Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76156

Hankkeen nimi: Urheilun suurtapahtumien parhaaksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontionloikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 050 4724144

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://www.kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peiponen Jarkko Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.peiponen(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504724144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kontiolahden Urheilijat ry, 0802960-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meneillään oleva korona -pandemia on lyhyessä ajassa muuttanut yhteiskuntaamme merkittävästi ja vaikuttanut läpileikkaavasti kaikkiin toimialoihin. Yksi ensimmäisistä koronan vaikutuksista suoraan kärsineistä toimialoista oli tapahtumien järjestäminen. Kontiolahden ampumahiihdon maailmancup 2020 oli juuri käynnistynyt ja ensimmäiset kisavieraat saapuneet alueelle, kun Suomen hallitus päätti rajoittaa suurtapahtumien järjestämistä ja kieltää yli 500 henkilön tilaisuudet. Tapahtuma jouduttiin yleisön osallistumisen osalta keskeyttämään ja tästä aiheutui lipputulojen menetyksinä useiden satojen tuhansien eurojen tappiot järjestäjille.

Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa Suomen mittakaavassa todella merkittävän urheilun suurtapahtuman tulevaisuus. Hankkeen aikana luodaan resursseja ja varmistetaan se, että Kontiolahdelle jo myönnetyt ampumahiihdon maailmancup -tapahtumat voidaan järjestää syksyllä 2020 ja 2021. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta kisatapahtumat saavat myös jatkoa tulevaisuudessa siten, että vuodesta 2022 eteenpäin alueella edelleen järjestetään useita kansainvälisiä tapahtumia vuodessa. Hanke myös antaa valmiudet myöhemmin hakea ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuita Pohjois-Karjalaan.

Hankkeen tavoitteina on laajasti kehittää kisaorganisaation toimintaa ja suoraviivaistaa suurtapahtumien järjestämiseen liittyviä toimintoja. Hankkeen aikana laaditaan konkreettisia oppaita ja käsikirjoja tapahtuman järjestämiseen, vähähiilisyyden ja ympäristöasioiden huomioimiseen ja alueen yritysverkoston hyödyntämiseen liittyen. Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä tapahtumajärjestämisessä, sujuvoittaa prosesseja sekä mahdollistaa aiempaa laajemman yhteistyökumppaniverkoston hyödyntämisen kisajärjestelyiden tukena.

Hanke koostuu neljästä, toisiaan täydentävästä työpaketista seuraavasti:
Työpaketti 1: Osaamisen säilyttäminen ampumahiihdon suurtapahtumajärjestämisessä
Työpaketti 2: Vähähiilisyyden toimintamallien pilotointi
Työpaketti 3: Tapahtumajärjestämisen kokonaisvaltainen koordinointi
Työpaketti 4: Vuoden 2021 toiminnan ja kisojen markkinointi

Hankkeen toteutumista voidaan arvioida seuraavien tulosmittareiden avulla:

- Kontiolahden alueen huippuosaaminen ampumahiihdon suurtapahtumien järjestämisessä säilyy alueella
- Vuoden 2020 ja 2021 ampumahiihdon kilpailut keräävät merkittävän määrän katsojia paikan päälle.
- Hankkeen toimenpiteiden ansioista kisaorganisaatio voi hakea järjestettäväkseen kilpailuita myös tulevaisuudessa. Hankkeen toiminnan tuloksena on, että vuosien 2022 – 2026 aikana Kontiolahden Urheilijat saavat järjestettäväkseen viisi maailmancup –osakilpailua (kauden avauskisat) ja lisäksi GP ja Masters –kilpailuja kaksi per kilpailukausi eli yhteensä kymmenen muuta kansainvälistä tapahtumaa.
- Hankkeen aikana järjestetään kaksi uutta kesätapahtumaa alueella
- Ympäristöjärjestelmä määrittää tulevaisuuden tavoitteeksi vähähiilisen suurtapahtuman järjestämisen vuoteen 2025 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat:
1) alueella toimivat pk-yritykset, jotka hyötyvät suurtapahtumien järjestämisestä; majoitusliikkeet, vähittäiskauppa, matkailutoimijat, rakennuspalveluyritykset.
2) suurtapahtumista ja urheilutapahtumista kiinnostuneet matkailijat ja alueen asukkaat
3) muut alueen yritykset ja toimijat, jotka ovat mukana suurtapahtumien järjestämisessä

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kaikki ampumahiihdon kilpailuista hyötyvät tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 497

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 285 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 281 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti, Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolianalyysi on toteutettu hanketta valmistellessa. Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ja tiedottamisessa huomiodaan tasa-arvoisuus. Hankkeen toiminnassa pyritään maksimoimaan tiimikohtainen sukupuolidiversiteetti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Hankkeen tavoitteena on hiilineutraalin suurtapahtuman järjestäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Hankkeen tavoitteena on hiilineutraalin suurtapahtuman järjestäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Hankkeen tavoitteena on hiilineutraalin suurtapahtuman järjestäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Hankkeen tavoitteena on hiilineutraalin suurtapahtuman järjestäminen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen aikana varmistetaan aluetaloudellisesti merkittävän tapahtuman jatkuvuus.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 0
Hankkeen aikana toteuttajien ympäristöosaaminen lisääntyy merkittävästi

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli toiminnallaan varmistaa Suomen mittakaavassa todella merkittävän urheilun suurtapahtuman tulevaisuus. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin ja hankkeen toiminnan ansiosta merkittävän kansainvälisen suurtapahtuman järjestelyiden jatkuvuus onnistuttiin turvaamaan haasteellisesta korona-ajasta huolimatta. Hanke on antanut suunnitelman mukaisesti valmiudet hakea ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuita Kontiolahdelle.

Hankkeen tulosmittareista voidaan hankkeen päätyttyä todeta tiivistetysti seuraavaa:
Tulosmittari 1: Kontiolahden alueen huippuosaaminen ampumahiihdon suurtapahtumien järjestämisessä säilyy alueella. Tulos: Saavutettiin täysin.

Tulosmittari 2: Vuoden 2020 ja 2021 ampumahiihdon kilpailut keräävät merkittävän määrän katsojia paikan päälle. Tulos: Toteutui osittain.
Tulosmittari 3: Hankkeen toimenpiteiden ansioista kisaorganisaatio voi hakea järjestettäväkseen kilpailuita myös tulevaisuudessa. Hankkeen toiminnan tuloksena on, että vuosien 2022 – 2026 aikana Kontiolahden Urheilijat saavat järjestettäväkseen viisi maailmancup –osakilpailua (kauden avauskisat) ja lisäksi GP ja Masters –kilpailuja kaksi per kilpailukausi eli yhteensä kymmenen muuta kansainvälistä tapahtumaa. Tulos: Saavutettiin täysin.

Tulosmittari 3: Hankkeen aikana järjestetään kaksi uutta kesätapahtumaa alueella. Tulos: toteutui osittain.

Tulosmittari 4: Ympäristöjärjestelmä määrittää tulevaisuuden tavoitteeksi vähähiilisen suurtapahtuman järjestämisen vuoteen 2025 mennessä. Tulos: Saavutettiin täysin.