Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76142

Hankkeen nimi: Invest In Lieksa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: +358 40 480 4287

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: https://www.lieksankehitys.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Almqvist Anni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.almqvist(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 973 6896

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Invest In Lieksa -hankkeen tavoitteena on käynnistää merkittäviä matkailukohteiden rakennusinvestointeja Lieksassa, erityisesti niillä alueilla, joilla on investointivalmiita kohteita tarjolla. Tällä hetkellä Kolin alue on Lieksan merkittävin matkailukeskittymä ja potentiaalisin alue lisätä työllisyyttä kerrannaisvaikutusten ja investointien avulla.

Invest In Lieksa -hanke edistää oikeanlaisen kohdeaineiston, aktiivisen markkinoinnin ja sijoittajaesittelyjen avulla löytämään sijoittajia Lieksan matkailuinvestointikohteisiin.

Toissijaisena tavoitteena on juurruttaa Lieksaan Invest in –palvelu, jotta Lieksan lupaavimmilla investointimahdollisuuksilla olisi jatkuva näkyvyys koti- ja ulkomaisille sijoittajille. Tavoitteena on, että Lieksan kohteet ovat jatkuvasti mukana investointien houkutteluprosessissa ja niiden omistajat ovat valmiita reagoimaan sijoittajien tietopyyntöihin.

Invest In Lieksa -hankkeen toimien tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat ja uutta liiketoimintaa syntyy. Investoivat yritykset kehittävät, tuovat markkinoille tai ottavat käyttöön uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kahden työpaketin avulla:
- Ensimmäisen työpaketin toiminnan painopiste on suomalaisissa investoreissa ja sen fyysinen resurssi on kokoaikainen (100%) projektipäällikkö.
- Toisen työpaketin toimet perustuvat Invest in -palvelut Kainuun harvaan asutuille kunnille -hankkeen kehittämään palvelumalliin ja sen painopiste on ulkomaisissa investoreissa.

Hankkeen tavoitellut tulokset ovat:
1. Varmistetaan investoinnin realisoituminen oikein valmistelluille ja investointivalmiille matkailun investointikohteille.
2. Rakennus- ja matkailualan työllisyyden sekä toimialan liikevaihdon kasvun stimulaatio sekä positiivinen vaikutus välittömään ja välilliseen verokertymään.
3. Dynaamisen kasvuportfolion valmistelu investointivalmiimmista kohteista ja sen näkyvyyden varmistaminen oikealle sijoittajakohderyhmälle.
4. Vähintään yhden - kahden investointikohteen realisoituminen.

Invest In Lieksa -hankkeella on yhteys Lieksan elinvoiman kehittymiseen vaikuttamalla investointi-imagoon, houkuttelevuuteen ja lisää kiinnostusta Lieksaa kohtaan sijoittajien parissa. Hanke stimuloi investointeja, mikä johtaa taloudelliseen kasvuun ja ihmisten työllistymiseen Lieksassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lieksan matkailun toimijat, jotka etsivät sijoittajia investointikohteilleen. Toimijoita ovat mm. matkailun pk-yritykset ja Lieksan kaupunki. Toimijoille yhteistä on halu kehittää Lieksan matkailua ja stimuloida työllisyyttä ja palveluntuotantoa alueella.

Kohderyhmään kuuluvat myös bio- ja kiertotalouden toimijoita. Lieksaan on tavoittena saada biokaasulaitosinvestointi, joka on selkeästi yhteydessä matkailutoimintaan matkailukeskittymissä syntyvän yhdyskuntajätteen ja erillispakatun biojätteen kautta. Näiden jakeiden ekologinen hyödyntäminen on esimerkki VisitKarelia Sustainable -toimintatavasta (Polku huipulle 2. Kestävän matkailukohteen kehitys), mikä auttaa matkailuyrityksiä hankkimaan Visit Finland Sustainable -sertifikaatin hyödynnettäväksi vastuullisuusviestinnässä.

Näiden kohteiden investointimahdollisuuksista rakennetaan kattavat sijoittajamuistiot, jotka kohdennetaan oikeankaltaisille sijoittajille. Pääsijoittajamarkkinat hankkeen investointikohteille sijoittuvat Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan sekä Iso-Britanniaan (linjassa Finnairin ja Visit Finlandin kanssa).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiksi kohderyhmiksi nähdään kaikki ne toimijat, jotka ovat investointien vaikutusalueella. Nämä toimijat ovat palveluntarjoajia matkailualalla ja rakennusalalla. Myös peruspalveluiden tarjoajat kunnissa ovat investointien vaikutusalueella ja näin ollen heidät lasketaan välilliseksi kohderyhmäksi.

Onnistuessaan matkailuinvestoinneilla on merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen varsinkin naistyöpaikkojen muodossa. Kun nuorille naisille pystytään luomaan uusia työmahdollisuuksia, on sillä parhaassa tapauksessa merkittävä vaikutus Lieksan väestörakenteeseen pidemmällä aikavälillä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 335 284

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 448 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 447 047

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Energiatie 2

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöntekijöiden määrä on arvioitu ja toisaalta matkailuinvestoinneilla nähdään olevan edullinen vaikutus naistyöpaikkojen syntyyn.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 4
Luonnonvarojen kestävyys ja prosessit tullaan huomioimaan rakentamiseen liittyvissä asioissa. Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kiertotaloutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Mahdollisuuksien mukaan elektronista aineistoa suositaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kasvihuonekaasujen vähenemistä Lieksassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Mahdolliset bio- ja kiertotalousinvestoinnit edistävät materiaalien ja jätteiden kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Mahdollinen biokaasulaitosinvestointi edistää kiertotaloutta. Yksi avainelementeistä tässä hankkeessa rakentuu kestävän rakentamisen ympärille, hyödyntäen paikallisesti tuotettuja materiaaleja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella on merkitystä Lieksan elinkeinoelämään ja elinkeinorakenteeseen investoinneilla mahdollistetun uuden liiketoiminnan luomisen avulla. Syntyvät työpaikat lisäävät Lieksan elinvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeen aikana kehitetään paikallista osaamista ja tuntemusta liiketoimintamallien ja investointikohteiden valmistelussa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tarkoituksena on kehittää lisää majoituskapasitettia ja myös herättää tarvetta, jolla parannetaan kaupallisia liikkumisen ja logistiikkan ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hankkeessa pyritään kehittämään Lieksan elinvoimaisuutta elinkeinoelämän kehittämisen avulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia kulttuuritapoja alueelle, mikä lisää eri liiketoimintakulttuurien yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa vaikutusta hankkeeseen.
Ympäristöosaaminen 7 7
Mahdolliset bio- ja kiertotalousinvestoinnit lisäävät ympäristöosaamista alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Invest In Lieksa -hankkeen tavoitteena on käynnistää merkittäviä matkailukohteiden rakennusinvestointeja Lieksassa, erityisesti niillä alueilla, joilla on investointivalmiita kohteita tarjolla. Tällä hetkellä Kolin alue on Lieksan merkittävin matkailukeskittymä ja potentiaalisin alue lisätä työllisyyttä kerrannaisvaikutusten ja investointien avulla. Invest In Lieksa -hanke edistää oikeanlaisen kohdeaineiston, aktiivisen markkinoinnin ja sijoittajaesittelyjen avulla löytämään sijoittajia ja uusia toimijoita Lieksan matkailuinvestointikohteisiin.

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä investointiaktiivisuutta alueella houkuttelemalla sijoittajia ja yrityksiä alueelle. Tähän on pyritty kehittämällä ja markkinoimalla alueen mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä tarjoamalla apua ja tukea yritystoiminnan aloittamiseen, alueelle sijoittumiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Hankkeen tulokset tiivistettynä ovat:

1. Lieksan matkailuinvestointikohteiden sijoittaja-aineistojen valmistelu ja näkyvyys oikeanlaisille sijoittajille. Hanke on valmistanut 7 eri kohteen sijoittaja-aineistoja, järjestänyt 11 sijoittajatapaamista sekä 30 kohdevierailua Lieksassa ja Kolilla.

2. Uusia yrityksiä alueella 6 ja useita neuvotteluja käynnissä alueelle sijoittumisesta. Uudet yritykset tuovat mukanaan uutta osaamista, uudenlaisia tuotteita sekä verkostoja ja alueen markkinointia kotimaassa sekä kansainvälisille kohderyhmille.

3. Sijoittaja- sekä operaattoriverkostoa on kartoitettu ja aineistoja on esitelty sekä kotimaiselle että kansainväliselle kohderyhmälle.

4. Varmistettu alueelle yksi matkailun ankkuritoimija, joka on tehnyt aluevarauksen. Lisäksi yksi asuntorakentamisen kohde käynnistyy keväällä 2023.

Hankkeen alussa invest in Lieksa –hankkeen näkyvyys paikallisesti ja kansainvälisesti oli aloitettava tyhjästä. Hanke loi sisällöt ja kerästi kohteista portfolion ja infosivuston suomeksi ja englanniksi. Sivustoa hallinnoi Lieksan Kehitys Oy LieKe. Tämän lisäksi hanketiimi järjesti webinaarin paikallisille sidosryhmille kuvaten tarkemmin investointien houkutteluprosessia. Kick off –tilaisuuden jälkeen hanke on kuvannut prosessia sisäisille sidosryhmille säännöllisissä kokouksissa (ohjausryhmä, kaupungin johto, LieKen hallitus, henkilökuntakokoukset). Näillä toimenpiteillä on pyritty juurruttamaan yhteistyömalli osaksi Lieksan ydintoimintoja, jotta olisi selkeä työnjako investointien edistämisprosessissa.
Yhtenä keskeisenä osa-alueena hankkeessa oli kansainvälisen sijoittajapotentiaalin kartoittaminen ja yhteystietojen kerääminen. Hankkeen aikana kontaktoidaan erilaisia sijoittajatahoja, varmistetaan kiinnostus ja esitellään Kolin sijainti sijoitusmahdollisuuksineen.

Hankkeessa keskeisinä kohderyhmänä ovat olleet seuraavat kansainväliset sijoittajaryhmät:

1. Kansainväliset strategiset toimijat, jotka toimivat matkailun toimialalla, joilla on kasvusuunnitelmia, joihin Koli voisi vastata heidän tarpeisiinsa sijaintina ja jollaista heidän nykyinen portfolionsa/tuoteperheensä ei tällä hetkellä tarjoa.
2. Kansainväliset kiinteistösijoittajat, joilla on kiinnostusta tai kokemusta sijoittamisesta matkailualan kiinteistöalalle Pohjoismaissa.
3. International Family Office -sijoittajat, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa tai joilla on kokemusta sijoittamisesta sekä matkailualalla että/tai Pohjoismaissa
4. Kansainväliset HNW (High net-worth) sijoittajat ja varallisuudenhoidon neuvojat, joilla on kiinnostusta tai kokemusta sijoittamisesta matkailukiinteistösektorille Pohjoismaissa.
5. Kansainväliset velkarahastot, jotka ovat valmiita harkitsemaan velkarahoitusjärjestelyä paikallis-/kotimatkailualan toimijoille (PropCo's & OpCo's) laajentaakseen tarjontaansa Kolin ja Lieksan matkailualueelle.
6. Kansainväliset PE (Private Equity) -rahastot, jotka harkitsevat osakesijoitusta kotimaisiin yrityksiin toteuttaakseen laajentumissuunnitelmansa Kolin ja Lieksan matkailualueelle.

Näistä potentiaalisten sijoittajien ryhmistä yhteensä 68 kontaktoitiin, varmistettiin kasvustrategia ja esitettiin ehdotus Kolin ja Lieksan matkailukohteista sijoituskohteena.

Hankkeen yhtenä keskeisenä painopistealueena oli yritysten tukeminen kansainvälisille sijoittajille esitettävän sijoittajalähtöisen materiaalin valmistelussa. Tällaisia aineistoja on esimerkiksi teaserit, esitykset, konseptien kehittäminen ja korkeatasoinen taloudellinen mallinnus. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 15 aineistoa, joita projektitiimi on valmistellut yhteistyössä kohteen omistajan ja asiantuntijapalveluiden kanssa. Projektiryhmän laatimat validoidut kohteet esiteltiin eri muodoissa (esimerkiksi Online-tapaamiset, webinaarit, Face to Face, kohdevierailut) kansainvälisille sijoittajille.

Hanke järjesti osana toimenpiteitä useamman kansainvälisten tapahtuman. Syksyllä 2021 järjestettiin kansainvälinen webinaari, jossa esiteltiin teaser-tasolla Kolin ja Lieksan mahdollisuuksia sijoittajille ja operaattoreille.

Syksyllä 2022 hanke järjesti kolmipäiväisen tapahtuman Lontoossa, johon osallistui erilaisia sijoittajaryhmiä jo mainituista ryhmistä. Kolin alueen mahdollisuuksia, jotka ovat valmistelussa vähän eri vaiheissa, suunnattiin sopiville sijoittajille.

Lieksan Matkailufoorumiin kutsuimme mukaan puhujaksi kansainvälisen sijoittajan, jonka esityksen sisällön keskeinen viesti oli sijoittajan näkökulma investointien vastuullisuudesta ja keskittyen erityisesti ESG-komponentteihin (Ecological, Sustainable and Governance), ja kuinka niiden avulla voidaan varmistaa onnistunut investointi.

Näiden lisäksi hanke on edistänyt kahden toimijan (sijoittajan/operaattorin) neuvotteluja eri tasoilla aina täysin valmistelluista aineistoista (yrityksen esittelyn ja täydellisen rahoitusmallin sekä kokonaisuuden konseptin), tapaamiset kansainvälisen rahoittajan kanssa sekä neuvottelujen edistäminen maanomistajien kanssa.