Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75947

Hankkeen nimi: Puurakenteita tulevaisuuden ICT-infrastruktuuriin

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.1.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOTELLIGENT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2827957-6

Jakeluosoite: Patteristontie 21

Puhelinnumero: +358503550905

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

WWW-osoite: www.ecotelligent.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matray Gyöngyi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ecotelligent Oy

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: gm(at)ecotelligent.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503550905

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puurakenteita tulevaisuuden ICT-infrastruktuuriin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 75 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 373

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 373

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patteristontie 21

Postinumero: 80400

Postitoimipaikka: YLÄMYLLY

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö analyysin avulla huomioidaan naisten ja miesten tasa arvoinen osallistuminen hankkeen toiminnoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen vetovastuu on toimitusjohtajalla, joka on nainen ja hankkeessa toimiva hanketyöntekijä on miespuolinen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on puurakenteistän mastoratkaisujen esitteleminen kansainvälisesti. Mutta sukupuolinäkökulma on esillä yhtiön toiminnassa siitäkin syystä, että tietoliikenneala on hyvin miesvaltainen ala ja EcoTelligentissä on tarkoitus edesauttaa alan tasapainoisuutta myös sukupuolinäkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-