Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76092

Hankkeen nimi: Vientistrategian (liiketoimintasuunnitelman) kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2020 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY RAISOFT LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1615982-5

Jakeluosoite: PL 144

Puhelinnumero: +358406546202

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.raisoft.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Möller Marianne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marianne.moller(at)raisoft.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406546202

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raisoftin viennin kehittämishanke, jonka fokusalueena on Pohjoismaat. Hankkeessa panostamme erityisesti vientistrategian ja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen/pilotointiin yrityksen kansainvälisen kasvun nopeuttamista varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 579

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 579

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Raisoft tekee jatkuvasti työtä tasa-arvon edistämiseksi, tämän projektin vaikutusta arvioidaan jo olemassa olevien suunnitelmien sisällä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Raisoft tekee jatkuvasti työtä tasa-arvon edistämiseksi, tämän projektin vaikutusta arvioidaan jo olemassa olevien suunnitelmien sisällä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu liittyy vahvasti Raisoftin perusarvoihin, mutta projektin päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Paikallisen osaamisen lisääminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Ohjelmistotuotteen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Oikea hoito oikeille henkilöille oikeaan aikaan lisää hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
RAI-menetelmä mahdollistaa asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
RAI-menetelmä mahdollistaa asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Raisoftin Vientistrategian kehittäminen -projektin tavoitteena on ollut kartoittaa Raisoftin markkinat terveydenhuollon digitaalisissa päätöksentekojärjestelmissä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suunniteltuja toimintoja ovat olleet messut sekä digitaalinen markkinatutkimus. Hankkeeseen suunniteltiin avainhenkilön rekrytointia Ruotsista. Tämä henkilö on palkattu 1.3.2020 Heti projektin alkamisen jälkeen, maaliskuussa 2020, kuitenkin koronapandemia iski ja suurin osa suunnitelluista toimista jouduttiin sulkemaan. Tämä pakotti lykkäämään ja priorisoimaan projektia. Kohderyhmä terveydenhuolto ja sosiaalihuolto oli pandemian haavoittuvin ryhmä. Kahden vuoden aikana projektipäällikön piti keskittyä lähes yksinomaan digitaaliseen toimintaan, mukaan lukien sähköpostikampanja. Konsulttituen avulla toteutettiin myös LinkedIn-kampanja sekä Google-kampanja. Tähän linkitettiin aloitussivu, joka johti yli 600 näyttöön. Alun perin tehtiin paljon kontaktointiyrityksiä, mutta koska ne ajoittuivat pääosin koronapandemian kanssa, tulos oli aluksi heikko. Myöhemmässä vaiheessa tulokset paranivat. Toukokuussa 2022, Raisoft pääsi pitämään ensimmäiset messunsa, joka oli Vitalis 2022, Göteborg. Osallistuimme tutkimuskonferenssiin ICIC2022, Odensessa, Tanskassa toukokuussa 2022. Messuja järjestettiin vielä kolme: kesäkuussa 2022 e-Health 2022 Tukholmassa ja lokakuussa ÄO-dagarna, Tukholma. Tammikuussa 2023 toteutettiin e-HÄLSA+MVTe 2023. Useilla messuilla Raisoftille tarjottiin puheaikaa ja olivat arvostettuja. Yhteensä viisillä messulla oli runsaasti osallistujia, yli 500 tapaamista ja yli 100 rekisteröityä kontaktia. Vientistrategian kehittämistyössä on tehty paljon työtä kansallisen sääntelyn ja infrastruktuurin kartoittamiseen selvitysten ja tapaamisten kautta. Ruotsin viranomaiset ovat osoittaneet suurta ymmärrystä ja avoimuutta uusille innovaatioille. Jatkuva dialogi on käynnissä. Projektipäällikkö on tällä hetkellä työsuhteessa ja vastaa hankkeen loppuunsaattamisesta. Täydentävä perusteellinen analyysi suoritetaan vuonna 2023 yhdessä pilotoinnin kanssa. Koko vientistrategian dokumentointi on arvioitu valmistuvan vuosina 2023/2024. Sen jälkeen prosessi on tarkoitus toteuttaa Norjassa ja Tanskassa.