Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76077

Hankkeen nimi: Logistiikkakeskus.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.2.2020 ja päättyy 30.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HALLIX FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3086062-6

Jakeluosoite: Pikkurytintie 17

Puhelinnumero: 0445566808

Postinumero: 67400

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hallix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kela Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.kela(at)hallix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445566808

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teräsosien ja muiden esivalmisteiden kokoonpanoa, pakkausta ja lastausta palveleva tuotantotila.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 473

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 473

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skataforsintie 21

Postinumero: 67410

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella voidaan todeta hankkeen olevan sukupuolineutraali ja täten estävän välittömän ja välillisen sukupuolisyrjinnän, sekä edistävän aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuoleen katsomatta, kaikilla on täten yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua hankkeen toteutukseen, sekä yrityksen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Rahtimäärien pieneneminen vähentää merkittävästi tarvittavan fossiilisen polttoaineen määrää ja tätä kautta edistää vähähiilisyyttä. Rahtien lukumäärää saadaan laskettua jopa 80%. Täten vaikutus luonnonvarojen kestävyyteen on vähintäänkin merkittävä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Kun ilmastonmuutosta saadaan vähennettyä päästöjä pienentämällä, vaikuttaa se luonnollisesti suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä vähentävästi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Rahtimäärien pieneneminen vähentää merkittävästi tarvittavan fossiilisen polttoaineen määrää, rengasmateriaalien päätymistä ympäröivään luontoon, sekä kasvihuonekaasujen muodostumista. Rahtien lukumäärää saadaan laskettua jopa 80%. Tällöin ympäristön kuormitus vähenee merkittävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hanke vähentää kertyvien pakkausjätteiden määrää merkittävästi, sekä mahdollistaa tehokkaan jätteiden hyötykäytön ja kierrätyksen. Hankkeen avulla yrityksen ei tarvitse tilata tuotteita enää projektikohtaisia pieniä määriä kerralla, vaan yritys pystyy kasvattamaan tilausmäärät suuriksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Rahtimäärien pieneneminen vähentää merkittävästi tarvittavan fossiilisen polttoaineen määrää ja tätä kautta edistää vähähiilisyyttä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke luo työpaikkoja ja monipuolistaa täten elinkeinorakennetta. Hanke tukee myös paikallisia elinkeinoja, sillä samalla tontilla toimii useita teräsrakenteita, sekä maarakennus- ja kuljetuspalveluita tarjoavia yrityksiä. Hanke tuo tätä kautta merkittäviä synergiaetuja alueen toimijoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hanke vähentää kuljetuspalveluita merkittävästi. Hanke mahdollistaa suurien materiaalierien vastaanottamisen, pakkaamisen ja varastoinnin. Hankkeen avulla yritys pystyy ottamaan vastaan materiaalit täysinä rahteina, eikä tuotteita jouduta enää tilaamaan/toimittamaan yksittäiskappaleina ja erillisillä rahdeilla työmaille. Rahtien lukumäärää saadaan karkeasti laskettua jopa 80%. Esimerkiksi pienelle työmaalle toimittaa materiaaleja noin 10 toimijaa. Hankkeen turvin tuotteet saadaan kerättyä logistisesti yhteen paikkaan ja toimitettua kahdella rahdilla aiemman kymmenen sijaan. Tontti sijaitsee valtatien välittömässä läheisyydessä. Tontin välittömässä läheisyydessä on tieliittymä valtatieltä, sekä paikallisliikenteen pysäkki. Paikallisliikenteen vuoro kulkee tunnin välein. Sijainti on logistiikan kannalta ihanteellinen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke parantaa alueen hyvinvointia työllistävyyden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Sukupuolivaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella voidaan todeta hankkeen olevan sukupuolineutraali ja täten estävän välittömän ja välillisen sukupuolisyrjinnän, sekä edistävän aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuoleen katsomatta, kaikilla on täten yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua hankkeen toteutukseen, sekä yrityksen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke on yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Hanke estää välittömän/välillisen syrjinnän ja täten edistää yhdenvertaisuutta. Kaikilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toteutukseen, sekä yrityksen toimintaan.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke tukee teollista kaupunkirakennetta, sekä elävöittää kyseisen yritysalueen rakennuskantaa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hallix Finland Oy toteutti tuotantotilan, joka mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen.