ei ole välitöntä suoraa (positiivista tai negatiivista) vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen Suomessa. Positiivisina välillisenä vaikutuksina on guargumin ja arabikumin epäsuotuisan kehitystrendin katkaiseminen: Kuusikumi® voisi osaltaan tyydyttää guarkumin ja arabikumin maailmanmarkkinan kasvua ja samalla vähentää tai jopa pysäyttää viidakon raivaamisia trooppisilla alueilla akaasia- ja guarpuuplantaaseille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
Kuusikumi® -tuotantoon tarvitaan vettä, sahanpurua ja energiaa (josta suurin osa ostetaan sahan yhteydessä olevasta biovoimalaitoksesta). Tuotannosta ei kerry maaperään / valu vesistöihin päästöjä. Co2-päästöjä prosessi pienentää verrattuna siihen, että sahanpuru maatuu tai poltetaan. Montinutran tulevaisuuden visioissa on aktiivinanohiilen valmistus ’keitetystä sahanpurusta’. Tällöin Kuusikumi® -tuotannon mäskistä voisi edelleen jatkojalostaa aktiivinanohiiltä maanviljelyn maan-parannustuotteeksi, joka vähentää Co2-päästöjä, kastelutarvetta sekä lannoitemääriä. Kasvihuonekaasupäästöjen positiivisen vaikutuksen lisäksi tällä olisi vesistöjen ravinnekuormaa vähentävä vaikutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeellamme ei ole suoria (positiivisia tai negatiivisia) vaikutuksia Natura 2000 kohteisiin. Merkittävä osa Suomen Natura 2000 pinta-alasta on vesistöä / saaria, jolloin ainakin teoriassa laajalla aktiivinanobiohiilen käytöllä maanviljelyssä olisi positiivinen vaikutus vesistöjen ravinnekuormaan, myös osassa Natura 2000 kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Montinturan visiona on olla keskeinen vaikuttaja ja kiihdyttäjä uuden miljardiluokan toimialaklusterin pystyttämisessä. Tämä klusteri muodostuu lääke- ja elintarviketeollisuuden väliin käyttäen raaka-aineina metsäteollisuuden sivuvirtoja / jätteitä. Esimerkkinä: kuusen sahanpurusta jalostetaan Qustiol® eturauhas-/virtsavaivaan funktionaalista jugurttia – jolloin sahanpurusta (jätteestä) muodostuu täysin uudenalista liiketoimintaa ja uusia arvoketjua (vrt. Benecol-tuotteet).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Kuusikumi® uuttaminen vaatii korkeaa painetta ja lämpötilaa keittovedelle, mikä saadaan parhaiten sahan yhteydessä olevasta bioenergialaitoksesta (hyödyntäen metsäteollisuuden uusituvia energialähteitä). Esim. aurinko- tai tuulienergian käyttäminen ei teknistaloudellisesti ole ympärivuotisessa uuttovalmistusprosessissa mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Vrt. edellä kohta ’materiaali ja jätteet’. Esim. Kuhmon Woodpolis on tervetullut verkosto hyötymään ja edelleen kehittämään aplikaatioita sekä uusia käyttökohteita uuttoaineille, uuton sivuvirroille sekä täysin uusille innovaatioille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Montintura on jo kehittänyt immateriaalista arvoa Suomeen tutkimuksen ja patenttien kautta. Toivomme toimialaklusterin kasvavan (esim. funktionaalinen ruoka) ja kehittävän lisää arvokkaita aineettomia tuotteita ja palveluja kierto- ja kaskaditalouden periaatteita hyödyntäen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Montinturan tuotantolaitos (ja myöhemmin tuotantolaitokset) tullaan sijoittamaan raaka-ainelähteen viereen, ts. jo olemassa olevan metsäteollisuuslaitoksen yhteyteen. Tämä on taloudellisesti fiksua, ekologisesti tehokasta ja vähentää materiaalien rahtaamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Montinutran tuotteet ovat ’vihreää high-techiä’, ja toimialaklusterin kasvun myötä on odotettavissa hyvinvointia (työtä, työpaikkoja) teknologian kehittämisen / tutkimuksen keskuksiin (Kajaani, Raisio, Turku, …) sekä metsäteollisuuspaikkakunnille.
Tasa-arvon edistäminen 9 0
Montinutran arvoihin kuuluvat ympäristö, eettisyys ja tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Liiketoiminta tulee aikanaan kasvamaan metsäteollisuuspaikkakunnilla ja siten osaltaan edistämään ’tyhjenevän maaseudun’ tilannetta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Montinturan toiminnalla ei ole merkittäviä (positiivisia tai negatiivisia) vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Tuotantolaitoksemme ovat merikontin tai parin kokoisia, ja ne ’maastoutuvat’ ison sahan kylkeen.
Ympäristöosaaminen 10 8
Montinutran tuotanto on kierto-/kaskaditaloutta parhaimmillaan. Ympäristöosaaminen on meille tärkeää, ja tulemme edistämään sekä vaatimaan tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-