Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76110

Hankkeen nimi: Food Living labs connecting people

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11, Frami F

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taru Mäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taru.maki(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408304105

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pohjanmaan elintarvikekeskittymä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja merkittävä. Alueelta löytyy elintarvikeklusterin osia huomattavan paljon, mutta toiminta ei ole parhaimmalla tavalla verkottunut. Tuloksellinen osallistuminen EU:n älykkään erikoistumisen (S3 Smart Specialization) mukaisten Agri-Food –platformien toimintaan edellyttää vahvaa alueellista organisoitua klusteria.

Food Living labs connecting people –hankkeen toiminnan tavoitteena on luoda klusterista alueellinen pysyvä innovaatiokeskittymä, jonka keskeisinä elementteinä ovat vahva yritysyhteistyö, käyttäjälähtöiset elintarvikeklusterin pk-yrityksille suunnatut yhtenäisen living lab –konseptin mukaiset Euroopan laajuiset palvelut ja toiminnan kehittämistason nostamiseksi määriteltävä tiekartta.

Pysyvään toimintaan tähdätään neljän askeleen avulla: (1) luottamusvyöhykkeen rakentaminen toimialojen välille living lab –ympäristöjen kautta, (2) digitaalisten tekniikoiden käytännön toimivuuden todentaminen tuotannollisissa ympäristöissä, (3) asteittainen lähestymistapa toimialan digitalisaatioon (IoT ja big data), alkaen investoinneista digitaalisiin ratkaisuihin ja datan analysointiin ja (4) toimenpiteiden sovittaminen koulutuksen uudistamiseen siten, että syntyy ohjelmia, jotka pitävät sisällään sekä elintarviketieteitä että tietotekniikkaa.

Hankkeen toteutus koostuu vaikuttamisesta ja viestinnästä, living lab –verkoston rakentamisesta, teknologioiden tunnistamisesta ja toimintaympäristön alueellisesta uudistamisesta. Toiminnan kehittämisessä tehdään vahvaa yhteistyötä Smart Sensors 4 Agri-Food ja Consumer Involvement in Agri-Food –temaattisten kumppanuusverkostojen kanssa. Lisäksi osallistutaan ERIAFF Food Systems Working Groupin toimintaan. SS4AF-verkostossa teknologioiden tunnistamisen työryhmän johtajuus otetaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Food Living labs connecting people -hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset, elintarvikekoneiden valmistajat, logistiikan toimijat ja elintarvikeketjulle palveluja ja panoksia tuottavat yritykset. Kohderyhmänä ovat myös alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alan kansainväliset verkostot sekä valtakunnalliset ruoka-alan yritykset. Välillisiä hyötyjiä ovat alan opiskelijat, Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan maakunta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 175 346

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 496

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 924

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kauhava, Seinäjoki, Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Lappajärvi, Teuva, Alajärvi, Lapua, Vimpeli, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Evijärvi, Isojoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankesuunnittelun aikana ei ole tehty laajaa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankesuunnittelun aikana on tiedostettu, että eri sukupuolet voivat luontaisesti hakeutua erilaisiin tehtäviin ja siksi hanke tukee tarvittaessa molempien sukupuolten yhdenvertaisia mahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdennetaan tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia tähän.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hanke ja verkostot tulevat toimimaan alustana kumppanimaakuntien kehittämistoimille ja innovaatioille, jotka edistävät luonnonvarojen käytön kestävyyttä eri näkökulmista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeen toimet luovat pohjaa, jolla alueen elinkeinoelämä voi kehittää toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hanke osaltaa edistää alueellista osaamista tällä saralla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hanke edistää osaltaan osaamista tällä saralla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on tässä asiassa neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hanke korostaa osaltaan kiertotalousasiaa. Lisäksi hanke etsii osaltaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa mm. ruokaketjun energia- ja materiaaliratkaisuja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Teemaansa sivuten hanke edistää alan toimintaa mm. uusien tutkimusinnovaatioiden myötä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hanke kehittää maakunnan tärkeintä elinkeinoa, jolla on merkittävä vaikutus alueen kestävään kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke edesauttaa uusien tuotteiden ja palvelujen syntymistä verkottamalla eri toimijaryhmiä keskenään ja tukemalla yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on tässä suhteessa neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hanke edistää kansainvälistymistä ja sosiaalista hyvinvointia tarjoammalla uudenlaisen tavan verkostoitua.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke edistää yritysten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla myös pienille yrityksille keinon kehittää toimintaansa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke edistää yhdenvertaisuutta ja kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa sekä tiivistää yhteistyötä eri ryhmien välillä.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke kansainvälistää ja monimuotoistaa kulttuuriympäristöä luomalla alueiden välisillä rajapinnoilla tapahtuvaa aktiviteettia.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeella on osaltaan tähän positiivista vaikutusta sekä välillisesti että välittömästi. Hanke edistää uuden oppimisen kautta vastuullisempaa toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-