Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76061

Hankkeen nimi: Koneellinen puunkorjuu ja kaukokuljetus ilmastonmuutoksen haasteissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauko Jaukkuri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, hankintavastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kauko.jaukkuri(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400190633

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lisääntyvä huoli ympäristöstä ja ilmaston muutoksesta tulee vaikuttamaan metsäteollisuuden puuhuollon toteuttamistapoihin. Metsäalan koulutusten oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen tulevat olemaan keskeisessä roolissa metsäalan opiskelijoiden työllistymisessä.

Hankkeen tavoitteena on investoida uusia, vähäpäästöisempiä metsäalan puuhuollossa käytettäviä oppimisympäristöjä. Hankkeessa investoitavien simulaattoreiden, metsätyökoneiden, niiden kuljetuskaluston sekä puutavaran kaukokuljetuskaluston avulla voidaan vastata tulevien metsäalan koulutusten edellyttämien uusien, vähäpäästöisempien oppimisympäristöjen sekä korjuumenetelmien opiskelun parantamiseen.

Hankkeen kohderyhminä ovat valmistuvat ja tulevat metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajat. Investoitavien oppimisympäristöjen avulla voidaan vastata nopeasti lähitulevaisuuden haasteisiin ilmastonmuutoksen edellyttämien fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemiseen sekä uusien teknologien ja uusiutuvien energiamuotojen mm. sähkön, biopolttoaineiden hyödyntämiseen koneellisessa puunkorjuussa ja kaukokuljetuksessa.

Hankittavalla kalustolla voidaan edesauttaa metsäkonealan yritysten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja metsäyhtiöiden tiedonkeruuta mm. jatkuvan kasvatuksen hakkuiden, hybriditeknologian ja digitaalisuuden kehittämisessä korjuuvaurioiden huomioimisessa sekä jäävän puuston määrittelyssä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat metsäkonealan ja puutavaran kaukokuljetusalojen opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen investoinnit tukevat hankeparina toimivaa tutkimus ja kehityshanketta. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ammattikorkeakouluopiskeljat, yliopisto-opiskelijat, metsäalan tutkijat sekä Metsähallitus. Hankkeen välillisinä kohteina ovat investointiratkaisujen myötä myös metsäalan yrittäjät ja metsäyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 311 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 873 258

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeessa on tehty analyysi sukupuolisesta näkökulmasta. ks. liite Suvauskone
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa investoitava kalusto ei edellytä toimijalta sukupuolista roolia. Tämän päivän raskasta kalustoa ja simulaatioympäristöjä voi yhtä hyvin hyödyntää niin mies- kuin naispuolisetkin opiskelijat omissa Koulutuksissaan. Varsinkinkin simulaatiokoulutus on mahdollista lisäksi myös liikuntarajoitteisille opiskelijoille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on jo sinänsä sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Investointien avulla voidaan luoda puitteet uusien korjuumenetelmien ja uusimman teknoloian hyödyntämiseen ja kehittämiseen ympäristövaikutukset huomioiden
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Uusimman moottoriteknologian myötä (hybridit) voidaan suoraan vaikuttaa raskaisden työkoneiden ja kaukokuljetuskaluston päästöihin. Hankkeessa investoidaan myös uusinta pakokaasujen puhdistustekniikkaa käyttävää metsäkonekalustoa. Simulaatiokoulutus alkeiskoulutuksena vähentää välittömästi ilmastokuormitusta kun rsakaan työkoneen tyhjäkäyntiaikaa voidaan vähentää merkittävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 7
Investoitavaalla kalustolla voidaan tehdä myös eri-ikäisten metsien puunkorjuuta. Näin ollen metsien käytön mahdollisuudet monipuolistuvat entisestään. Toisaalta saatuja malleja voidaan hyödyntää myös tasaikäisrakenteisissa metsiköissä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisellä on merkittävä suoravaikutus kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemisessä. Maaperävaikutusten osalta esim. hakkuissa voidaan käyttää ympäristöystävällisempiä, kantavia telaratkaisuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Investoivalla kalustolla ei ole tarkoitus korjata puuta Natura-alueilta. Ajourapainaumien vähenemisen myötä voidaan vaikuttaa jonkin verran pintavesien valumiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Investoiva kalusto on suurelta osin kierrätettävissä elinkaarensa jälkeen. MM. teräs, tietokoneiden jalometallit, öljyt, muovit. Hankkeessa hankittavalla kalustolla voidaan tehdä uusiutuvaaa metsäbioenergiaa ja kaukokuljettaa se jatkojalostukseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena hyödyntää mahdollisimman paljon kotimaista metsäkone- ja kuorma-autovalmistajien osaamista. Hanehankinnoissa pyritään kehittämään innovatiivista hankintaa yhteistyössä kotimaisten toimittajien kanssa. Julkinen hankintalaki asettaa tosin rajoituksia yli EU-kynnysarvojen menevissä hankinnoissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Metsäkoneiden kuljettaminen työmaalta toiselle voidaan hankkeen avulla toteuttaa myös siten, että samalla kerralla voidaan kuljettaa kaksi konetta, toinen veturissa ja toinen perävaunussa. Ajokertojen määrä puolittuu nykyisestä. Samoin puutavara-auton hyötykuorman kasvaessa ajamisen määrä vähenee. Hybriditekniikka edesauttaa vielä päästöjen vähentämisessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Varsinkin simulaatiokoulutus sopii erinomaisesti myös liikuntarajoitteisille opiskelijoille. Jo pelkästätään motoriikkaharjoitteet edesauttavat likuntarajoitteisten hyvinvointia ja osaamisen mielihyvän tuottamista.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Hankkeessa investoitava kalusto ei edellytä sukupuolista erityiasemaa. Tänä päivänä koulutuksissa on mukana myös naispuolisia opiskelijoita, jotka selviytyvät koneiden hallinnasta siinä missä miehetkin. Toisaalta nuoret miehet pääsevät toteuttamaan käden taitojaan käytännön työtehtävissä, joka sekin edistää tasaarvoa koulutuksissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankittavalla kalustolla ei ole rajoitteita henkilön taustoihin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin nähden. raskaiden työkoneiden ja kuljetuskaluston koulutuksissa on otettava huomioon SORA-laki, joka estää ko. koneilla työskentelyn tiettyjen sairausten takia. Simulaatiokoulutus toimii tässäkin hyvänä apuna.
Kulttuuriympäristö 6 6
Metsäalaa säätelee metsälaki, luonnonsuojelulaki, ympäristölaki ja jätelaki. Koneellinen puunkorjuu on ammattilaisten tehtävä, jossa ao. lait on tunnettava ja niitä on noudatettava. Lakeja tukee vielää metsän käyttöön liittyvät suositukset, joissa määritellään tarkemmin alueelliset erityispiirteet. Metsäsuunnittelulla on erittäin tärkeä osa, jotta metsien hyödyntäminen edesauttaa kaikkien niitä käyttävien tahojen hyvinvointia.
Ympäristöosaaminen 7 6
Metsäala on kokonaisuudessaan edelläkävijä ympäristötietoisuuden hallinnassa. Metsäkoneissa on käytössä puhtainta pakokaasujen päästöjen vähenemiseen käytettävissä olevaa tekniikkaa. Puutavara-autojen seuraava sukupolvi mitä todennäköisimmin kulkee kaasulla ja sähköllä. Hankkeessa onkin tavoitteena esitellä alan uusinta teknologiaa mm. metsäalan yrittäjille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-