Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76001

Hankkeen nimi: Xamk Game Studios

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Häkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.hakkinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 468 8082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoon pelialan innovatiivinen keskittymä Floating Living Room Co-innovation Workspacen tilat Kotkaan ja Kouvolaan. Näiden tilojen kautta on tavoitteena kehittää pelialan kansallista- ja kansainvälistä osaamista törmäyttämällä pelialan opiskelijoita – Game Design Kouvola ja peliohjelmoinnin insinöörikoulutus Kotka – sekä muiden alan opiskelijoita kuten, esim. palvelumuotoilun, sosionomi, yhteisöpedagogiikka, logistiikan ja merenkulun, yritystoiminnan ja hyvinvointialan opiskelijoita alueiden yrittäjien ja muiden yhteiskunnan palvelualan organisaatioiden kanssa. Törmäyttämällä ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoita, tki-toiminnan asiantuntijoita ja yrittäjiä luodaan maakuntaan uutta ja innovatiivista yritys- ja tutkimustoimintaa, jotka luovat alueelle uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Tavoitteena on innovaatiohautomoiden kautta tehdä Kymenlaaksoon pelialan kansallinen ja kansainvälinen brändi, joka tunnettuudellaan houkuttelee peliteollisuuteen liittyviä osaajia maakuntaan.

Hankkeen toimenpiteillä varustetaan yhteistoiminnalliset pelialan innovaatiotilat Kouvolassa ja Kotkassa sekä päivitetään niiden laitteisto tukemaan saumatonta yhteiskehittämistä pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin koulutusten ja TKI-henkilöstön kesken avoimessa yritysrajapinnassa. Hankkeessa luodaan pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin koulutuksen sekä pelillisyyden TKI:n Xamk Game studios -konsepti yhdessä yritysten kanssa. Luodun konseptin puitteissa tehdään tuotteiden ja palvelujen kokeilevaa kehittämistä ja tuotteistamista yritysrajapinnassa. Kokeilut kattavat viihde- ja hyötypelisovellukset sekä muut pelilliset ratkaisut. Samalla kehitetään Xamk Games Studiosin julkaisutoimintaprosessia ja julkaisualustojen hyödyntämistä sekä tuetaan edistyneiden opiskelijoiden, alkavien yritysten ja alueen TKI-asiantuntijoiden verkostoitumista alan tärkeimmillä kansainvälisillä foorumeilla. Hankkeessa myös kartoitetaan ja vahvistetaan strategisia kansainvälisiä pelillisyyden TKI-kumppanuuksia jotka generoivat kansainvälisiä TKI-hankkeita. Kumppaneiden kanssa pilotoidaan ja toteutetaan kansainvälinen pelillisyyden Summer School ja konferenssi Kymenlaaksossa.

Edellä kuvattuja toimenpiteitä vastaavat toimenpiteet toteutetaan Xamkin Mikkelin kampuksella Etelä-Savon maakunnallisella rahoituksella kaakkois-suomalaisen pelialan innovaatiokeskittymän vahvistamiseksi. Eri alueilla tehtävät toimet nivotaan saumattomasti yhteen niin tila- ja laiteratkaisuiltaan kuin XGS-konseptin ja kansainvälistymisen kehittämisen osalta.

Hankkeen tuloksena Kouvolaan ja Kotkaan ja Mikkeliin on syntynyt ajanmukaisesti varustettu opiskelijat, asiantuntijat ja yritykset yhdistävä pelillisyyden innovaatioalusta, sekä fyysinen että virtuaalinen. Tuloksena on myös uusia pelillisiä palveluja ja tuotteita. Hanke vahvistaa pelillisyyden kansainvälisiä TKI-kumppanuuksia. Lisäksi hanke synnyttää uusia TKI-työpaikkoja, lisää yritysten osallistumista T&K-instituutioiden vetämiin hankkeisiin ja edistää yritysten innovaatioyhteistyötä kaupunkien kanssa. Hanke välittää pelialan alkaville yrityksille tietoa muista rahoitustukimahdollisuuksista tuotannollisiin investointeihinsa ja edistää yksityisiä investointeja innovointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

opiskelijat
opettajat, tutkijat ja kehittäjät
pk-yritysten TKI-henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

pk-yritykset
kaupungit
muut yhteisöt
keskisuuret ja suuret yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 368 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 359 613

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 526 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 513 734

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Mikkeli, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristössä eli pelialalla miehet ovat yliedustettuina. Etenkin insinööri/ohjelmointipuolella sukupuolijakauma on hyvin miesvoittoinen. Pelisuunnittelussa naisia on ohjelmointia enemmän. Hankkeen toimenpiteet integroivat mm. näitä pelialan eri ammattiryhmiä ja vähentää sitä kautta toimintaympäristön sukupuolittuneisuutta. Muiden kuin viihdepelisovellusten kehittäminen tuo - laajasti pelillisyytenä käsitetyn - pelialan koulutuksen ja innovaatiotoiminnan piiriin enemmän naisia mm. hyvinvointialalta ja palvelusektorilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon se että naiset ovat aliedustettuna pelialalla. Pelisuunnittelussa naisia on kuitenkin enemmän kuin peliohjelmoinnissa ja tätä kautta hankkeen koulutuksia integroivat toimenpiteet edistävät sukupuolisen tasa-arvon toteutumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeessa mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Pelialan TKI-toiminta edistää elinkeinorakenteen kehitystä kestävämpään suuntaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Pelialan koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittäminen lisää uusien pelialan yritysten perustamis- ja kasvumahdollisuuksia ja siten uudistaa paikallista elinkeinorakennetta. Pelialan TKI:n ja yritysten yhteistyö edistää uuden liiketoiminnan syntymistä olemassa oleviin yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeen TKI-projekteissa kokeiltavat ja kehitettävät pelialan tuotteet ja palvelut sekä kokeileva julkaisutoiminta luovat aineetonta omaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Pelisuunnittelijoiden ja peliohjelmoijien/ohjelmoijien sekä muiden alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tiiviimpi yhteistyön kautta sukupuolten tasa-arvo toteutuu alalla paremmin ja se edistää innovaatioyhteisön hyvinvointia. Uusia pelillisiä sovelluksia, esim. aiemmin Versus- ja Summa-hankkeissa, tehdään usein hyvinvointialalle ja niillä voivat edistää hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Pelisuunnittelijoiden ja peliohjelmoijien/ohjelmoijien sekä muiden alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tiiviimpi yhteistyö edistää sukupuolten tasa-arvo pelialan koulutuksessa ja TKI-toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Avoin innovaatio ja yhteiskehittäminen ja pelialan globaalisuus toivottavat alan TKI-toimintaan kaikki ikään, sukupuoleen, etniseen taustaa tai vakaumukseen katsomatta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Uudet tilat ja toimintatapa luovat uudenlaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Kymenlaaksoon ja Etelä-Savoon pelialan innovatiivista keskittymää, joka kytkee yhteen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja sidosryhmien pelialan osaamista Kotkasta, Kouvolasta ja Mikkelistä.Hankkeen tuloksena suunniteltiin ja toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan ja Kotkan ja Mikkelin kampuksille yhteisölliset ja monikäyttöiset oppimis-, demonstraatio- ja pilotointiympäristöt pelisuunnittelun ja peleihin liittyvän yhteistyön tarpeisiin. Kolmelle kampukselle muodostettujen Xamk Game Studios -tilojen avulla kehitettiin pelialan osaamista ja törmäytettiin pelialan opiskelijoita alueiden yrittäjien ja muiden yhteiskunnan palvelualan organisaatioiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteenä luotiin XGS-konsepti ja sitä myös toteutettiin onnistuneesti. Hankkeessa kehitettiin aktiivisesti muun muassa yhteisiä opintokokonaisuuksia, tarjottiin harjoitteluita ja vahvistettiin eri yksiköiden osaamista. Hankkeessa toteutettiin yksiköiden välisiä tapahtumia sekä järjestettiin erityppisiä pelialan tapahtumia, joissa eri kohderyhmien välille syntyi aitoa ja monitahoista uutta yhteistyötä. Xamk Game Studios -toiminnan ydin kiinnittyi tiiviisti seuraaviin koulutusohjelmiin: Game Design Kouvola, peliohjelmoinnin insinöörikoulutus Kotka sekä informaatioteknologian koulutus Mikkeli.

Hankkeessa tehtiin yritysyhteistyötä, jonka avulla lisättiin pelialan sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun pelialan tarjonnan ja osaamisen tunnettuutta yrityksissä. Luodut verkostot tukevat sekä uusien hankkeiden että edistyneiden opiskelijoiden kytkemistä yritysten ja korkeakoulun TKI-toimintaan myös jatkossa. Opiskelijayhteistyön lisäksi hankehenkilökunta sparrasi yrityksiä peleihin ja peliteknologioihin liittyvissä kysymyksissä ja yritysten tarpeisiin pohjautuen niille demonstroitiin eri teknologioiden mahdollisuuksia.

Hankkeessa kartoitettiin kansainvälisiä kumppaneita pelialan edistämisen sekä uuden peleihin liittyvän liiketoiminnan näkökulmasta. Kansainvälisten kumppanien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin myös konkreettista yhteistyötä. Kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen lisäsi myös hanketoteuttajan kansainvälistä verkostoitumista ja peleihin liittyvän TKI-toiminnan tunnettuutta.

Lyhyellä aikavälillä hanke vaikutti myönteisesti opiskelijoiden opiskelukokemukseen, yritysyhteistyön määrään opintojen aikana sekä alueen pk-yritysten TKI-intensiteettiin. Hanke houkutteli valtakunnallisia ja kansainvälisiä pelialan toimijoita vierailemaan alueella. Pitkän aikavälin merkittävimpiä vaikutuksia ovat pelialan koulutuksen vetovoiman ylläpito ja nosto sekä kohdealueen tunnettuuden nosto pelialan toimijoiden keskuudessa.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi