Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76167

Hankkeen nimi: Perehdyttäjä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2020 ja päättyy 29.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIRTUAL FRONTIERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2804153-3

Jakeluosoite: Hiidenkiukaantie 6 A 12

Puhelinnumero: +358407400360

Postinumero: 00340

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.virtualfrontiers.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mustonen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne(at)virtualfrontiers.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407400360

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Perehdyttäjä rakentaa uudenlaisen, digitaalisen yhteyden organisaation ja uuden työntekijän välille. Palvelun avulla organisaatio voi hallita henkilöstön perehdyttämistä toimintatapoihin, käytänteisiin ja välineisiin, sekä seurata perehdyttämisen etenemisestä reaaliaikaisesti. Palvelussa perehdyttämismateriaali digitalisoidaan, siihen liittyvät toimet visualisoidaan ja tehdään todennettaviksi. Perinteisen perehdyttämisoppaan tai perehdyttämispäivän sijaan (tai lisäksi) uudet työntekijät tutustuvat organisaatioon ja työympäristöönsä puhelinsovelluksen avulla, jossa hyödynnetään peleistä tuttuja ja validoituja palkitsemis- ja motivointimekanismeja innostamaan ja sitouttamaan työntekijä heti työuransa alussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 016

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7 C

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmänä on ulkopuoliset organisaatiot, joihin hakijalla ei ole vaikutusvaltaa. Hankkeessa huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoinen osallisuus. Vuonna 2019 hakijan henkilökunnasta on naisia 30 %. Hanke pyrkii edistämään naisten ja miesten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään hyödyntämään yrityksen henkilöserusseista tarvittavaa osaamista sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on palvelualustakehitys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeen avulla yritykselle syntyy uusi digitaalinen palvelu, joka menestyessään työllistää paikallisesti nuoria ja nuoria aikuisia uudella, kansainvälisellä toimialalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Hankkeen avulla yritykselle syntyy esittelyversio uudesta, digitaalisesta palvelusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hankkeen myötä syntyvä esittelyversio on ensimmäinen askel polulla kohti parempaa työhyvinvointia. Esittelyversio mahdollistaa palvelun varsinaisen version kehittämisen, joka menestyessään ja yleistyessään pyrkii parantamaan työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Perehdyttäjä rakentaa uudenlaisen, digitaalisen yhteyden organisaation ja uuden työntekijän välille. Palvelun avulla organisaatio voi hallita henkilöstön perehdyttämistä toimintatapoihin, käytänteisiin ja välineisiin, sekä seurata perehdyttämisen etenemisestä reaaliaikaisesti. Perehdyttäjä-hankkeessa olemme kartoittaneet palvelulle sopivia pilottiasiakkaita Suomessa, palvelusta on luotu keskeiset ominaisuudet kuvaava esittelyvideo sekä palvelun kaupallista lanseeraamista ajatellen alustavat tekniset suunnitelmat ovat olemassa. Hanke toteutettiin lähes kokonaisuudessaan koronaviruspandemian aikana, joka vaikutti oleellisesti sen tuloksiin. Yritys jatkaa palvelun jatkokehittämistä vuosien 2022-2023 aikana.