Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75974

Hankkeen nimi: Kansainvälisille exergaming-markkinoille Kainuusta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.1.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSE SIMULATION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497601-6

Jakeluosoite: Kauppakatu 25

Puhelinnumero: +358 044 3830247

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.cse.fitness

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ottavainen-Nurkkala Kaisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa(at)cse-entertainment.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443830249

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla kehitetään yrityksen liiketoimintaa, markkinatuntemusta ja ryhmäliikuntatuotetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 480

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 25 C

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeen tavoitteisiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Turvataan yrityksen kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia Kainuussa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Suunnitellaan uusia ohjelmistoja ja palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Liikunnalliset pelit lisäävät fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, tuotteilla on paljon päivittäisiä käyttäjiä
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Yrityksen asiakkaina on myös julkisia toimijoita (mm. kouluja, kirjastoja, nuorisotiloja), jolloin niiden käyttö on mahdollista esim. sosioekonomisesta tilanteesta huolimatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Yrityksen asiakkaina on myös julkisia toimijoita (mm. kouluja, kirjastoja, nuorisotiloja), jolloin niiden käyttö on mahdollista esim. sosioekonomisesta tilanteesta huolimatta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla kehitettiin yrityksen liikuntapelituotetta, uudenlaista liiketoimintamallia sekä markkinatuntemusta valituilla asiakassegmenteillä ja maantieteellisillä alueilla.