Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76135

Hankkeen nimi: Lapland Robotics

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tommi Kokko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuntiopettaja, digitaaliset ratkaisut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.kokko(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406632679

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka tulevat olemaan kiinteämmin osa lappilaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Lapissa on useita kasvualoja, kuten ajoneuvotestausta, kaivostoimintaa, biotaloutta, rakentamista ja matkailua, joille teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen on välttämättömyys kilpailukyvyn näkökulmasta. Tällä hetkellä tekoäly- ja robotiikkaosaaminen näkyvät suurissa yliopistokaupungeissa ja onkin vaarana että Lappi ei pysy teknologian kehityksessä mukana näillä osa-alueilla.

Lapland Robotics -hankkeen tavoitteena on yhdistää eri toimijat, tehdä pk-yritysten tarpeisiin sopivia robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten kokeiluja ja selvittää näiden ratkaisujen vaatimat toimintamallit ja skaalautumispotentiaali. Hankkeen pitkän tähtäimen visiona on tuoda robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset osaksi vähähiilistä lappilaista yhteiskuntaa ja pk-yrityksiä sekä tämän avulla merkittävästi nostaa alueen innovaatiokyvykkyyttä vähähiilisten ja energiatehokkaiden prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Hankkeen tuloksena saadaan välittömästä Lapin pk-yrityksille uutta oikeissa olosuhteissa sovellettua tietoa siitä miten he voivat edistää vastuullisuutta, uutta liiketoimintaa, materiaalitehokkuutta ja energiatehokkuutta robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten avulla. Tämän myötä myös lappilaisista korkeakouluista tulee entistä kilpailukykyisempiä aihealueen TKI-toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä mahdollistaa myös pitkällä aikavälillä yritysten kansainvälistämisen. Välillisesti yritysten materiaali- ja energiatehokkuus paranee tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana, fossiilisten polttoaineiden käyttö vähene sähköisten robottien käytön myötä ja Lapin teknologiateollisuus kasvaa ja houkuttaa alueen ulkopuolisia yrityksiä etabloitumaan maakuntaan korkeamman osaamisen ja osaavan työvoiman vuoksi.

Hankkeen tuotoksena syntyy avointa tietoa prototyyppejä miehittämättömistä roboteista, joita testataan kenttäolosuhteissa yhdessä yritysten ja käyttäjien kanssa. Lisäksi hanke tuottaa digitaalisia kaksosia, eli tarkkoja virtuaaliympäristöjä, joissa robottien toimintoja voidaan simuloida ja testata ennen kenttäolosuhteita. Teknologian testausta varten toteutetaan laboratoriotiloihin proof-of-concept -ympäristöt, mikä mahdollistaa teknologian esitestauksen pienessä mittakaavassa ennen kenttäolosuhteita. Hanke tuottaa myös tietoa aihealueen teknologian nykytilasta, liiketoimintamalleista ja ratkaisujen skaalautuvuudesta. Lapland Robotics -hanke liittyy läheisesti 360 Low Carbon Investments -investointihankkeeseen, jonka avulla hankitaan robotiikan laitteistoja ja alustoja sekä ohjelmistoja digitaalisten kaksosten toteutukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja palveluntarjoajat, jotka
1) toiminnassaan käyttävät teknologisia ja/tai mekaanisia ratkaisuja mm. etäisyyksien hallintaan, fyysisiin työsuorituksiin, tuotekehitykseen (digitaaliset kaksoset), valvontaan tai automaatioon ja haluavat kehittää niitä edelleen, ja/tai
2) haluavat laajentaa ja tehostaa toimintaansa autonomisten, semi-autonomisten tai etäohjattujen robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen avulla.

Hanke kohdentuu ensisijaisesti pk-yrityksille Lapin kasvualoilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat
1) palvelujen käyttäjät, jotka hyötyvät robotiikan tarjoamasta paremmasta palvelutasosta esim. matkailun, kunnossapidon tai pelastustehtävien piirissä,
2) alueen yritykset, jotka voivat hyödyntää kasvanutta osaamista työvoiman rekrytoinnissa.
3) Lapin alueen ulkopuoliset teknologiayritykset, jotka harkitsevat sivutoimipisteen perustamista oman alueen heikon työvoiman saatavuuden vuoksi, ja
4) korkeakouluopiskelijat, jotka saavat innoitusta ja esimerkkejä robotiikan monista mahdollisuuksista ja voivat harkita perustavansa alan start-uppeja.
5) tiedeyhteisöt ja robotiikkaan liittyvät alat maailmanlaajuisesti mikäli Lapista saadaan luotua mielenkiintoinen test-bed -alue robotiikan testaukselle arktisissa olosuhteissa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 466 401

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 454 894

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 583 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 568 616

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Keminmaa, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Kolari, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää tasapuolisesti miesten ja naisten asemaa. Hankkeen ohjausryhmään ja projektin operatiivisen ryhmään osallistetaan tasaisesti sekä miehiä että naisia ja hanke yhdistää sekä mies- että naisvaltaisia aloja taiteesta ja teknologiasta. Hankkeeseen pääsyyn on miehillä ja naisilla yhtäläiset mahdollisuudet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan osana prototyyppien muotoiluprosessia. Lisäksi huolehditaan että hankkeen tulokset ovat saatavissa laajasti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tähtää älykkään ja vähähiilisen yhteiskunnan kehittymiseen Lapissa. Hanke ei suoranaisesti päätavoitteenaan edistä sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Robotit yleistyvät merkittävästi seuraavan 5 vuoden aikana. Valmistuksessa tullaan käyttämään yhä enemmän kierrätettäviä, 3D-tulostettuja materiaaleja lähellä käyttökohdetta, mikä vähentää logistiikan tuomia päästöjä ja edistää kiertotaloutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ilmastonmuutoksen tuomat riskit näkyvät esimerkiksi vaihtelevina sääoloina ja sään ääri-ilmiöinä. Yhteiskunta voi siirtyä turvalliseen kunnossapitoon ja vaarallisten olosuhteiden ennakointiin älykkäiden ratkaisujen avulla, missä roboteilla ja tekoälyllä on merkittävä rooli.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Suorat kasvihuonepäästöt tulevat vähenemään kun prosesseja ja työvaiheita voidaan sähköistää akkukäyttöisillä etäohjatuilla tai (semi-)autonomisilla roboteilla, jotka eivät tuota päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Materiaalitehokkuus tulee pitkällä aikavälillä tehostumaan Lapin maakunnassa digitaalisten kaksosten käyttöönoton myötä. Tekniikan avulla tullaa yhä enemmän simuloimaan tuotteita ja prosesseja virtuaalisesti ennen niiden valmistamista ja testausta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Kestävä robotiikka tulee nojaamaan yhä enemmän uusiutuvaan lähienergiaan. Esimerkkinä sähköinen kunnossapitorobotti tekee määritellyt kunnossapitotoimenpiteet ja siirtyy sen jälkeen lataukseen. Latauksessa hyödynnetään uusiutuvan energian lähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hanke kytkee välittömästi eri alat yhteen ja luo kontakteja teknologian ja Lapin kasvualojen välille. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä Lapista houkutteleva alue teknologia-alan toimijoille. Hankkeen avulla on mahdollista kytkeä muiden alueiden yrityksiä ja toimijoita Lapin yrityksiin, tuoda esille Lapin työvoiman saatavuutta ja pitkällä aikavälillä tuoda etätoimipisteitä Lappiin. Tätä kautta elinkeinorakennetta voidaan monipuolistaa. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen panostusta korkean tason osaamiseen, jota Lapin AMK ja Lapin yliopisto voivat uniikilla tavalla tarjota yrityksille, yhdistämällä teknologiaa ja muotoiluosaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 4
Aineettomien palvelujen kehittäminen tulee tapahtumaan robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten arvoketjussa, jossa ohjelmistoilla on suuri merkitys. Robotiikan avulla voidaan myös tuottaa aineettomia palveluja kuten kunnossapitoa, etsintää, kokoonpanoa tai matkailupalvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Autonomiset ajoneuvot, liikenteen palvelut ja ajoneuvojen sähköistyminen ovat tulevaisuuden trendit liikkumisessa. Hanke yhdessä 360 Low Carbon Investments -hankkeen kanssa edistää autonomisen ja vähähiilisen liikenteen näkyvyyttä Lapissa ja tuottaa siihen liittyvät testaus- ja demonstraatioympäristöt, jotka houkuttelevat kansallista ja kansainvälistä TKI-toimintaa alueelle ja mahdollistavat myös start-up toiminnan ja olemassa olevien yritysten konseptien testauksen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Robotiikka tulee ulottumaan yhä enenevässä määrin myös hyvinvointialalle (esim. vanhusten kotiasuminen) ja lisäksi robotit tulevat poistamaan ihmisen tarpeen vaarallisissa työvaiheissa tai riskialttiissa ympäristöissä, mikä auttaa työhyvinvoinnin kehittymistä pitkällä aikavälillä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 2
Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset ovat mahdollistajia yritysten tekemässä kiertotaloudessa ja erityisesti ympäristöohjelmien näkökulmien toteutuksessa. Robotisaatio ja digitalisaatio ovat ympäristöosaamisen mahdollistajia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapland Robotics -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli yhdistää eri sidosryhmät ja toteuttaa robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten kokeiluja, jotka vastaavat pk-yritysten tarpeisiin. Samalla selvitettiin näiden ratkaisujen toimintamallit ja skaalautumispotentiaali. Hankkeen visio oli integroida robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset osaksi Lappia vähähiilisen yhteiskunnan kehittämiseksi ja lisätä alueen innovaatiokykyä vähähiilisten ja energiatehokkaiden prosessien, tuotteiden ja palvelujen osalta. Hankkeen toiminnalla pyrittiin myös edistämään teknologia-alan yritysten etabloitumista Lappiin ulkopuolelta sekä tukemaan ICT- ja muotoilualan start-up-toimintaa.

Lapland Robotics -hankkeen aikana saavutettiin lukuisia merkittäviä tuloksia, joista voi hyötyä robotiikan kehittämisessä Lapin alueen yritykset ja organisaatiot. Hankkeen tuloksena paikalliset pk-yritykset saivat arvokasta tietoa siitä, miten robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset voivat edistää vastuullisuutta, uutta liiketoimintaa sekä materiaali- ja energiatehokkuutta erityisissä olosuhteissa. Tämä tieto vahvisti myös Lapin korkeakoulujen asemaa tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, mikä luo pohjaa yritysten mahdolliselle kansainväliselle laajentumiselle pitkällä aikavälillä.

Hankkeen tuloksena kehitettiin liikkuvien robottien prototyyppejä, jotka läpikävivät vaativia testejä pohjoisen talvisissa olosuhteissa. Samalla hankkeen toteuttajaorganisaatioiden laboratorioita päivitettiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, ja yritykset voivat hyödyntää näitä ympäristöjä liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeessa tuotettiin myös arvokasta tietoa robotiikan nykytilasta ja liiketoimintapotentiaalista, jonka yritykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöön.