Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75934

Hankkeen nimi: RAUTASULFAATIN VALMISTUS

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VODA NORDIC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2575378-9

Jakeluosoite: Hernesaarenkatu 11 B 38

Puhelinnumero: 0400835484

Postinumero: 00150

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.vodanordic.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rinne Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.rinne(at)vodanordic.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400835484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laitos valmistaa rautasulfaattia, yleisesti talous- ja jätevedenpuhdistamoilla käytettyä saostuskemikaalia. Saostamisella vedestä poistetaan epäpuhtauksia, erityisesti fosforia. Lähes kaikilla Suomen puhdistamoilla käytetään kemiallista fosforinpoistoa. Laitos hyödyntää raaka-aineena rikkihappoa, jota tuotetaan mm. Kokkolassa. Muut tarvittavat raaka-aineet ovat rautaoksidi (magnetiitti tai hematiitti) sekä nestemäinen vetyperoksidi. Laitos toimii panosperiaatteella ja sen tuotantokapasiteetti on 30 000 t. vuodessa. Laitos sijoittuuu Kokkola Industrial Parkin alueelle itsenäisenä laitoksena erillisessä noin 920 m2 hallitilassa. Laitoksen tuotanto käynnistyy vuoden 2020 aikana. Ympäristölupa on myönnetty 19.12.2019.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 457 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 457 550

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 457 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 457 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lannoitetie 42

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen koko ja työvoiman henkilömäärä ei anna aihetta tähän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksen johdossa sukupuolijakauma on 50% - 50%. Yrityksen arvojen mukaisesti yrityksen toiminta on tasa-arvoista, joten se otetaan huomioon yrityksen kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan monipuolistaminen yrityksen strategian mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Kokonaistehokas tuotanto, joka sijoittuu lähelle asiakkaita. Jätevedenpuhdistuksessa käytettävien kemikaalien optimointi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset näkyvät sekä juomaveden- että jätevedenpuhdistuksessa vesimäärissä ja veden laadussa. Puhdistustuloksen turvaaminen on mainittujen riskien vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Jätevedenpuhdistuksen asianmukainen hoitaminen edistää luonnon monimuotoisuutta erityisesti puhdistettujen jätevesien purkuvesistöissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Tuotantoprosessi on eksoterminen ja hyvin vähän energiaa kuluttava.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 10
Jätevedenpuhdistuksen välillinen vaikutus myös Natura 2000 -ohjelman kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Vähäiset päästöt, joiden vaikutus laitoksen ulkopuolella on hyvin vähäinen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
KIPin alueella kemianteollisuuden vahvistaminen, vesikemikaalin paikallinen valmistus Pohjanmaalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Vaikutus vedenkäsittelyprosessien kehityksessä.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Paikallinen valmistus vähentää logistiikan tarvetta, jota näin saadaan optimoitua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Vesihuollon parantuminen vaikuttaa hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Vesihuollon järjestäminen vaikuttaa yleisesti naisten asemaa parantaen, etenkin kehittyvissä yhteiskunnissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkitystä Suomen markkinoilla.
Kulttuuriympäristö 5 5
Teollisen kulttuuriympäristön vaaliminen perinteikkäässä teollisuuskiinteistössä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Mahdollisuudet vedenkäsittelyn parantamiseen ja tehostamiseen yhteistyössä loppuasiakkaiden kanssa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Voda Nordic Oy rakensi Kokkolaan laitoksen, joka valmistaa nestemäistä rautasulfaattia, yleisesti talous- ja jätevedenpuhdistamoilla käytettyä saostuskemikaalia, jolla vedestä poistetaan epäpuhtauksia, erityisesti fosforia ja kiintoainetta. Laitos hyödyntää raaka-aineena rikkihappoa, jota tuotetaan mm. Kokkolassa. Muut tarvittavat raakaaineet ovat rautaoksidi sekä nestemäinen vetyperoksidi. Laitos toimii panosperiaatteella ja sen ympäristöluvan mukainen tuotantokapasiteetti on max. 30 000 t. vuodessa. Laitos sijoittuuu Kokkola Industrial Parkin alueelle itsenäisenä laitoksena erillisessä noin 920 m2 hallitilassa. Laitoksen tuotanto käynnistyi vuoden 2021 alussa.