Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76078

Hankkeen nimi: Tuotannon kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.3.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TERMATER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2060603-4

Jakeluosoite: Koulutie 142

Puhelinnumero: +358 400877378

Postinumero: 69700

Postitoimipaikka: VETELI

WWW-osoite: http://www.termater.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vähäkainu Päivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Controller

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.vahakainu(at)termater.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-877378

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puurunkoisten kattoelementtien tuotantomenetelmien kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koulutie 142

Postinumero: 69700

Postitoimipaikka: VETELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Palkkauksen ensisijainen peruste on henkilön pätevyys ko. työtehtävään. Useammasta pätevästä valitsemme mielummin työympäristössä vähemmistönä olevan sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan osallistuu tasapuolisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on parantaa yrityksen kilpailukykyä. Tuotannon ja työympäristön kehittäminen mahdollistaa myös naistyövoiman käyttämisen tuotantolinjalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Puurakentaminen pienentää hiilijalanjälkeä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 5
Puurakentaminen pienentää hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Kestävä puunkäyttö pitää yllä ja parantaa luonnon monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 5
Puu rakennusmateriaalina sitoo kasvihuonekaasuja rakennuksen elinkaaren ajan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Hävikin pieneneminen ja materiaalien tehokkaampi käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Aktiivinen yritystoiminta luo ympärille muuta yritystoimintaa ja palvelutarpeita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Suunnittelu ja tuotekehitys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 1
Tuotantolinjan kehittäminen parantaa työssäjaksamista
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Haluamme toimia esimerkkinä, että rakennusalalla voi toimia naisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Painotamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elyn tuen turvin Termater Oy pystyi toteuttamaan tehtaan investoinnit tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja näin vastaavaan kasvavaan kysyntään. Hankkeen tulokset olivat positiivisia ja niitä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti myös muissa yrityksen toiminnoissa.