Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75923

Hankkeen nimi: ROKKE - Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jenni Kemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.kemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 4829434

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen kaupunki, 1978283-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kehittämistavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen toimintakulttuuri Rovaniemen kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda pk-yrittäjien, Rovaniemen kaupungin ja kehittäjien kanssa yhteinen toiminta- ja rahoitusmalli kaupunkikeskustan pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on aktivoida ja lisätä Rovaniemen kaupunkikeskustan jatkuvaa ja suunnitelmallista yhteiskehittämistä sekä vahvistaa kaupunkikeskustan pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista mahdollistaen pk-yritysten yhteisten, uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntyminen.

Hankkeessa määritetään Rovaniemen kaupunkikeskustan toimijoiden yhteinen toiminta- ja rahoitusmalli sitouttamalla toimijat, keräämällä taustatietoja pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien yhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta sekä yhteistyön odotuksista, kartoittamalla kansallisia ja kansainvälisiä kaupunkikeskustan toimintamalleja ja käytänteitä sekä osallistamalla asukkaat kaupunkikeskustan kehittämiseen. Toiminta- ja rahoitusmalli vakiinnutetaan järjestämällä kohderyhmälle valmentavia työpajoja yhteisten tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen, markkinointiviestintään ja palvelukulttuuriin sekä pilotoimalla toiminta- ja rahoitusmallin palvelukonseptia. Toiminta- ja rahoitusmallin vaikutusten seuraamiseen, arviointiin ja kehittämiseen muodostetaan seurantamalli. Kaupunkikeskustan toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi ja toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestitään avoimesti.

Hankkeen tuloksena syntyy kaupunkikeskustan toimijoiden toiminta- ja rahoitusmalli, joka toimeenpannaan hankkeen aikana ja joka hankkeen jälkeen on osa Rovaniemen kaupunkiorganisaation toimintaa. Toiminta- ja rahoitusmallin avulla Rovaniemen kaupunkikeskustaa kehitetään pitkäjänteisesti ja strategisesti. Hankkeen tuloksena kaupunkikeskustan toimijat ovat verkostoituneet ja toimijoiden välinen yhteistyö on vahvistunut. Yhteiskehittämisen toimintakulttuuri kannustaa verkostomaiseen yhteistyöhön sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat Rovaniemen kaupunkikeskustaa kehittävät toimijat: Rovaniemen kaupunkikeskustassa toimivat pk-yritykset, uutta yritystoimintaa suunnittelevat toimijat, kehittäjät ja päättäjät ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeessa ei rajata toiminta-aluetta maantieteellisesti - mikäli yritys katsoo kuuluvansa kaupunkikeskustan toimijoihin, voi se osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hanke edistää kyseisten kaupunkikeskustan toimijoiden, Rovaniemen kaupungin toimien ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Hankkeessa luodun toiminta- ja rahoitusmallin rakentamisessa huomioidaan myös kiinteistöomistajien tarpeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Rovaniemen paikalliset asukkaat sekä Rovaniemellä vierailevat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 079

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 308 844

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutuksia on arvioitu Lapin Letkan Suvauskoneella, jonka mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeessa - hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toteuttamisessa huomioidaan tasa-arvon periaatteet. Kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Uusien liiketoimintamallien myötä kaupunkikeskustan toimijat voivat mahdollisesti vaikuttaa tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tarve on tullut Rovaniemen kaupunkikeskustan toimijoilta. Hankkeen tuloksena kaupunkikeskustan kehittämistä tehdään pitkäjänteisesti ja strategisesti yhteistyössä eri toimoijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tuloksena kaupunkikeskustassa toimivat pk-yritykset luovat yhdessä uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita, jolloin myös kaupunkikeskustan pk-yritysten kilpailukyky ja tuottavuus paranee.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Kaupunkikeskustan toimijat verkostoituvat ja vahvistavat yritysyhteistyötään, joka edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän, mutta hankkeen toteuttamisessa huomioidaan tasa-arvon periaatteet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-