Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75924

Hankkeen nimi: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: +358 16 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raimo Jänkälä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.jankala(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 510 9481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut, 0191406-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Suomen harvaan asutulla alueella saavutettavuus on haaste asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palvelut voimakkaasti pirstaloituneita ja digitointiaste on matala. Pohjoisessa tieto reiteistä ja aikatauluista on hankalasti löydettävissä - etenkin kansainvälisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Kokonaisvaltaisten reittioppaiden puuttuminen hankaloittaa sujuvien matkaketjujen muodostamista. Laaja-alaisen yhteistyön kautta pystytään edistämään kestävää, vähähiilisempää, sujuvaa ja resurssiviisasta matkailua.

Lapissa saavutettavuutta on edistetty vuosien 2018-2019 Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa, joka pohjautui aiemmin Ylläksellä tehtyihin MaaS-pilotointeihin. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke (KeLiPa) jatkaa Open Arctic MaaSissa tehtyä työtä vastaamalla erityisesti aluekehityksen näkökulmasta havaittuihin haasteisiin tukien samalla resurssiviisasta ja vähähiilistä elämäntapaa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta.
Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:
1) Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat
2) Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa
3) Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina
4) Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta

Laaja-alaisen, vuorovaikutteisen yhteistyön, digitointiasteen nostamisen, tietoisuuden lisäämisen ja uusien toimintamallien rakentamisen kautta edistetään kestävää matkailua ja vähähiilistä liikkumista myös harvaan asutuilla alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin kunnat, liikkumisen palveluihin kiinnittyvät alueelliset ja kansalliset viranomaiset niin liikkumisen kuin matkailun toimialoilta, liikkumisen palveluiden tuottajat (yritykset, palveluiden välittäjät, jakelualustat ja muut liikennetoimijat), matkailuyritykset, matkaketjujen käyttäjinä paikalliset asukkaat ja Lapin matkailijat, Lapin matkailun aluetoimijat, kansalliset liikkumisen palveluita kehittävät tahot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Liikkumisen kaupallisia MaaS-palveluita tuottavat yritykset, sote-kuljetuksia järjestelevät tahot, Visit Finland, Lapin liitto, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin oppilaitokset ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 221 753

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Enontekiö, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Inari, Muonio, Utsjoki, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Käytetty Lapin Letkan suvauskonetta, tuloksena: Hanke edistää miestin ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohtelee tasa-arvoisesti naisia ja miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolinäkökulmaan sidottu, vaan toimii sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Hankkeessa edistetään vähähiilisten, resurssiviisaiden ja vastuulliset liikkumispalveluiden ja matkaketjujen syntymistä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Liikenne on merkittävät päästöjen aiheuttaja. Kestävämpien liikkumismuotojen kehittäminen on välttämätöntä. Hankkeessa kehitettävät vähähiiliset ja resurssiviisaat liikkumisen palvelut voivat vähentää päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Hankkeen välillisenä vaikutuksena syntyvä päästövähennys vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuden säilymiseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Hankkeen välillisenä vaikutuksena syntyvä päästövähennys vaikuttaa positiivisesti näihin asioihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa edistetään vähähiilisten, resurssiviisaiden ja vastuulliset liikkumispalveluiden ja matkaketjujen syntymistä, mikä välillisesti vaikuttaa fossiilisten polttoaineiden kulutukseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hankkeen teema kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat alueen merkittävän matkailuelinkeinon kestävää ja vastuullista kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeen kohderyhmän osaamistason nouseminen luo pohjaa uusille toimintamalleille ja digitaalisille palveluratkaisuille.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat alueen liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista uusiutumista vastaamaan kestävän toiminnan tavoitteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Julkisten liikkumispalveluiden kehittäminen tuo palvelut paremmin saavutettavaksi ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta omin toimin liikkumiseen varsinkin pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen seuduilla.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hanke tukee alueellisen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista tuomalla julkiset liikkumispalvelut aiempaa laajemman ihmisryhmän saavutettavaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hanke tukee alueellisen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista tuomalla julkiset liikkumispalvelut aiempaa laajemman ihmisryhmän saavutettavaksi.
Kulttuuriympäristö 2 4
Kulttuuriympäristöt on entistä paremmin saavutettavissa.
Ympäristöosaaminen 5 7
Hanke kasvattaa kohderyhmän ympäristöosaamista liikkumisen ja sen ympäristövaikutusten osalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-