Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76036

Hankkeen nimi: Xamk Game Studios, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maarit Vahvanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.vahvanen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8428

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoon pelialan innovatiivinen keskittymä Floating Living Room Co-innovation Workspacen tilat Kotkaan ja Kouvolaan. Näiden tilojen kautta on tavoitteena kehittää pelialan kansallista- ja kansainvälistä osaamista törmäyttämällä pelialan opiskelijoita – Game Design Kouvola ja peliohjelmoinnin insinöörikoulutus Kotka – sekä muiden alan opiskelijoita kuten, esim. palvelumuotoilun, sosionomi, yhteisöpedagogiikka, logistiikan ja merenkulun, yritystoiminnan ja hyvinvointialan opiskelijoita alueiden yrittäjien ja muiden yhteiskunnan palvelualan organisaatioiden kanssa. Törmäyttämällä ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoita, tki-toiminnan asiantuntijoita ja yrittäjiä luodaan maakuntaan uutta ja innovatiivista yritys- ja tutkimustoimintaa, jotka luovat alueelle uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Tavoitteena on innovaatiohautomoiden kautta tehdä Kymenlaaksoon pelialan kansallinen ja kansainvälinen brändi, joka tunnettuudellaan houkuttelee peliteollisuuteen liittyviä osaajia maakuntaan.

Xamk Games Studios, investoinnit -hankkeen kone-, laite- ja muut tehokkaan pelikehityksen, monipaikkaisen työskentelyn ja etäläsnäolon mahdollistavat investoinnit liittyvät ja tukevat rinnakkaishankkeen Xamk Game Studios toimenpiteitä ja tulosten saavuttamista. Investointihankkeen tulokset on sisältyvät rinnakkaishankkeen tuloksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

opiskelijat
opettajat, tutkijat ja kehittäjät
pk-yritysten TKI-henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

pk-yritykset
kaupungit
muut yhteisöt
keskisuuret ja suuret yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 776

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 680

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Mikkeli, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristössä eli pelialalla miehet ovat yliedustettuina. Etenkin insinööri/ohjelmointipuolella sukupuolijakauma on hyvin miesvoittoinen. Pelisuunnittelussa naisia on ohjelmointia enemmän. Hankkeen toimenpiteet integroivat mm. näitä pelialan eri ammattiryhmiä ja vähentää sitä kautta toimintaympäristön sukupuolittuneisuutta. Muiden kuin viihdepelisovellusten kehittäminen tuo - laajasti pelillisyytenä käsitetyn - pelialan koulutuksen ja innovaatiotoiminnan piiriin enemmän naisia mm. hyvinvointialalta ja palvelusektorilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon se että naiset ovat aliedustettuna pelialalla. Pelisuunnittelussa naisia on kuitenkin enemmän kuin peliohjelmoinnissa ja tätä kautta hankkeen koulutuksia integroivat toimenpiteet edistävät sukupuolisen tasa-arvon toteutumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeessa mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Pelialan TKI-toiminta edistää elinkeinorakenteen kehitystä kestävämpään suuntaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Pelialan koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittäminen lisää uusien pelialan yritysten perustamis- ja kasvumahdollisuuksia ja siten uudistaa paikallista elinkeinorakennetta. Pelialan TKI:n ja yritysten yhteistyö edistää uuden liiketoiminnan syntymistä olemassa oleviin yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeen TKI-projekteissa kokeiltavat ja kehitettävät pelialan tuotteet ja palvelut sekä kokeileva julkaisutoiminta luovat aineetonta omaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Pelisuunnittelijoiden ja peliohjelmoijien/ohjelmoijien sekä muiden alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tiiviimpi yhteistyön kautta sukupuolten tasa-arvo toteutuu alalla paremmin ja se edistää innovaatioyhteisön hyvinvointia. Uusia pelillisiä sovelluksia, esim. aiemmin Versus- ja Summa-hankkeissa, tehdään usein hyvinvointialalle ja niillä voivat edistää hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Pelisuunnittelijoiden ja peliohjelmoijien/ohjelmoijien sekä muiden alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tiiviimpi yhteistyö edistää sukupuolten tasa-arvo pelialan koulutuksessa ja TKI-toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Avoin innovaatio ja yhteiskehittäminen ja pelialan globaalisuus toivottavat alan TKI-toimintaan kaikki ikään, sukupuoleen, etniseen taustaa tai vakaumukseen katsomatta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Uudet tilat ja toimintatapa luovat uudenlaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-