Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76070

Hankkeen nimi: Solarctic

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0407396078

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petri Kuisma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.kuisma(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407396078

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Solarctic - hankkeen taustalla on aurinkosähkön kasvava kiinnostus lappilaisten toimijoiden keskuudessa. Pohjoisen pitkät etäisyydet ja matkailurakentamisen lisääntyminen syrjäisille alueille madaltaa kynnystä suunnitella ja toteuttaa hajautettuja energiantuotantoratkaisuja sekä energiavarastoja alueelle. Älykkäät hybridiratkaisut, akkujärjestelmät sekä sähköautojen hyödyntäminen osana energiavarastoja kuin myös kulutushuippujen leikkaaminen tulevat olemaan osana globaalia energiamurrosta tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää aurinkoenergian, energiavarastojen ja Smart City - energiamallin tuomia hyötyjä aurinkosähkön käyttäjille pohjoisissa olosuhteissa. Globaalina tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja korvata niitä uusiutuvalla energialla kuten aurinkopaneeleilla tuotetulla sähköllä. Aurinkoenergian hyödyntämiselle voidaan ennustaa kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää Smart City - energiatoimintamalli, jonka toimintaa demonstroidaan vähintään neljän erilaisen lappilaisen aurinkosähköä hyödyntävän pilottikohteen kautta. Pilottikohteet valmistellaan IoT- ja datankeräysjärjestelmillä ja kohteiden toiminta tullaan myös simuloimaan. Simuloituja tuloksia verrataan todellisiin tuottolukemiin ja tuloksena saadaan luotettavaa tietoa erilaisten aurinkosähköjärjestelmien ja energiavarastojen toiminnasta.

Hankkeen tuloksena on Smart City - energiatoimintamallin konsepti ja luotettavaa dataa arktisen alueen aurinkosähköjärjestelmistä. Tulokset tullaan esittelemään seminaarissa, jossa on mukana kansallisen tason keynote puhujia levittämässä tietoa aurinkosähkön mahdollisuutta lappilaisille toimijoille. Hankkeen tuloksien myötä aurinkosähköstä kiinnostuneiden lappilaisten toimijoiden kysymyksiin saadaan vastauksia, jotka mahdollistavat uusien vähähiilisten ja energiatehokkaiden järjestelmien hankintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Lapin maakunnassa toimivat yritykset, oppilaitokset, kunnat ja muut toimijat, joiden kiinnostuksen kohteena on aurinkosähköjärjestelmien toteuttaminen ja ne toimijat, jotka haluavat tarjota jo toteutetun järjestelmän jatkokehitettäväksi hankkeeseen.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin AMK.
Muut osapuolet joiden kanssa hankeideaa on suunniteltu:
- REDU
- Neve
- Sodankylän kunta
- Boliden Kevitsan kaivos
- Pellopuu Oy
- Kemin Matkailu Oy
- Ranuan eläinpuisto
- Enontekiön kunta
- Aalto yliopisto
- Lapin akkumaailma Oy

Mukaan houkutellaan avoimella kutsulla muita pk-yrityksiä laajemman vaikutuksen aikaansaamiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Energiapolitiikan suuntaus tähtää entistä vähähiilisempiin ratkaisuihin globaalisti. Lapin AMK ja maakunnan toimijoiden tietoisuus aurinkojärjestelmien sekä älykkäiden hybridiratkaisujen toimivuudesta haasteellisissa olosuhteissa lisääntyy hankkeen myötä. Saatua tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ohella myös opinnäytetöissä sekä tulevissa hankkeissa. Välillisenä kohderyhmänä ovat näin ollen muut Lapin kunnat ja toimijat, joilla on kiinnostusta toimia aurinkosähköjärjestelmien kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 355 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 444 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa on analysoitu Lapin letka -hankkeessa toteutetun Suvauskoneen avulla. Suvauskone on apuväline, jolla voidaan arvioida hankkeen sukupuolivaikutukset. Suvauskoneella tehdyn analyysin perusteella hanke edustaa miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aurinkosähköjärjestelmät, älykkäät energiajärjestelmät ja smart city toimintamalli edustavat molempien sukupuolten etua ja tulevat toimenpiteet kohdistuvat tasaisesti molempien sukupuolten hyväksi. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä miehiä että naisia. Hankkeen ohjausryhmän jäseniksi tavoitellaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huomioidaan aktiivisesti tasa-arvon edistäminen toimenpiteiden yhteydessä, mutta tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hanke tukee vahvasti luonnonvarojen älykästä käyttöä kiinteistöjen energiatehokkuutta edistämällä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan uusiutuvan energian pientuotannon ja energian varastoinnin mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Hankkeessa keskitytään uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen maakunnassa. Lisäksi älykkäät energiajärjestelmät ja älykylä konsepti edistävät vähähiilisyystavoitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Uusiutuvan energiamuotojen lisääminen vaikuttaa ko. tavoitteisiin vällisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 6
Uusiutuvien energiamuotojen lisääminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pienhiukkasåäästöjä alueella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeessa kehitettävä Smart City toimintamalli ja vähähiiliset energiajärjestelmät tähtäävät myös resurssiviisauteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 8
Tutkimuskohteisiin tulee uusiutuvan energian tuotantoa aurinkosähköpaneelein, lisäksi sähkön varastoinnin mahdollisuuksia tutkitaan. Tutkimuksissa pureudutaan tulevaisuuden älykylä teemaan ja kiinteistökohtaiseen energian pientuotantoon ja varastointiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hankkeessa järjestettävien työpajojen ja kehitettävän älykylä toimintamallin luominen tukevat kestävää kehitystä ja paikallisia elinkeinorakenteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitettävän älykylä toimintamallin myötä uusia palveluita syntyy. Palvelut edistävät älykkäiden järjestelmien ja energialiiketoiminnan kehittymistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeessa tutkitaan sähköautojen mahdollisuutta toimina osana energiavarastoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Uusiutuvan energian lisäämiselle on positiivinen vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mikä vähentää ilmastoahdistusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeen pääasialliset toimenpiteet vaikuttavat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Hankkeen ohjausryhmässä on naisia ja miehiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 1 3
Smart city ajattelu vaatii kulttuuriympäristön muutosta toimiakseen, se mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntymisen.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeessa tuetaan vahvasti uusiutuvan energian lisäämistä alueella, jonka myötä erityisesti vähähiilisyys ja energiatehokkuus ovat suuressa roolissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-