Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76125

Hankkeen nimi: Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 310 9237

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannu Ohenoja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kouluttaja, autoala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.ohenoja(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 749 2712

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meri-Lappiin on muodostunut teollisuuden keskittymä sekä logistinen solmukohta. Lapissa on vahva, kasvava ja vientivetoinen perusteollisuus, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen myös pk-sektorilla. Teollisuutta on eniten Kemi-Tornion alueella, jonka osuus on koko Suomen viennistä on 8 %. Suurimpia teollisuuden toimialoja ovat metallien jalostus (Outokumpu Oyj, Torniossa), paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (Stora Enso, Metsä Fibre, Kemissä), moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (BRP Finland, Rovaniemi) sekä sahatavaran ja puunjalostus. Logistiikka (maa- ja rautatieliikenne, Kemin ja Tornion satamat sekä 5 lentokenttää) työllistää myös merkittävästi. Lisäksi maakunnassa on vahva kaivannaisteollisuus.

Raskaan liikenteen polttoainevalikoima on vähitellen laajentumassa, sillä liikenteen hiilidioksidipäästöt ja ilman laatua heikentävien päästöjen vähentämistavoitteet edellyttävät raakaöljyn rinnalle uusiutuvia energialähteitä. Teollisten symbioosien kautta kuljetuskalusto uusiutuu ja vähentää ympäristökuormitusta. Vaihtoehtoisilla voimalähteillä varustetut kuorma-autot vähentävät melua ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ja tuovat uusia mahdollisuuksia logistiikan hallintaan. Ympäristöasioissa korostuvat kansainvälisyys ja arktisuus: Lapin arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt ovat merkittävä voimavara ja niiden säilyminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä. Kestävyys on olennainen osa Lapin arktista älykästä erikoistumista.

Investointihankkeen tavoitteena on:

Tehdä tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö.

Rakentaa tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella ajanmukainen uutta teknologiaa hyödyntävä vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun rekka-auton oppimisympäristö Ammattiopisto Lappian auto- ja logistiikka-alalle.

Hankkia käytettävyysselvityksen perusteella valittu vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustettu kuorma-auto ja sähkötrukki.


Investointihankkeen konkreettiset toimenpiteet:

Toteutetaan vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustettuun kuorma-autoon tarvittavan uuden oppimisympäristön teknologiset ratkaisut. Perustana on kehittämishankkeessa tehdyt eri vaihtoehtoisten voimanlähteiden, tuoterakenteiden ja korjauksen teknologian selvitykset.

Suunnitellulle oppimisympäristölle vaaditun teknologian hankinta sekä varustelu erikoistyökaluineen, sähkösuojauksineen ja linjayhteyksineen.

Vaihtoehtoista voimanlähdettä käyttävän kuorma-auton hankinta sekä hankittujen koneiden ja laitteiden, trukin ja kuorma-auton käyttöönotto.


Hankkeen tuloksena syntyy:

Vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustetun kuorma-auton korjaus- ja huoltotekniikan oppimis- ja osaamisympäristö.

Vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustetun kuorma-auton ja sähkötrukin käyttöönotosta saatujen kokemusten julkaiseminen.

Oppimisympäristöllä ja kuorma-autolla osoitetaan, että vaihtoehtoinen voimanlähde soveltuu raskaankaluston kuljetuksiin ja pohjoisiin arktisiin olosuhteisiin.

Pitkän aikavälin tuloksena on uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen raskaan kaluston hiilodioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä energia- ja materiaalitehokkaiden tuotteiden, palveluiden ja tuotantotapojen havainnollistaminen Lapin arvokkaiden maisemien ja kulttuuriympäristöjen säilyttämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat auto- ja logistiikka-alan opiskelijat, kuljetusalan yrittäjät ja – yritykset sekä kuljetusalan yhteisöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat raskaan kaluston korjaamot ja korjaamoiden asentajat. Kunnat ja kaupungit. Logistiikkapalveluiden loppukäyttäjät (Lapin suuret vientiteollisuusyritykset).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kuorma-autojen valmistajat, oppimisympäristön laitevalmistajat ja aiheesta kiinnostuneet henkilöt sekä oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 266 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuljetus-ja logistiikka-alan työntekijöistä suurin osa on miehiä. Pohjoismaissa kuljetusalojen työvoimasta 15 % on naisia. Raskaan kaluston kuljettajista 5 % on naisia. Naisten osuus kuljetusalojen työvoimasta EU -maissa on keskimäärin 22 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmissä ja toimijoissa on mukana miehiä ja naisia. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omáa osaamistaan erioppimisympäristöissä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti. Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta soveltuu sellaisenaan niin naisille kuin miehille. Hankkeen päätavoite palvelee molempia sukupuolia tasapuolisesti.Hankkeessa ei ole erityisiä toimia tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustettu kuljetuskalusto edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustettu kuljetuskalusto vähentää päästöjä 20-30 % ja parhaimmassa tapauksessa päästöjä ei aiheudu ollenkaan. Vaihtoehtoisten voimanlähteiden käytön kerrannaisvaikutukset ovat merkittävät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 5
Vaihtoehtoisen voimanlähteen käyttöönotto vähentää päästöjä ja edistää näin ollen luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 9
Vaihtoehtoisen voimanlähteen käyttöönotto vähentää päästöjä ja edistää vähähiilisyyteen pyrkimisen tavoitteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 8 8
Puutavarakuljetukset Natura-alueiden lähettyviltä onnistuu pienemmillä päästöillä ja melulla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Vaihtoehtoisten voimanlähteiden huoltoon ja kunnossapitoon käytettävät materiaalit ovat kierrätettäviä ja uuden teknologian käyttöönotto vähentää syntyviä jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeen aikana hankitaan vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustettu kuorma-auto ja sähkötrukki ja rakennetaan niihin liittyviä oppimisympäristöjä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustetun kuorma-auton hankinta ja teknologian esittely kuljetusalan yrityksille/ -yrittäjille sekä logistiikkapalveluiden loppukäyttäjille lisää yritysten tietämystä uudesta teknologiasta ja sen soveltuvuudesta kuljetuksiin. Lisäksi hankinnoilla vaikutetaan kuljetuskaluston hankintapäätöksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Uuden oppimisympäristön avulla voidaan kehittää uusia koulutuksen toteutustapoja ja koulutustuotteita. Lisäksi uusi oppimisympäristö toimii katalysaattorina uuden palvelutuotannon kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hanke tuottaa uutta tietoa vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttökelpoisuudesta Suomessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Päästöjen ja melun pienentyminen edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tarkoitettu sekä naisille että miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto lisää hankkeeseen osallistujien tietämystä ja parantaa heidän mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke ohjaa valitsemaan vähäpäästöisiä/ päästöttömiä vaihtoehtoja voimanlähteiksi kuorma-autoihin. Liikennekulttuurissa vähäpäästöiset kuorma-autot herättävät myötätuntoa.
Ympäristöosaaminen 8 9
Hankkeella luodaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden sisällöt koulutukseen. Kestävä kehitys on mukana kaikissa hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Tietoisuus vähähiilisistä vaihtoehdoista kuorma-autojen voimanlähteenä lisääntyy alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-