Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75896

Hankkeen nimi: RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vile Puhakka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.puhakka(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085210

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennusjätteen kierrätystavoitteiden kiristyminen ja materiaalikäytön edistäminen edellyttävät uudenlaisten tutkimuslaitteistojen kehittämistä, mihin vastataan tällä ”RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot” -hankkeella. Tämä on investointihanke, joka on rinnakkaishanke ”RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet” -hankkeelle.

Tavoitteena on luoda edellytykset rakennus- ja purkujätteen uudenlaiselle erottelulle ja materiaalihyötykäytölle tutkimus- ja kehitystoiminnassa siten, että alueen korkeakoulut vastaavat yritysten tarpeisiin ja samalla mahdollistavat uuden vähähiilisen liiketoiminnan kehittymisen Päijät-Hämeen alueella.

Toimenpiteinä hankkeessa investoidaan Lahden ammattikorkeakoulun Kiertotalouslaboratorioon rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn pilot-mittakaavaisia laitteistoja, jotka sisältävät
1.) magneettierotteluun perustuva lajittelulaitteiston, ja uudenlaisen 2.) pelletöintilinjaston. Laiteistot tulevat tutkimus- ja kehityskäyttöön.

Tuloksena saatavia laitteistoja hyödynnetään käyttöönoton jälkeen ensimmäisessä vaiheessa Päijät-Hämeen rakennusalitteen käsittelyyn ja jatkojalostamiseen. Jatkossa laitteistoilla voidaan tutkia ja edistää myös muuta alueen yritysten toiminnasta muodostuvaa rakennus- ja purkujätteen hyötykäyttöä, kuten puujätteen. Tietojemme mukaan Suomessa ei ole tällä hetkellä tutkimus- ja kehitystyöhön vastaa erottelulaitteistoa (1.) kuin mitä tällä hankkeella investoidaan. Hyötykäyttöä edistävä pelletöintilinjasto (2.) on tarkoitus suunnitella ja kehittää itse siten, että se soveltuu täysin uudenlaisella tavalla erityisesti symbioosituotteiden jatkokäsittelyyn (kuten rakennusalite + liete/tuhka). Hankkeen tuloksina saatavia laitteistoja voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden alueen teollisten jätemateriaalien jatkojalostamisessa.

Hankkeella investoitavat laitteistot mahdollistavat täysin uudenlaisten korkean jalostusarvon ja vähähiilisten kierrätystuotteiden kehittämisen rakennus- ja purkujätteestä. Laboratorioinvestoinnit luovat alueen korkeakoululle ja yrityksille kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiset tutkimus- kehitysmahdollisuudet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen korkeakoulut (LAB ja LUT) ja alueen yritykset, erityisesti rakennus-, purku-, sekä kierrätysalan pk-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Rakennus- ja purkujätteen hyötykäytön kasvun myötä muut ekosysteemiin kuuluvat Päijät-Hämeen toimijat ml. asukkaat. Tulokset ovat hyödynnettävissä rakennus-, purku- ja kierrätysalalla kansallisesti ja soveltuvin osin EU:ssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 91 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 130 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 130 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Kulttuuriympäristö 0 0
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus
Ympäristöosaaminen 9 9
Kts. RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -hankkeen rahoitushakemus

9 Loppuraportin tiivistelmä

-