Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76142

Hankkeen nimi: Invest In Lieksa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: +358 40 480 4287

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: https://www.lieksankehitys.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Almqvist Anni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.almqvist(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 973 6896

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Invest In Lieksa -hankkeen tavoitteena on käynnistää merkittäviä matkailukohteiden rakennusinvestointeja Lieksassa, erityisesti niillä alueilla, joilla on investointivalmiita kohteita tarjolla. Tällä hetkellä Kolin alue on Lieksan merkittävin matkailukeskittymä ja potentiaalisin alue lisätä työllisyyttä kerrannaisvaikutusten ja investointien avulla.

Invest In Lieksa -hanke edistää oikeanlaisen kohdeaineiston, aktiivisen markkinoinnin ja sijoittajaesittelyjen avulla löytämään sijoittajia Lieksan matkailuinvestointikohteisiin.

Toissijaisena tavoitteena on juurruttaa Lieksaan Invest in –palvelu, jotta Lieksan lupaavimmilla investointimahdollisuuksilla olisi jatkuva näkyvyys koti- ja ulkomaisille sijoittajille. Tavoitteena on, että Lieksan kohteet ovat jatkuvasti mukana investointien houkutteluprosessissa ja niiden omistajat ovat valmiita reagoimaan sijoittajien tietopyyntöihin.

Invest In Lieksa -hankkeen toimien tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat ja uutta liiketoimintaa syntyy. Investoivat yritykset kehittävät, tuovat markkinoille tai ottavat käyttöön uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kahden työpaketin avulla:
- Ensimmäisen työpaketin toiminnan painopiste on suomalaisissa investoreissa ja sen fyysinen resurssi on kokoaikainen (100%) projektipäällikkö.
- Toisen työpaketin toimet perustuvat Invest in -palvelut Kainuun harvaan asutuille kunnille -hankkeen kehittämään palvelumalliin ja sen painopiste on ulkomaisissa investoreissa.

Hankkeen tavoitellut tulokset ovat:
1. Varmistetaan investoinnin realisoituminen oikein valmistelluille ja investointivalmiille matkailun investointikohteille.
2. Rakennus- ja matkailualan työllisyyden sekä toimialan liikevaihdon kasvun stimulaatio sekä positiivinen vaikutus välittömään ja välilliseen verokertymään.
3. Dynaamisen kasvuportfolion valmistelu investointivalmiimmista kohteista ja sen näkyvyyden varmistaminen oikealle sijoittajakohderyhmälle.
4. Vähintään yhden - kahden investointikohteen realisoituminen.

Invest In Lieksa -hankkeella on yhteys Lieksan elinvoiman kehittymiseen vaikuttamalla investointi-imagoon, houkuttelevuuteen ja lisää kiinnostusta Lieksaa kohtaan sijoittajien parissa. Hanke stimuloi investointeja, mikä johtaa taloudelliseen kasvuun ja ihmisten työllistymiseen Lieksassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lieksan matkailun toimijat, jotka etsivät sijoittajia investointikohteilleen. Toimijoita ovat mm. matkailun pk-yritykset ja Lieksan kaupunki. Toimijoille yhteistä on halu kehittää Lieksan matkailua ja stimuloida työllisyyttä ja palveluntuotantoa alueella.

Kohderyhmään kuuluvat myös bio- ja kiertotalouden toimijoita. Lieksaan on tavoittena saada biokaasulaitosinvestointi, joka on selkeästi yhteydessä matkailutoimintaan matkailukeskittymissä syntyvän yhdyskuntajätteen ja erillispakatun biojätteen kautta. Näiden jakeiden ekologinen hyödyntäminen on esimerkki VisitKarelia Sustainable -toimintatavasta (Polku huipulle 2. Kestävän matkailukohteen kehitys), mikä auttaa matkailuyrityksiä hankkimaan Visit Finland Sustainable -sertifikaatin hyödynnettäväksi vastuullisuusviestinnässä.

Näiden kohteiden investointimahdollisuuksista rakennetaan kattavat sijoittajamuistiot, jotka kohdennetaan oikeankaltaisille sijoittajille. Pääsijoittajamarkkinat hankkeen investointikohteille sijoittuvat Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan sekä Iso-Britanniaan (linjassa Finnairin ja Visit Finlandin kanssa).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiksi kohderyhmiksi nähdään kaikki ne toimijat, jotka ovat investointien vaikutusalueella. Nämä toimijat ovat palveluntarjoajia matkailualalla ja rakennusalalla. Myös peruspalveluiden tarjoajat kunnissa ovat investointien vaikutusalueella ja näin ollen heidät lasketaan välilliseksi kohderyhmäksi.

Onnistuessaan matkailuinvestoinneilla on merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen varsinkin naistyöpaikkojen muodossa. Kun nuorille naisille pystytään luomaan uusia työmahdollisuuksia, on sillä parhaassa tapauksessa merkittävä vaikutus Lieksan väestörakenteeseen pidemmällä aikavälillä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 848

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 448 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 464

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Energiatie 2

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöntekijöiden määrä on arvioitu ja toisaalta matkailuinvestoinneilla nähdään olevan edullinen vaikutus naistyöpaikkojen syntyyn.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 4
Luonnonvarojen kestävyys ja prosessit tullaan huomioimaan rakentamiseen liittyvissä asioissa. Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kiertotaloutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Mahdollisuuksien mukaan elektronista aineistoa suositaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kasvihuonekaasujen vähenemistä Lieksassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Mahdolliset bio- ja kiertotalousinvestoinnit edistävät materiaalien ja jätteiden kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kiertotaloutta. Yksi avainelementeistä tässä hankkeessa rakentuu kestävän rakentamisen ympärille, hyödyntäen paikallisesti tuotettuja materiaaleja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella on merkitystä Lieksan elinkeinoelämään ja elinkeinorakenteeseen investoinneilla mahdollistetun uuden liiketoiminnan luomisen avulla. Syntyvät työpaikat lisäävät Lieksan elinvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen aikana kehitetään paikallista osaamista ja tuntemusta liiketoimintamallien ja investointikohteiden valmistelussa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tarkoituksena on kehittää lisää majoituskapasitettia ja myös herättää tarvetta, jolla parannetaan kaupallisia liikkumisen ja logistiikkan ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hankkeessa pyritään kehittämään Lieksan elinvoimaisuutta elinkeinoelämän kehittämisen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia kulttuuritapoja alueelle, mikä lisää eri liiketoimintakulttuurien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 7 7
Mahdolliset bio- ja kiertotalousinvestoinnit lisäävät ympäristöosaamista alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-