Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76166

Hankkeen nimi: KOIVUKUOREN TUOTTEISTAMINEN RAAKA-AINEEKSI KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.5.2020 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INNOMOST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2793780-5

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Puhelinnumero: +358 50 340 9978

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.innomost.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Selkälä Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.selkala(at)innomost.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 340 9978

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innomost kehittää suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirtaan koivukuoreen perustuvia jatkojalostustuotteita. Hankkeessa pyritään kehittämään jatkojalosteiden valmistusprosesseja ja tuotteita vastaamaan paremmin asiakastarpeisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 283

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 505

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 283

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 505

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tuotteet soveltuvat sekä naisille, että miehille käytettäväksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuotteet soveltuvat sekä naisille, että miehille käytettäväksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Loppukuluttajatuotteet tulevat käyttöön sekä naisille, että miehille. Emme tee itse kuluttajatuotteita vaan raaka-aineita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Olemassa olevan uusiutuvan metsäteollisuuden sivuvirran jatkojalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Pyritään jatkojalostamaan lähialueen raaka-aineita ja työllistämään paikallisia työntekijöitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Pyritään jatkojalostamaan lähialueen raaka-aineita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uusia valmistusprosesseja koivuperäisten raaka-aineiden käsittelyyn ja prosessin apuaineen perustui uusiutuviin raaka-aineisiin. Hankkeessa suunniteltiin uudentyyppistä tuotantolaitosta koivukuoren käsittelyä ja arvokkaampien jatkojalosteiden valmistusta varten.