Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76035

Hankkeen nimi: Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0242827-0

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: +35868315292

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järkkälä Mervi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.jarkkala(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500561145

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa on kymmenillä tuhansilla yrityksillä lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden ja kuntien kannalta on tärkeää, että mahd. moneen yritykseen löytyy jatkaja, jotta palvelut ja työpaikat säilyvät kunnissa. Hankkeen tavoitteena on omistajanvaihdosten sujuminen alueellamme. Hankkeen alussa toteutetaan kysely, henk.kohtaisilla haastatteluilla ja sähköisesti. Myös innovatiiviset ratkaisut kartoitetaan. Tavoitteena on että yritysten myyjät ja ostajat löytävät toisensa, tarvittava asiantuntija-apu on tunnistettu ja helposti löydettävissä. Luodaan uusia verkostoja. Pyritään siihen, että julkisen vallan toimet edesauttaisivat omistajanvaihdosten toteutumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 225

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 052

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolella ei merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on yritysten omistajanvaihdosten selkeytyminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoiman Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeessa toteutettiin hankehakemuksen mukaista toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli, että yritysten ostajat ja myyjät löytävät toisensa, tarvittava asiantuntija-apu esim. alueen elinkeinotoimijat ja -neuvojat on tunnistettu, heille tarjotaan tarvittaessa koulutusta ja että omistajanvaihdos asiaa pidetään aktiivisesti keskustelussa ja että omistajanvaihdoksia autetaan alkuun. Lisäksi tavoitteena oli viestiä asiasta ja löytää uusia innovatiivisia keinoja viedä viestiä eteenpäin. Huolimatta haastavasta koronapandemia tilanteesta hanke onnistui hyvin sille asetetuissa tavoitteissa. Yritysten ostajia ja myyjiä ohjattiin ja neuvottiin asiantuntijoiden palveluiden piiriin, heille järjestettiin infotilaisuuksia netissä mm. webinaareja ja mahdollisuuksien mukaan myös live tapahtumia. Yrityskehittäjien verkostoon oltiin hankkeessa aktiivisesti yhteydessä ja he heille järjestettiin heidän toivomistansa aiheista lisäkoulutusta, jolla on suora positiivinen vaikutus neuvontatyön laatuun. Pandemia tilanteen takia hankkeessa kehitettiin uusia viestimisen keinoja, kuten esimerkiksi erilaiset info videot ja Omistajanvaihdospodi -niminen podcast sarja. Omistajanvaihdospodia julkaistiin usealla eri alustalla mm. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien YouTube -kanavalla, Spotifyssä, Suplassa ja Anchor.fm palvelun kautta monilla muilla podcast alustoilla. Kuunteluita kertyi yhteensä yli 1500 kertaa hankkeen aikana (päivitetty 8/2022). Hankkeessa tehdyn aktiivisen tiedottamisen ansiosta tavoitettiin runsaasti alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia, joille omistajanvaihdos informaatio on ajankohtaista. Hakuvaiheessa hankkeen on arvioitu vaikuttavan välittömästi 100 pk-yritykseen kahden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hankkeen projektipäällikölle kertyi 43 yhteydenottoa ostajista ja myyjistä, tapahtumissa & webinaareissa osallistujia oli yhteensä 158. Näiden yli 200 yrittäjän ja yrittäjäksi tahtovan lisäksi, joihin on ollut suora kontakti, on hankkeessa tavoitettu tekstiviesteillä, uutiskirjeillä, sosiaalisen median postauksilla, podcastilla, videoilla, lehti- ja radiohaastatteluilla sekä osallistumisilla tapahtumiin tuhansia muita ihmisiä, joten vaikutus 100 pk-yritykseen voidaan todeta tapahtuvan. Tuloksilla on suora vaikutus alueen omistajanvaihdosten tapahtumisen edesauttamiseen. Lisääntynyt keskustelu aiheesta ja paremmin saatavilla oleva informaatio madaltaa kynnystä lähteä viemään omistajanvaihdosprosessia eteenpäin. Media on ollut kiinnostunut hankkeesta ja hankkeessa on myös itse viestitty aktiivisesti. Lehdissä, radiossa ja uutissivustoilla on oli juttuja hankkeesta yhteensä 19 kpl. Hanke on näkynyt myös useiden toimijoiden (mm. yhteistyökumppanit, rahoittajat ja sidosryhmät) ja useissa eri sosiaalisen median kanavissa. Suurin näkyvyys kuitenkin saavutettiin kun hankkeessa tehtiin videokampanja. Kampanja koostui kolmen videon kokonaisuudesta, joille ostettiin myös näkyvyyttä Facebookissa ja YouTubessa. Videoilla kolme eri yrittäjää esittävät oman tarinansa ja polkunsa yrittäjyyteen. Yrittäjät ja tarinat ovat seuraavat: Unelmista totta yrityskaupalla - Marvin Kiviniemi, Pyöräliike Lybäck, Sukupolvenvaihdoksella jatkuvuutta - Kimmo Peräaho, Peräahon Kone ja Harjoittelijasta omistajaksi - Kirsi-Maria Saarinen, Kukka ja Tähti. Videoille kerääntyi näyttökertoja asetetulla budjetilla yhteensä YouTubessa 169 255 kertaa ja 163 499 kertaa Facebookissa, klikkauksia ne keräsivät yhteensä 3064 kpl. Hanke päättyi suunnitelman mukaisesti 8/2022.