Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76254

Hankkeen nimi: Tulevaisuuskuvat maakunnan koronan jälkeiseen kestävään kasvuun lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 20 B

Puhelinnumero: 0504445606

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mervi Nikander

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt.yhteysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mervi.nikander(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504445606

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa laaditaan laaja-alainen Lapin maakunnan Korona Exit –tiekartta kahdelle - viidelle vuodelle ja päivitetään Lapin tulevaisuuskuvat 2040. Korona muuttaa monia ilmiöitä, joihin tämänhetkiset tulevaisuuskuvat Lapissa ja Suomessa perustuvat. Lapin Korona Exit -tiekartassa sovitaan yhteisistä toimista, joilla lappilaiset toimijat tukevat yrityksiä koronakriisin yli.
Hankkeen tavoitteena on päivittää Lapin tulevaisuuskuvat 2040 vastaamaan uutta tilannetta ja ilmiöitä sen taustalla. Hakkeessa laaditaan maakunnan Korona Exit –tiekartta, sisältäen ne toimenpiteet, joita kriisin jälkeiseen kasvuun Lapin toimintaympäristössä tarvitaan. Se sitouttaa maakunnan toimijat yhteiseen suunnitelmaan, joka tukee yritysten elpymistä ja toipumista. Korona Exit –tiekartasta viestitään maakunnan toimijoille sekä levitetään ja jalkautetaan tiekartta. Hankkeen tuloksena syntyvät tulevaisuuskuvat, koronatilannekuva ja Exit-tiekartta tallennetaan Lapin luotsi –sivustolle.
Hankkeen toimenpiteinä ovat erilaiset tiedonkeruun tavat: aineistojen koonti, sähköiset kyselyt, tilannekuvan laatiminen ja päivittäminen sekä fasilitoidut työpajat. Tietopohjaa ja tilannekuvaa tarvitaan Korona Exit –tiekartan pohjaksi. Lisäksi tarvitaan skenaariotyöllä muodostetut Lapin tulevaisuuskuvat 2040. Yhteiskehittämisen menetelmillä luodaan toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jatkossakin vastaavanlaisissa kriisi- tai muissa tilanteissa.
Korona Exit –tiekarttatyötä ohjaa lappilainen johdon strategiafoorumi, joka myös jalkauttaa toimet. Tiekartta esitetään alkusyksyllä maakuntahallituksen hyväksyttäväksi ja se viedään myöhemmin syksyllä tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Lapin liitto toteuttaa oman toiminnan hankkeena Tulevaisuuskuvat maakunnan koronan jälkeiseen kestävään kasvuun lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, jossa keskiössä on tiekartta yritysten elvytystä ja toipumista tukeviksi toimenpiteiksi. Hanke kehittää maakunnan resilienssiä ja elinvoimaa.

Hankkeen tuloksena syntyy Korona Exit -tiekartta sekä Lapin tulevaisuuskuvat 2040. Tiekartta palvelee toimijoita koronakriisin jälkeisenä suunnitelmana elvytys- ja toipumistoimenpiteiksi. Tiekartta linjaa sen, mitä toimintoja sopeutetaan, ja mitä toimintoja päätetään elvyttää. Tiekartta on tarkoitettu kaikille niille toimijoille, jotka tukevat yritysten elpymistä ja toipumista koronakriisistä. Tiekartta sitouttaa aluekehittäjät ja muut toimijat rakentamaan mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristöä Lapissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin PK-yritykset ja niiden kanssa toimivat elinkeinoyhtiöt sekä muut maakunnalliset verkostot.

Lapin yrittäjien hallitus tulee olemaan hankkeessa keskeisessä roolissa ja yrittäjien kanssa on sovittu pidettäväksi vähintään 2-3 tapaamista/työpajaa. 1. elokuun Lapin yrittäjien hallitus 2. Lapin yrittäjien vuosikokous syyskuussa 3. Lapin yrittäjien hallitus marraskuussa. Lisäksi tavoitetaan aluejärjestöjen puheenjohtajat vähintään kerran tehtävään etäneuvotteluun.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lappilaiset aluekehitysverkostojen toimijat laajasti. Korona exit-tiekartta auttaa eri organisaatioita päivittämään toimintaansa ja huomioimaan koronan vaikutukset omassa toiminnassaan. Tiekartta myös tarjoaa konkreettisia keinoja yritysten ja niiden toimintaympäristöjen kehittämiseen, jotta toipuminen ja kasvu onnistuvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on suunnitteluvaiheessa tehty sukupuolten tasa-arvon vaikutusarvio Lapin Letkan suvauskoneella ja tuloksena on, että hankkeen pääpaino on naisten asioiden edistämisessä. Tämä juontuu siitä, että matkailu-, palvelu- ja sote-alan työntekijöistä suurin osa on naisia, myös mikroyrittäjistä suurin osa on naisia (vaikka kaikista yrittäjistä 2/3 on miehiä). PAM:n mukaan kaupan alan sekä matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä iso osa on sukupuoleltaan naisia mutta myös nuoria, alle 30-vuotiaita. Koronakriisi iski nimenomaan mara- eli matkailu- ja ravintola-alalle. Hankkeen ohjausryhmässä on noin 50% naisia ja miehiä, sen sijaan sparrausryhmässä on 40% naisia ja 60% miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeelle on suunnitteluvaiheessa tehty sukupuolten tasa-arvon vaikutusarvio Lapin Letkan suvauskoneella ja tuloksena on, että hankkeen pääpaino on naisten asioiden edistämisessä. Tämä juontuu siitä, että matkailu-, palvelu- ja sote-alan työntekijöistä suurin osa on naisia, myös mikroyrittäjistä suurin osa on naisia (vaikka kaikista yrittäjistä 2/3 on miehiä). PAM:n mukaan kaupan alan sekä matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä iso osa on sukupuoleltaan naisia mutta myös nuoria, alle 30-vuotiaita. Koronakriisi iski nimenomaan mara- eli matkailu- ja ravintola-alalle. Hankkeen ohjausryhmässä on noin 50% naisia ja miehiä, sen sijaan sparrausryhmässä on 40% naisia ja 60% miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei tavoitella tasa-arvon edistämistä mutta sillä ei myöskään ole haitallista vaikutusta. Työpaikat, joita hankkeen avulla tuetaan tai synnytetään synytyvät sekä mies että naisaloille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Luonnonvarojen käytön kestävyys: Välillisesti hankkeella on luonnonvarojen käytön kestävyyttä lisääviä vaikutuksia, muun muassa vähähiilisen liiketoiminnan kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen: Hanke välillisesti vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä, muun muassa digitaalisten palveluiden vahvistamisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia Natura2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Välillisesti hankkeella on materiaalien ja jätteiden käytön kestävyyttä lisääviä vaikutuksia, muun muassa vähähiilisen liiketoiminnan kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia paikallisen kestävän elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen yhtenä lähtökohtana on ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä ja sitouttaa aluetoimijat tukemaan yritysten ja elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia yritysten aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Näille yrityksille hankkeen tiekartta voi toimia tukevana välineenä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan. Liikkuminen ja logistiikka on yksi keskeinen ja vahva toimiala maakunnassa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Ilman tätä hanketta Lapin elinkeinoelämä ja yritykset näivettyvät sekä lama vaikuttaa huomattavasti alueen kuntatalouteen ja sitä kautta asukkaiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen, sillä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Se luo siten hyvän perustan ylläpitää ja edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, koska lappilainen kulttuuriympäristö on tärkeä osa-alue kaikkea kehittämistä. Sen kunnioittaminen ja hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä on tärkeää.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, koska lappilainen kulttuuriympäristö on tärkeä osa-alue kaikkea kehittämistä. Sen kunnioittaminen ja hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä on tärkeää.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeella on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia eri toimijoiden osaamisen ja ymmärryksen kehittämiseen oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-