Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75975

Hankkeen nimi: Distruptio tiedon keräämisessä ja tulosten viestinnässä - Ceriffi Check®

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.2.2020 ja päättyy 1.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CERIFFI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2562094-3

Jakeluosoite: PL 132

Puhelinnumero: 0505923958

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.ceriffi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Muhonen Samuli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: samuli.muhonen(at)ceriffi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505923958

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tiedon kerääminen on kriittinen tekijä yritystoiminnan kehittämisessä ja digitalisoinnissa. Tiedon kerääminen on vahvasti siirtymässä paperisesta keräämisestä erilaisiin digitaalisiin järjestelmiin. Ongelmana on tiedon hajanaisuus, koska tietoa kerätään usealla eri järjestelmällä ja ne eivät ole keskenään yhteensopivia. Hankkeen tavoitteena on hajauttaa Ceriffi Check®-seurantajärjestelmä tiedonkeruu, että varsinaisesta tiedonkeruumittaristosta on mahdollista irrottaa yksittäisiä mittareita ja sijoittaa ne paikkaa, missä tietoa aidosti voidaan kerätä. Distruptiota tarvitaan tehokkaaseen ja vaikuttavaan tulosten viestintään. Monesta eri kohteesta kerätty tieto ja tulokset täytyy pystyä viestimään digitaalisessa maailmassa useassa eri paikassa ja järjestelmässä samanaikaisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 132

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke toteutetaan sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toteutetaan sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Palvelun käytön tehostuminen ja toiminnan tehostuminen ja sitä kautta saatava hyöty palvelun asiakkaiden keskuudessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Palvelun käytön tehostuminen ja toiminnan tehostuminen ja sitä kautta saatava hyöty palvelun asiakkaiden keskuudessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Palvelun käytön tehostuminen ja toiminnan tehostuminen ja sitä kautta saatava hyöty palvelun asiakkaiden keskuudessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Palvelun käytön tehostuminen ja toiminnan tehostuminen ja sitä kautta saatava hyöty palvelun asiakkaiden keskuudessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Asiakkaissa tapahtuva toiminnan tehostuminen palvelun käytön kautta ja sitä kautta saatava hyöty.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Asiakkaissa tapahtuva toiminnan tehostuminen palvelun käytön kautta ja sitä kautta saatava hyöty. Töyllistävä vaikutus sekä kehitettäväm palvelun asiakasyritysten kilpailukyvyn paraneminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
Kehitettävä palvelu on aineeton. Palveun ympärille syntyy verkosto jossa myös kolmannet osapuolet voivat tarjota palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Asiakkaissa tapahtuva toiminnan tehostuminen palvelun käytön kautta ja sitä kautta saatava hyöty ja prosessien tehostuminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Viestintä ja läpinäkyvyys paranee palvelun asiakasyrityksissä ja sitä kautta lisää työhyvinvointia. Tiedolla johtaminen mahdollistaa paremman ja vaikuttavamman johtamisen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 2
Palvuluun kirjattavien ympäristöhavaintojen kautta yritysten ymmärrys ympäristönäkökulmista ja niiden parantamisesta kasvaa faktojen pohjalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana Ceriffi Check:iin kehitettiin seuraavat uudet ominaisuudet: - iOS-sovellus, - Check linkkimittari, - Check-linkkitilasto, - Päivitettiin viestintästrategiaa sekä suunniteltiin kansainvälistymisen toimenpiteitä.