Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76152

Hankkeen nimi: Matkailu Goes Global

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 10 419 8011

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.businessjoensuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUPPINEN JARMO JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.kauppinen(at)businessjoensuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500 285 905

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITTEET:

Matkailu Goes Global -hankkeen päätavoitteina on:
- hakea matkailuun kasvua KV-markkinoilta ja kotimaasta
- kasvattaa alueen matkailuinvestointeja sekä
- kehittää yritysverkostoja siten että nämä muodostavat jatkossa yhteisen resort-tyyppisen matkailukohteen yksittäisten toimijoiden sijaan.

Hanke pohjautuu myös Visit Finlandin kansainvälisestikin lanseeraamiin, potentiaalisimpiin matkailutrendeihin ja teemoihin, kuten urheilu- ja liikuntamatkailuun, vesistömatkailuun (Lakeland) sekä kansainvälisen tason matkailuinvestointeihin. Tavoitteena on, että alueemme yritykset ymmärtävät ja oppivat sen, mitä toimiminen kansainvälisillä matkailumarkkinoilla vaatii, mitä tämä tarkoittaa eri matkailuinvestointien osalta Joensuun seudulla sekä miten yritysverkostot voivat toimia yhdessä muodostaen konkreettisen vetovoimakohteen.

Hankkeen osatavoitteita ovat:

1. Kartoittaa ja löytää Joensuun seudulta noin viisitoista matkailuyritysta, tuotetta, palvelua tai kohdetta, jotka mukailevat ja vastaavat Suomen matkailuteollisuuden keskeisimpiä muutosajureita
2. Määrittää näiden yritysten tai kohteiden keskeisimmät investointitarpeet
3. Määrittää näiden yritysten tai kohteiden keskeisimmät kasvuun tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä kansainvälisen että kotimaan matkailun osalta, jotta resort-tyyppisen palvelukokonaisuuden syntyminen Joensuuhun mahdollistuu.


TOIMENPITEET:

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka muodostavat selkeän jatkumon:

TP1: Kasvua matkailuun kv-markkinoilta ja kotimaasta
TP2: Matkailun investoinnit
TP3: Matkailun verkostot/resort


TULOKSET:

Työpaketin 1 tuloksena kehittyy kasvukykyisiä matkailuyrityksiä, tuotteita ja palveluja sekä yritysverkostoja sekä kansainvälisille että kotimaan markkinoille. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ymmärrys digitaalisista kanavista kasvaa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tuotteet ja palvelut muutetaan digitaaliseen muotoon sekä nämä löytyvät eri digitaalisista myyntikanavista. Tämän lisäksi tavoitteena on että 10-15 yritystä saa itselleen kestävän kehityksen sertifikaatin.

Työpaketin 2 tuloksena löydetään potentiaaliset investointikohteet (esim. hotelli-investoinnit), syntyy investointikohteiden markkinointimateriaalia ja saadaan vähintään yksi laajamittainen investointiprosessi liikkeelle. Tämän lisäksi yritysten tietoisuus eri rahoitusvaihtoehdoista lisääntyy.

Työpaketin 3 tuloksena syntyy matkailukeskittymän edellyttämä yritysverkosto ja toimijayritysten yhteistuotteita, joiden perusteella hahmottuu konkreettiset ensiaskeleet uuden kansainvälisen matkailun resort -tyyppisen vetovoimakohteen rakentumiselle Joensuun seudulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat matkailualan yritykset, potentiaaliset vetovoimakohteet, liikunta-alan toimijat sekä urheiluseurat.

Business Joensuu Oy:n vuonna 2019 toteuttaman kartoituksen perusteella Joensuun seudulta löytyy potentiaalisia matkailualan yrityksiä hankkeeseen 10 - 15 kpl. Potentiaalisia yrityksiä ovat esim. Hotelli Lietsu, Valamon luostari, Lomakeskus Huhmari, Finland Travel Company, Botania, Linnunlahti Camping, Serena Cruisers ja Megrin Matkailu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. oppilaitokset ja kotimaiset sekä kansainväliset matkailuoperaattorit ja investorit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 365 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 410

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 457 025

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 763

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Polvijärvi, Kontiolahti, Joensuu, Liperi, Outokumpu, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koska keskeisiä muutosajureita Suomen matkailuteollisuudessa ovat mm. sosiaalisuus ja etiikka, on sukupuolten tasa-arvo huomioitu myös hanketta valmisteltaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Hankkeen yhtenä tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Palvelujen kehittämisessä ja investointien suunnittelussa huomioidaan uusiutuvien enegialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hankkeen avulla toimintaan osallistuvat matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset saavat konkreettista apua uusien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi ja kv-myynnin tehostamiseksi. Inevstointien kautta elinkeinorakenne täydentyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeen tavoitteena on palvelutuotteiden kehittäminen alueen toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Palvelujen ja investointien suunnittelussa huomioidaan logistiikkaan ja saavutettavuuteen liittyvät asiat sekä ekologisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Liikunta- ja hyvinvointimatkailuun kehitettävät uudet palvelut tukevat osaltaan hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeen avulla siihen osallistuvien toteuttajien ja sidosryhmien osaaminen kestävästä kehittämisestä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-