Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76098

Hankkeen nimi: 360 Low Carbon Investments

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2020 ja päättyy 30.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 040 5468 856

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jyrki Huhtaniska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.huhtaniska(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5468 856

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologioiden kehitykseen panostetaan tällä hetkellä mahdollisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaatio on viime vuosina murtautunut kaikille toimialoille samalla muuttaen toimialoja. Keinoäly, virtualisaatio, robotisaatio, terveyden instrumentointi, bioteknologia, digitaaliset joukkoalustat ja energiateknologia ovat hyviä esimerkkejä teknologioista, jotka ovat kehittyneet huimasti. Korkeakoulujen TKI-toiminnan rooli uusien teknologioiden yleistämisessä on suuri, sillä PK-yrityksillä ei ole aina resursseja investoida uusimpia laitteita ja ohjelmistoja innovaatioiden kehittämiseen ja kokeilemiseen. Ylläpitämällä Lapin AMKin laboratorioympäristön valmiuksia varmistetaan tuki alueen PK-yritysten kehittämiseen.

360 Low Carbon Investments hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tukea lappilaisten PK-yritysten kärkistrategioita, tuotekehitystä, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Hankkeessa kehitetään demontraatio- ja pilotointiympäristöjä lappilaisten PK-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Toimenpiteinä tässä investointihankkeessa tehdään investointiselvitykset ja toteutetaan kehitysympäristöjen luomiseen tarvittavat laite-, ohjelmistoinvestoinnit ja käyttöönoton toimenpiteet. Projektin investointien sisällölliset teemat muodostuvat aikaisempien hankkeiden aikana esille nousseista kehityskokonaisuuksista sekä alueen tarpeen näkemyksistä. Hankkeen sisällölliset teemat ovat Älykäs vähähiilinen rakentaminen, Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa, Energiatehokas uudistuva teollisuus, Olosuhdetestaus, Digital Experience Lab ja Biolaboratorio.

Hankkeen toimenpiteiden avulla toteutetaan työpaketeittain seuraavat kehitysympäristöt:
-Älykäs vähähiilinen rakentaminen työpaketissa syntyy vähähiilistä, energiatehokasta ja älykästä rakentamista tukeva kehitysympäristö, jonka avulla alueen rakennus- ja ICT-alan PK-yritykset voivat kehittää vähähiilisyyttä tukevia palveluitaan.
-Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa työpaketin tuloksena syntyy Robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten kehitysympäristö, jonka avulla parannetaan valmiuksia innovoida pk-yrityksille vähähiiliseen yhteiskuntaan ja liiketoimintaan sopivia ratkaisuja robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten osa-alueilla.
-Energiatehokas uudistuva teollisuus työpaketissa syntyy kehitys- ja etäoppimisympäristö jossa tulevaisuuden tavoitteena on tutkia ja ratkaista aitoja, yrityksistä saatuja sähkö- ja automaatioteknisiä ongelmia.
-Olosuhdetestausympäristö työpaketissa syntyy Lapin AMKin Rantavitikan kampukselle Arktisen testauksen ja nopeiden kokeiluiden innovaatioympäristö, yhdessä muiden toimintojen kanssa.
-Digital Experience Lab työpaketissa syntyy kokemuksen kehitysympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään erilaisista teknologioista, liiketoimintaprosesseista, tietojärjestelmistä, tuotteista ja palveluista syntyviä kokemuksia.
-Biolaboratorio työpaketissa syntyy luonnontuotteiden käsittelyyn & tuotekehitykseen ja puuraaka-aineen hyödyntämiseen soveltuva Biolaboratorio, jota hyödynnetään opetus-, tuotekehitys- ja hanketoiminnassa.

Hankkeessa toteutetaan useamman rinnakkaistutkimushankkeen investoinnit, joissa Lapin AMKin TKI- ja opetusympäristöjen avulla yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä kehitetään ja edistetään. Näissä hankkeissa tuetaan ja edistetään digitalisaatiota ja vähähiilisyyden toteutumista. Tämän investointihankkeen investointeja on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa hankkeissa, joita haetaan samanaikaisesti:

-CoolBox - hanke, jossa on tarkoituksena toteuttaa pienikokoinen pilottirakennus, Low Carbon Demo Lapin AMKin Jokiväylän kampuksen alueelle. Valmistuessaan Low Carbon Demo tulee toimimaan tutkimus- kehitys- ja innovaatioympäristönä sekä rakennus- että ICT-alan TKI- ja koulutustoiminnassa.
-Lapland Robotics – hanke, jossa tutkitaan robotiikkaa ja digitaalisia kaksosia. Tutkimushankkeessa hyödynnetään 360 Low Carbon investments hankkeessa kehitettäviä kehitysympäristöjä robotiikan ja digitaalisten kaksosten tutkimustyössä.
-Oppimis- ja tki-ympäristöjen digitalisointi Lapin AMKissa – hanke, jossa on tavoitteena kehittää Lapin AMKin opetus- ja tki-toimintaa vastaamaan digitalisaation asettamia 2020-luvun haasteita erityisesti pitkien välimatkojen Lapissa.

Hankkeen investointien tuloksena syntyy kuusi kehitysympäristöä, jotka katsovat vähähiilisyyden toteutumista 360-näkökulmalla. Kehitysympäristöt tulevat palvelemaan lappilaista osaamista ja työn kasvua yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Lapin AMKin ICT-, rakennus-, teollisuus- ja luonnonvarasektorin TKI- ja opetustoimijat, alueelliset-klusterit sekä lappilaiset yritykset ja opiskelijat vastaavilta aloilta.

Seuraavat toimijat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa:
-Suomen kuntotekniikka
-RKL Holmberg
-BRP
-Masser
-Noreca
-Aurora Snowbox Oy
-Roadscanners
-Lapland Proving Ground
-Lappset
-Napapiirin energia ja vesi
-Execute Finland Oy
-Varamiespalvelu
-Invenco Oy
-Gran Carage
-Aurora Powertrains
-RollOutdoors
-Apukka resorts (neuvottelussa)
-Coronel Oy
-Amandan Healthcare Oy
-Arkkitehtitoimisto Antti Nyman
-Arkkitehti Heikki Viiri

Lisäksi projektin kohderyhmään kuuluu seuraavia Lapin AMKin pitkäaikaisia kehityskumppaneita
-Detection Technology
-TactoTek
-Stora Enso
-Metsä Group
-Domus Arctica säätiö
-Levirakennus

, joiden toimittajia ja alihankkijoita (PK-yritykset) houkutellaan mukaan hankkeen toimenpiteisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-Oppilaitokset
-Lapin kehitysyhtiöt
-Muut ammattikorkeakoulut
-Työnhakijat
-Opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 326 527

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 895 019

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella.Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla entistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti"
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat luonnonvarojen älykkääseen ja kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hankkeen tuloksena syntyvien kehitysympäristöjen teemoissa edistetään sellaisten ratkaisujen ja osaamisen syntyä, jotka vaikuttavat ilmastoystävälliseen ja vähähiiliseen kehitykseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hankkeen tuloksena syntyvissä kehitysympäristöissä edistetään resurssi- ja materiaalitehokkaiden ratkaisuiden käyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 8
mm. Älykkäs vähähiilinen rakentaminen työpaketissa uusiutuvan energian pientuotanto on eräs keskeisimmistä kehityskohteista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Ennakoiva, teknologista kehitystä globaalisti peilaava 360 Low Carbon Investments rinnakkaishankkeideen mahdollistaa paiakallisen elinkeinorakenteen uudistamisen ja kestävän kehittämisen. ICT-, teollisuus, maa- ja metsätalous sekä rakennusalan rajapinnoilta voi syntyä uutta lappilaista kasvua edistävää liiketoimintaa ja menestystä globaalissa kilpailussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
360 Low Carbon Investments hankkeen sisällölliset teemat edistävät kehitysteemoina ja ympäristöinä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kehittäjäninä vovaivat olla niin TKI-toimijat, alueen yritykset kuin opiskelijatkin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa työpaketti voi kehitysteemana edistää liikkumisen ja logistiikan uusia, älykkäitä ratkaisuja ja palveluja Lapin harvaan asutulla alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Alueen vetovoiman kehittämisellä alueen yritysten ja ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranevat
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hanke edistää tasapuolisesti kaikkien sukupuolien mahdollisuuksia menestymiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen avulla pidetään Lappi ja lappilaiset yhdenvertaisena muiden alueiden kanssa sekä teknologisesti, kulttuurillisesti että aluetaloudellisesti.
Kulttuuriympäristö 0 3
Kestävän kehitys/rakentamisen periaatteet ovat osa Lapin AMKin strategiaa. Niissä huomioidaan kulttuuriympäristön monimuotoisuus ja arvokas kohtelu.
Ympäristöosaaminen 1 5
Älykäs vähähiilinen rakentaminen- ja Biolaboratorio työpakettien laitteistoinvestoinnit tukevat sekä Lapin AMKin että osallistuneiden yritysten ympäristöosaamisen kasvun edellytyksiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-