Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76016

Hankkeen nimi: Vuokatin kv-kasvun kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN MATKAILUKESKUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0401113-7

Jakeluosoite: Hirvenpolku 3

Puhelinnumero: +358406116950

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.vuokatti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pyykkönen Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.pyykkonen(at)sotkamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447502870

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatin matkailijaluvut niin kotimaisten kuin kv-matkailijoidenkin osalta ovat vahvassa kasvussa. Vuodet 2018 ja 2019 olivat matkailun ennätysvuosia Vuokatissa. Vuokatin kv-matkailun kehittämistoimenpiteet ovat vasta alkuvaiheessa, ja niitä tarvitaan lisää, jotta Vuokatin ja sitä myöten koko Kainuun matkailu vahvistuu ja kasvaa. Kohdepäällikkö vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta, mm. yritysten ja eri sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, toimii kasvona ja kontaktina kansainvälisille matkanjärjestäjille, järjestää Vuokatin päässä media- ja matkanjärjestäjävierailuja, kehittää yhdessä alueen yritysten kanssa kv-asiakkaita kiinnostavia tuotteita (esim. leirikoulutuote Aasiaan) sekä toimii yhteyshenkilönä ja neuvottelee kv-chartereista Vuokattiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 195 292

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 741

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hirvenpolku 3

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on vaikutukseltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Uudet kansainväliset hyvinvointi-, tapahtuma-, luonto- ja kulttuurimatkailutuotteet - ja palvelut, jotka on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeessa ovat teemoina mukana kestävä matkailu ja ilmastoasiat. Vuokatin luonnon monimuotoisuutta vaalitaan hillitsemällä ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeessa sitoudutaan osaltaan kehittämään ja edistämään kestävää matkailua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Hankkeessa kehitetään yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Matkailutoimialan kehittyminen ja kasvaminen mahdollistaa yrityksille lisää rekrytointeja ja sitä kautta kuntalaiset saavat töitä, lisää palveluja alueelle yms.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuokatin KV-kasvun kehittäminen hanke Hankkeen taustalla on ollut tarve saada Vuokatin kansainvälinen matkailukysyntä kasvuun ja alueen tuotetarjonta esille eri markkina-alueille. Hankkeen päätavoitteena on ollut kehittää matkailun kansainvälistä kasvua Vuokatin alueelle. Kansainvälistä kasvua on suunniteltu haettavan kehittämällä yritysten toimintaympäristöä, tuottamalla virtuaalitoimintoja sekä digitaalista aineistoa, tekemällä media- ja matkanjärjestäjäyhteistyötä, osallistumalla Visit Finlandin kampanjoihin, tuottamalla markkinakartoituksilla tietoa potentiaalisista kohdemarkkinoista, osallistumalla myyntiworkshopeihin ja messuille sekä toteuttamalla Vuokatin alueen näkyminen valtakunnallisissa myyntijakelukanavissa. Hanke toteutettiin ajalla 1.4.2021 – 30.6.2023 Hankkeen aikana on todettu, että Kainuu / Arctic Lakeland ja Vuokatti on alueena vielä melko tuntematon suurelle osalle ulkomaisista matkanjärjestäjistä ja hankkeen mahdollistamien myyntitapahtumien ja workshoppien kautta on saatu levitettyä tietoa matkailualueestamme. Myyntitapahtumien aikana onkin huomattu, että aitoa kiinnostusta niin Vuokattia kuin koko Arctic Lakeland -matkailualuetta kohtaan on kasvavissa määrin. Useat matkanjärjestäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa alkaa järjestää ja myydä matkoja alueelle. Etenkin luonto- ja kulttuurielämykset on usein mainittu kiinnostavina kohteina ulkomaalaisille. Myyntitapahtumissa on noussut myös esille ulkomaalaisten kiinnostus löytää korvaavat kohteet mm. täynnä olevalle Lapille, sekä pienet, uniikit majoituskohteet ja resortit ketjuhotellien sijaan. Vuokatin matkailutarjontaa on saatu nostettua esiin sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Vuokatti saatiin osaksi valtakunnallista Koko Travel Planner -myyntialustaa, josta on helppo ostaa lennot ja majoitus -paketti Vuokattiin. Kansainvälisesti Vuokatti on saatu esiin Saksan markkinoille Finnland Rundreisen -sivuston kautta ja tsekkiläisille Finsko a Laponsko -sivustolla osana Kainuun kiertomatkaa. Lisäksi alueella vierailleet mediavaikuttajat nostivat Vuokattia ja sen palveluita esille omissa kanavissaan tutustumismatkojensa aikana. Hankkeen aikana saatiin myös käynnistettyä uudet KV-myyjä yhteistyöt Vuokatin alueelle seuraavien toimistojen kanssa: Travel Bee / Iso Britannia ja Belgia, ServiceReisen Giessen / Saksa, Regent/ Iso-Britannia, Christoffel Travel / Hollanti, Lustenberger Reisen/ Saksa, Island Reisen / Saksa, Scheiben Reisen / Tsekki ja Tour Partner Group / Ranska. Hankkeen aikana huomattiin myös, että matkanjärjestäjien FAM tripit kannattaa jatkossa järjestää ns. yksilö FAMeina, jolloin resurssit saadaan kohdennettua niihin matkanjärjestäjiin, joita alue oikeasti kiinnostaa ja joiden asiakasryhmille Vuokatti kohteena sopii. Tässä toimii hyvänä apuna hankkeen aikana toteutettu myyntimanuaali, sillä sen pohjalta matkanjärjestäjät pystyvät miettimään heitä kiinnostavia kohteita, joiden ympärille FAM trip sitten suunnitellaan.