Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76085

Hankkeen nimi: Digitalisointi, tuotekehitys ja kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEHI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0420040-5

Jakeluosoite: Metallitie 2

Puhelinnumero: +358445603360

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

WWW-osoite: www.mehi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lasanen Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.lasanen(at)mehi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400270650

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa uudistetaan ja digitalisoidaan yrityksen johtamisjärjestelmät, selvitetään yrityksen tuotteiden menestysmahdollisuuksia mahdollisilla vientimarkkinoilla, sekä viedään läpi tuotekehitysprosessi tuotteiden modernisoimiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 930

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Metallitie 2

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on 100% sukupuolineutraali. Hankkeen toteuttamisen kannalta hankkeen parissa työskenteleven henkilöiden sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Samoin hankkeen synnyttämiin työpaikkoihin sukupuolella ei ole mitään merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on 100% sukupuolineutraali. Hankkeen toteuttamisen kannalta hankkeen parissa työskenteleven henkilöiden sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Samoin hankkeen synnyttämiin työpaikkoihin sukupuolella ei ole mitään merkitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on 100% sukupuolineutraali. Hankkeen toteuttamisen kannalta hankkeen parissa työskenteleven henkilöiden sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Samoin hankkeen synnyttämiin työpaikkoihin sukupuolella ei ole mitään merkitystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Yrityksen valmistamien erikoistyökalujen avulla pienennetään työkaluihin tarvittavien raaka-aineiden, niiden valmistuksen, rahtien ja asiakkaiden tuotannoissa käytettävän energian ja veden määrää 50-80% verrattuna siihen, että käytössä olisivat tavalliset lastuavat työkalut. Tuotekehityksen myötä yritys pyrkii vähentämään raaka-aineiden menekkiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Digitalisoimisen myötä yrityksessä siirrytään paperittomaan toimistoon ja paperittomaan tuotantoon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Yrityksen valmistamien erikoistyökalujen avulla pienennetään työkaluihin tarvittavien raaka-aineiden, niiden valmistuksen, rahtien ja asiakkaiden tuotannoissa käytettävän energian ja veden määrää 50-80% verrattuna siihen, että käytössä olisivat tavalliset lastuavat työkalut. Tuotekehityksen myötä yritys pyrkii vähentämään raaka-aineiden menekkiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Digitalisoimisen myötä yrityksessä siirrytään paperittomaan toimistoon ja paperittomaan tuotantoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeen avulla yritys haluaa varmistaa mahdollisuuden toiminnan jatkuvuudelle nykyisellä paikkakunnalla pyrkien myös lisäämään työllisyyttä pitkäjänteisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Yrityksen erikoistyökaluilla korvataan 2-5 tavallista työkalua, jolloin logistiikan tarve pienenee 50-80%.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Työpaikkojen turvaaminen
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Työtehtävät ja hankkeen myötä syntyvät työpaikat eivät ole sidonnaisia sukupuoleen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mehi Oy:lle myönnetyn kehittämishankkeen (digitalisointi, tuotekehitys ja kansainvälistäminen) avulla kehitettiin suunnitteluprosessien digitalisointia ja tuotekehityksessä keskityttiin uusien valmistusmenetelmien sekä materiaalien testaukseen eri prototyypeissä. Kansainvälistämisen osalta selvitettiin mahdollisuuksia hankkia uusia KV-asiakkuuksia. Työtä vaikeutti korona sekä Venäjän hyökkäyssota. Näiden vuoksi hankkeessa keskityttiin suunniteltua enemmän tuotetiedonhallintaohjelman sekä tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoon sekä koko IT-infran päivittämiseen Mehi Oy:llä. Hankkeen lopputuloksena saatiin päivitettyä IT-infra sekä PDM ja ERP kokonaisuus. Tehdyt ratkaisut tehostavat yrityksen suunnittelu- ja tuotantoprosesseja sekä mahdollistavat kilpailukyvyn aiempaa paremmin.