Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76204

Hankkeen nimi: GreeNer - Suljetun kasvihuoneen testausympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358447101008

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kitti Jenni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaa

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jenni.kitti(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447101114

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan käytöstä poistettuun, eristettyyn konttiin testiympäristö, jossa tutkitaan sisätilakasvatuksen mahdollisuuksia eri muuttujilla. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi valon aallonpituus, lämpötila, erilaiset kasvatusmoduulit ja uudet, ekologiset kasvualustat. Järjestelmää valvotaan ja ohjataan mobiilisovelluksella, jolla voidaan säätää mm. valon aallonpituuksia, jolloin saadaan dataa sen vaikutuksista kasvuun (massa) tai esimerkiksi kasvin vitamiinipitoisuuksiin. Hankkeessa tutkitaan lisäksi talotekniikan ja konesalien poistoilman hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia, sekä suljetun kasvihuoneen sisäilmaston optimointia muun muassa kosteudenhallinnan ja lämpötilan osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 954

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 650

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarvetta, koska toimintaympäristö ei ole sukupuolittunut.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Opiskelijoiden keskuudessa toteutettuun empiiriseen havainnointiin perustuen ala on kiinnostava kaikkien sukupuolien näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitte on alan tutkimuksen edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Sisätilakasvatus tarjoaa mahdollisuuden ruuan tuotantoon vähemmillä resursseilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Sisätilakasvatus tarjoaa mahdollisuuden ruuan tuotantoon ilmastonmuutoksen aiheuttamissa haastavissa ympäristöolosuhteissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Sisätilakasvatus säästää luonnon resursseja
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Sisätilakasvatus tarjoaa mahdollisuuden tuottaa ruokaa huomattavasti pienemmällä vesi-, ravinne- ja maaperäkuormituksella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Sisätilakasvatuksen tavoitteena on vähentää mm. ravinteiden tarvetta, ja löytää uusia, kierrätettäviä kasvualustoja sisätilakasvatukseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Hankkeessa toteutetaan referenssikohde hankalasti hyödynnettävän hukkalämmön käytöstä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Hankkeen tavoitteena on tuottaa dataa uusien pk-yritysten investointien tueksi, sekä tuottaa julkista tutkimustietoa toimialan ymmärryksen lisäämiseksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 1
Hankkeessa toteutetaan aineettomina tuotteina etäohjaus ja -valvontaratkaisuja, joilla on laajempia kaupallisia mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Sisätilakasvatus parantaa ruuantuotannon kannattavuutta pohjoisessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke luo näkemystä resurssitehokkaasta ruuankasvatuksesta

9 Loppuraportin tiivistelmä

GreeNer hanke toteutettiin vuosien 2020–2022 aikana. Hankkeessa kehitettiin konttiin rakennettava testausympäristö vertikaalikasvatusta varten, rakennettiin kasvatusmoduuleja sekä tehtiin kasvatuskokeita. Projektin keskeisimpänä tuloksena syntyi testausympäristö, jolla on hyvät jatkokehitysmahdollisuudet ja kehitetyissä teknologioissa nähdään mahdollisuuksia kaupallistamiseen ja jatkokehitykseen. Projektin tuloksena lisättiin myös ymmärrystä vertikaalikasvatukseen ja toimialaan liittyen. Hanke avasi myös mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen hanketoimintaan koskien sisätilakasvatusta.