Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76242

Hankkeen nimi: Vertikaalipilotti- energiatehokasta kasvintuotantoa kerrosviljelyllä investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 08 - 61651

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Osmo Hänninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.hanninen(at)kao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0819951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on ympärivuotisen, energiatehokkaan, vähähiilisen ja taloudellisesti kannattavan puutarhatuotannon kehittäminen Pohjois-Suomeen uusien tuotantomenetelmien ja -tekniikan avulla. Tavoitteena on monipuolistaa Pohjois-Suomen puutarhatuotantoa ulkoisista olosuhteista riippumattomalla tuotantotavalla.
Hankkeella parannetaan kotimaisten taimien saatavuutta ja vähennetään riippuvuutta ulkomaisesta taimituotannosta kehittämällä tuotantomenetelmiä uutta tekniikkaa hyödyntäen. Tavoitteena on tehokkaan, laadukkaan, taloudellisesti kannattavan sekä ympäristöystävällisen taimituotannon lisääminen Pohjois-Suomessa uusia tuotantomenetelmiä hyödyntäen.

Hankkeessa rakennetaan aurinkovoimala, jonka avulla energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia saadaan vähennettyä ja tuotannon kannattavuutta parannettua. Vertikaaliviljelmän ilmastonhallintaa kehitetään myös energiaa säästäväksi. Lisäksi vertikaalipuutarhan valotusta kehitetään, jotta allonpituuksiin liittyvää tutkimus- ja koetuotantoa voidaan tehdä.

Hankkeen avulla edistetään puutarha-alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, kannattavuuden parantumista ja osaavaan työvoiman riittävyyttä puutarha-alan yrityksille. Kerrosviljelyyn ja omavaraiseen energiantuotantoon liittyvä osaamisen kasvu mahdollistavat toimialan yritysten kannattavuuden parantumisen sekä liikevaihdon kasvun. Tuotantokustannukset, erityisesti energiakustannukset tuotantoerää kohden saadaan alhaisemmiksi ja tuotanto tehokkaammaksi. Alueelliseen vihannesten ja yrttien tarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin paikallisella tuotannolla.

Kotimainen taimituotanto kehittyy ja löytyy uudenlaisia toimintamalleja kilpailukykyisen taimituotannon volyymien kasvattamiseksi. Suomalaista osaamista vertikaaliympäristössä tehtävästä taimituotannosta viedään maailmalle. Suomi toimii uudenlaisen taimituotannon mallimaana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat puutarha-alan yritykset sekä maatalousyritykset ja maatilat niin Kainuussa kuin muualla Suomessa, Luonnonvarakeskus, Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan henkilöstö ja opiskelijat, sekä puutarha-alan koulutus.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puutarha-alan järjestöt, asiantuntijat, poliittiset päättäjät, kuluttajat, teknologiavalmistajat ja myyjät sekä muut koululaitokset. Lisäksi Kainuun ammattiopiston ja Luonnonvarakeskuksen erilaiset sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 161 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 341

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 230 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 229 059

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alalla työsketelee ja opiskelee yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Työskentely ja opiskelu kerrosviljely-yksikössä on mahdollista molemmille sukupuolille työn fyysisen vaativuuden näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen viestintä kohdistuu yhtälaisesti sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kerrosviljelyn oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen ja tutkimustoiminta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Aurinkovoimalassa tuotettu sähköenergia vähentää ostoenergian määrää noin puolella. Aurinkoenergia ei kuluta luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Vertikaalituotannolla turvataan elintarviketuotanto sääoloista riippumatta. Hankkeella tuotetaan yrityksille hyödynnettävää tietoa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Tällä hetkellä ostoenergia kuluttaa osittain fossiilisia polttoaineita. Vähemmän hiilidioksidipäästöjä ilmaan, sillä hiilidioksidilannoitus annetaan suljetussa ilmankierrossa. Kasvihuoneessa se tuuletetaan ilmaan. Tietous hiilineutraalista tuotantotavasta lisääntyy.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Aurinkoenergia on jatkossa laitoksen merkittävin energialähde. Tietous aurinkoenergian hyödyntämisestä kasvaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Ympäristö mahdollistaa yritysten tuotekehitys- ja tuotantoprojektin toteuttamisen yhdessä oppilaitoksen kanssa. Tietous vertikaaliviljelystä sekä yhteistoiminnasta lisääntyy. Tuotantotapa vapauttaa pohjoisen alueen yritykset sääolosuhteiden haasteista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Ympäristö mahdollistaa uusien koulutustuotteiden rakentamisen kerrosviljelytekniikan alalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 8
Ympäristön jatkovarustelu sekä vertikaaliviljelyn tietouden lisääminen edistää kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käytön osaamista maakunnan alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-