Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76128

Hankkeen nimi: Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä, kehittämistoimet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niemisalo Niko Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niko.niemisalo(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401834440

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, 0973110-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä, kehittämistoimet -hankkeen tarkoituksena on rakentaa
Lapin alueelle fyysisen testaukset ja taitovalmennuksen osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa osaltaan alueen
liikunnan ja urheilun rakennetun ja luonnon toimintaympäristöjen kehittämisen. Testaus, liikunta ja hyvinvointi sekä
taitovalmennus on nouseva ala ja se on myös kansainvälisesti vetovoimainen. Käsillä oleva laboratorioiden
rakentaminen ja investointi -kokonaisuus kulkee rinnakkain ESR-rahoitteisen hankkeen "Skills4Life - Taidot elämään"
kanssa, joka on parhaillaan käynnissä. Hankkeessa tehdään aiheisiin pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä.
Tämän laboratorioiden rakentaminen ja investointi -kokonaisuuden tarkoituksena on tehdä tarvittavat
taitovalmennuksen investoinnit Ounasvaaran yhteyteen. Hankkeen työpaketit ovat:
WP 1: Toimijoiden roolit ja vastuut, toimintamalli, tiekartta tulevaisuudelle
WP 2: Yhteistyön käynnistäminen sidosryhmien sekä alan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa
WP 3: "Tulevaisuuden urheilukeskittymä", urheilukeskuksen energiatehokas ja vähähiilinen toiminta: toteutetaan hankkeen aikana tästä kolme pilottia
WP 4: Viestintä
WP 5: Hankehallinnointi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Liikunta-alan toimijat ja sen työelämäkumppanuudet, esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt ja nuorisotyö, vapaa
sivistystyö
- Lapin yläkouluakatemiaurheilijat
- Akatemiaurheilijat
- Alueen ammattimaiset urheilijat
- Työelämäkumppanuudet taidon verkostossa (ESR Taidot elämään - Skills4Life)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
- Lapin urheiluseurat
- Polar Oy, Lapin liikuntaklinikka Oy
- Urheiluun elinkeinoelämä, muut alueelliset alan yritykset
- ClusSport-verkoston toimijat
- Suomen Olympiakomitea
- Muut akatemiat ja valmennuskeskukset Suomessa ja kansainvälisesti
- Liikunnan ja urheilun korkeakouluverkosto
- Urheiluopistoverkosto

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 167 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä. Hankkeen puitteissa toimivat organisaatiot tuntevat tasa-arvonäkökulmat, ja myös tämän aiheen näkökulman niihin. Tämä on tehty esiselvitystasolla ja tullaan tekemään hankkeen aikana. Tässä hyödynnetään esimerkiksi Suvauskone-palvelua. Suvauskoneen mukaan: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. (Suvauskone tehty 2.10.2019)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, mm. yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu hanketoteutuksessa. Tästä erillinen selvitys WP:ssa 6, koskien oppimisympäristöjä ja testausta eli hankkeen spesifistä aihealuetta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Toimitaan kestävällä tavalla luonnonvarojen käytön osalta, kestävällä toiminnalle on myös erillinen toimenpidekokonaisuus olemassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Tavoitellaan ilmastoystävällistä toimintaa, mm. tulevaisuuden urheilukeskuksen rakentaminen/
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Tavoitellaan kestävää toimintaa tähän liittyen, kuitenkaan tämä ei ole hankkeen pääaihe.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Tämän aiheen osalta noudatetaan organisaatioiden ohjeistuksia toiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hanke ei liity Natura-2000 ohjelman toteuttamiseen. Koska se on osa kansallista lainsäädäntöä, sen ohjeistuksia seurataan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Materiaalit ja jätteet pyritään kierrättämään ja toimimaan tässä kestävällä tavalla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hanke painottaa uusiutuvia energialähteitä mm. hankinnoissa, ja se ottaa huomioon myös esimerkiksi mahdollisuuden käyttää kestävän energiantuotannon mukaista sähköä (jos sellaiseen mahdollisuutta).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Kehittyvä urheilukeskus vastaa niihin tarpeisiin, jossa paikallista elinkeinorakennetta (mm. yrityselämä) kehitetään kestävällä tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa kehitetään runsaasti aineettomia tuotteita ja osaamista. Niiden osalta hanke rakentaa myöskin kohdealuetta, ei pelkästään teknisen laitteiston avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hanke tukee kestävän liikkumisen ja logistiikan toteutusta. Hankkeen tapaamisissa pyritään käyttämään esimerkiksi yhteiskuljetuksia ja siirtymät tehdään kestävillä tavoilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hankkeessa tuetaan alueellista hyvinvointia mm. rakentamalla liikunnan ja urheilun testausta. Hanke tähtää myös työllisyyden nostamiseen elinkeinotoiminnan kautta, mikä myös on hyvinvointitekijä.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke toteutetaan tasa-arvolähtökohtien mukaisesti, seuraten organisaatioiden arvoja. Tasa-arvo on niihin kirjattuna ja ohjaa toimintaa. Hanke on erillinen toimenpide, ja tarjoaa mahdollisuuden myös arvioida näitä asioita ulkopuolisesta näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Yhdenvertaisuutta tuetaan, mm. kannustamalla siihen liittyviä toimijoita ja tuomalla esimerkiksi esteettömyyttä esille hankkeen tapaamisissa ja seminaareissa.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hanke ei toteuta kulttuuriympäristöjen kehittämistä; mutta koska se toimii aina niiden puitteissa, kunnioitetaan näitä ympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeen puitteissa rakennetaan myös tulevaisuuden urheilukeskusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Siksi ympäristöosaaminen korostuu esimerkiksi työpaketissa 6

9 Loppuraportin tiivistelmä

-