Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76207

Hankkeen nimi: Tutkittuun tietoon perustuva prosessi, mittaaminen ja raportointi hyvinvoinnin tukena.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.3.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DIGITAL HEALTH SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2616698-1

Jakeluosoite: Lammashaankatu 13

Puhelinnumero: 0505948564

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.digiterveys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tervo Minna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna(at)digiterveys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505948564

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarjoamme lisenssihaltijayrityksille ’avaimet käteen’ –ratkaisun kokonaisvaltaisen hyvinvointivalmennuksen tuottamiseen, ja sen hyötyjen osoittamisesta asiakasyrityksille. Tietoisuus hyvinvointiin vaikuttavista seikoista ei välttämättä lisää toimintaa, ellei siinä ole johdettua, suunnitelmallista ja tutkittuun tietoon perustuvaa prosessia tukena. Digiterveys®-ohjelma herättää motivaation yksilönhyvinvoinnin edistämiseen sekä todistetusti tuottaa tulosta. Digiterveys® -ohjelmaan on kerätty ne keinot, joilla on osoitettu olevan vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on automatisoida ohjelman toimintoja siten, että se tunnistaa yksilölliset tarpeet sekä vähentää palvelutarjoajan työaikaa ja edesauttaa kustannustehokasta palvelun tuottamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 930

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lammashaankatu 13

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen päätavoite on kehittää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Automatisaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen edesauttaa luonnonvarojen käytön kestävyyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 -2
Automatisaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen vähentää ilmastomuutoksen aiheuttamia riskiä vähentämällä matkustamista ja hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Digitaalisuuden hyödyntäminen vähentää hiilijalanjälkeä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Luo työpaikkoja Kainuun aluelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hanke pohjautuu yhdenvertaisuuden periaatteeseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli automatisoida Digiterveys ohjelmaprosessin toimintoja siten, että a) se tunnistaa yksilölliset tarpeet, joka parantaa ohjelman vaikuttavuutta ja siten edesauttaa myynnin kasvattamista, b) vähentää palvelutarjoajan sekä lisenssinantajan työaikaa, jotka parantavat palvelun tuottamisen kustannustehokkuutta sekä c) parantaan asiakkaan käyttökokemusta. Hankkeen tavoitteet toteutuivat ja saimme kehitettyä Digiterveys palvelualustaa asiakkaan, valmentajan että palveluntarjoajan kannalta käytettävämmäksi sekä mobiilisovelluksen sisältöä ja toiminnallisuutta valmennusprosessia tukevaksi. Merkittävää oli data-analyysin tulokset, jossa kehitettiin uudet sekä subjektiivisen että objektiivinen hyvinvoinnin luokitukset yksilöllisen tarpeen tunnistamiseen sekä vaikuttavuuden osoittamiseen.