Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76141

Hankkeen nimi: MATKAILUN PARHAAKSI - KONTIOLAHDEN ALUEEN MATKAILUYRITYSTEN KV-OSAAMISEN JA NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontionloikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 0504724144

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://www.kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peiponen Jarkko Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.peiponen(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504724144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailun parhaaksi – hankkeen tavoitteena on laajasti kehittää Kontiolahden kunnan alueen matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on uudistaa Kontiolahden alueella toimivien matkailu-, seikkailu-, urheilu- ja ohjelmapalveluyritysten sekä muiden matkailutoimijoiden palvelutarjoomaa vastaamaan lisääntyvään kansainväliseen kysyntään sekä parantaa alueen yritysten näkyvyyttä kansainvälisille matkailijoille erityisesti digitaalisissa kanavissa.

Hankkeen aikana alueella toimivat matkailuyritykset saavat uutta tietoa ja osaamista erityisesti vastuullisen luontomatkailun trendeistä, uusien palveluiden kehittämisestä kansainvälisille matkailijoille ja digitalisaation konkreettisesta hyödyntämisestä matkakohteiden esittelyssä. Hankkeen aikana tuotetaan uutta tietoa ja julkaistaan sitä kunnan uusilla matkailusivuilla tai kehitettävän mobiilisovelluksen avulla kansainvälisten matkailijoiden saataville. Hankkeen aikana huomioidaan myös maailman muuttunut tilanne ja ennakoidaan lähimatkailun trendin mahdollista voimakasta kasvua lähivuosien aikana Suomessa.

Konkreettisina toimenpiteinä hankkeen aikana edistetään paikallisten matkailutoimialan yritysten digitaalisten markkinointikanavien käyttöönottoa, järjestetään valmennusta kansainväliseen matkailumarkkinointiin sekä palvelumuotoiluun liittyen sekä toteutetaan muita, alueen yritysten näkyvyyttä parantavia kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteitä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä järjestämällä tilaisuuksia alueella.

Tämä hanke on jaettu neljään työpakettiin seuraavasti:
Työpaketti 1. Uuden tiedon tuottaminen
Työpaketti 2. Matkailupalveluiden digitalisointi sekä alueen osaamisen markkinointi kansainväliselle kohderyhmälle
Työpaketti 3. Tuotteistaminen ja uusien palveluiden kehitys
Työpaketti 4. Vetovoimatapahtumat


Toteutuessaan suunnitellusti hanke vaikuttaa merkittävällä tavalla alueella toimivien, noin kuudenkymmenen matkailuyrityksen toimintaympäristön ja osaamisen kehittymiseen. Hankkeen aikana yritykset aloittavat uudenlaista yhteistyötä paitsi omalla paikkakunnallaan, myös laajemmin koko Järvi-Suomen alueella. Matkailun parhaaksi -hanke on yksi olennainen osa alueen laajempaa matkailutoimialan kehitystä tulevaisuudessa ja tukee osaltaan VisitKarelian strategisia tavoitteita alueen matkailuvolyymin tuplaamiseen seuraavan vuosikymmenen aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat:
a) Joensuun seudulla toimivat matkailu, urheilu- ja ohjelmapalveluyritykset sekä toimijat, joiden osaamista ja uusia innovaatioita edistetään hankkeen toiminnan avulla
b) alueelle saapuvat kansainväliset turistit ja matkailijat, jotka hyötyvät hankkeen aikana kehitettävistä uusista palveluista
c) kotimaiset matkailijat, jotka hyötyvät hankkeen avulla kehitettyjen tuotteiden sekä palveluiden tarjoomasta.
d) kansainvälistä markkinointia ja myyntiä harjoittavat tahot (DMC-toimijat, matkanjärjestäjät, Tour Design -toimijat, bloggaajat...), joille kohdennetaan markkinointia tai kutsutaan tutustumaan Pohjois-Karjalan alueen matkailutarjontaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen matkailuun liittyvät organisaatiot ja muut toimijat paikallisesti. Kaikki uusista matkailun- ja liike-elämän huipputapahtumista kiinnostuneet henkilöt Suomessa ja ulkomailla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 126 800

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti, Joensuu, Ilomantsi, Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ja tiedottamisessa huomiodaan tasa-arvoisuus. Hankkeen toiminnassa pyritään maksimoimaan tiimikohtaineen sukupuolidiversiteetti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen avulla yritykset saavat uutta tietoa esim. kestävästä luontomatkailusta ja palveluiden tuotteistamisesta kestävästi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeen toiminta keskittyy maailmantilanteesta johtuvalle kriittiselle toimialalle, jonka kasvu on merkittävä alueen kestävän taloudellisen kehittymisen saavuttamiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
- hankkeen aikana tuotteistetaan 20 kappaletta uusia, kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavia palveluita alueella toimiviin matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksiin. - näistä kehitettävistä palveluista 5 kappaletta on koko Järvi-Suomen alueella tapahtuvia aktiviteettejä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Hankkeen avulla edistetään paikallisten luontomatkailukohteiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 3
Hankkeen avulla tuodaa esille paikallisesti tärkeitä kulttuuriympäristöjä kiinnostavalla tavalla.
Ympäristöosaaminen 5 3
Hankkeen avulla yritykset saavat uutta tietoa myös matkailun ympäristöasioista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Matkailun Parhaaksi -hanke on toiminut koronakeväästä 2020 alkaen kehittäen Kontiolahden alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, tunnettuutta ja osaamista. Hankkeen aikana on järjestetty lukuisia työpajoja matkailutoimijoille, laadittu yhdessä kunnalle matkailustrategia sekä toteutettu merkittävä määrä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä. Hankkeen toiminnan konkreettinen hyöty on kanavoitunut alueen matkailutoimijoille.