Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76268

Hankkeen nimi: WinterSim

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Konttaniemi, Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.konttaniemi(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358201614521

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Automaatio lisääntyy kaikissa liikennemuodoissa ja globaalisti investoinnit kasvavat uusissa
käyttäjälähtöisissä palveluissa ja innovaatioissa. Koko liikennemarkkinan globaali koko on 6,4
biljoonaa euroa, josta älyliikenteen arvo on noin 185 mrd €. Tästä markkinasta
automaattiautojen osuus kasvaa jatkuvasti ja niiden markkinapotentiaalin arvioidaan olevan
pelkästään Aasiassa vähintää 83 mrd € vuonna 2025.

Suomeen on perustettu vuonna 2020 arktisen älyliikenteen klusteri, joka kantaa nimeä Aurora
Intelligent Transport Cluster (AITC). Klusterin tarkoituksena on mahdollistaa automaattiajamisen
testaus haastavissa talviolosuhteissa. Yhdenkään autonomisen ajoneuvon ei
tulisi liikkua ilman talvitestausta - tämä on AITC:n kantava idea.

WinterSim-projektin visiona on uudistaa ajoneuvojen talvitestauksen palvelutuotteita
simulaatiotestauksen avulla. Projektin varsinaisen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa siitä
miten autonomisten ajoneuvojen sensoreiden ja järjestelmien toimivuutta talviolosuhteissa
voidaan simuloida peliteknologioita hyödyntämällä.

Peliteknologiat mahdollistavat digitaalisten kaksosten (nk. digital twins) tuottamisen
kustannustehokkaasti. Pelimoottoreita kehittävillä isoilla yrityksillä on tuhansia henkilöitä
kehittämässä algoritmeja, matemaattisia malleja sekä ohjelmistoja. Tämän vuoksi niitä on yhä
enemmän alettu hyödyntää erilaisissa simulaatioissa ja suunnittelussa myös autoteollisuudessa
autonomisten ajoneuvojen toimintojen simuloinnissa.

Projektin lähestymistapana on tuottaa mitattua tietoa siitä miten ajoneuvon yleiset sensorit kuten
korkean taajuuden tutka, LIDAR ja kamera toimivat talviolosuhteissa, esimerkiksi lumisateessa.
Analysoidun datan pohjalta tuotetaan simulaatio, jonka toimivuutta on tavoite arvioida
projektissa. Tulosten pohjalta yritykset voivat suunnata t&k-investointejaa arkisten olosuhteiden
simulaatiotestaukseen liittyen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 514 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 571 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on arvioitu Suvauskoneella. Hanke kohdistuu erityisen miesvaltaiselle alalle. Hankkeen toteuttavassa ryhmässä sekä ohjausryhmässä on sekä miehiä että naisia, mutta miehiä on enemmistö. Hankkeen tulokset ovat kaikkien sukupuolten saatavilla. Hanke edistää välittömästi enemmän miesten kuin naisten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke keskittyy simulaatiotestauksen edistämiseen, mikä on valtavirtaistamisen näkökulmasta haasteellinen aihe. Hankkeessa voidaan huomioida valtavirtaistaminen siinä miten naisten osallistumisella tekniikan alan TKI-toimintaan voidaan antaa esimerkkiä nuorille naisille ja tytöille, jotta luonnontieteistä kiinnostuneet naiset ja työt voivat hakeutua myös insinöörialalle esim. tyypillisen lääketieteen sijasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Simulaatiotestaus vähentää fyysisen testaamisen tarvetta mikä näkyy välillisesti testiratojen ja tien pienempänä kulumisena, mikä puolestaan vähentää päällystämisen ja päällysteeen korjaamista käytettävien luonnonvarojen määrää pitkällä aikavälillä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Ajoneuvotestausteollisuus on altis ilmastomuutoksen aiheuttamille sääolosuhteille. Simulaatiotestauksella voidaan tehdä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen tuomia riskejä autoteollisuudessa ja liikennealalla simuloimalla järjestelmien toimivuutta haastavissa sääolosuhteissa ennakkoon. Tämä yhteiskuntaa sopeutumaan ilmastomuutokseen ja pienentämään sen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Fyysisen testauksen pienentyessä voidaan paikallisesti parantaa ilmanlaatua ja pienentää kasvihuonepäästöjä. Erityisesti välillisesti tämä korostuu ratkaisujen käyttöönoton myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Simulaatiotestaus vähentää fyysisen testaamisen tarvetta, mikä tehostaa materiaalien käyttöä ajoneuvoissa ja infrastruktuurissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Pitkällä aikavälillä voidaan simuloida uusiutuvan energian tuotantoa ja esim. sähköajoneuvojen latausta osana liikennejärjestelmää.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hanke edistää Lapin alueen yritysten ja korkeakoulujen kyvykkyyksiä hyödyntää digitalisaatiota, mikä kehittää välittömästi ja välillisesti alueen kilpailukykyä. Tällä keinolla paikallista elinkeinorakennetta voidaan kehittää kestävästi ja houkuttaa alueella myös ICT-teollisuutta, mikä monipuolistaisi alueen elinkeinoelämää ja toisi korkean osaamisen työpaikkoja Lappiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Simulaatiotestauksella tähdätään erityisesti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, mikä yhdistettynä korkeaan osaamiseen ja arktisuuteen auttaa Lappia profiloitumaan edelleen maakuntana kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 2 10
Hankkeella on mahdollisuudet auttaa merkittävästi uusien liikkumis- ja logistiikkaratkaisujen kehittämisessä maailmanlaajuisesti liikenteen automaation näkökulmasta. Suuri osa maailman väestöstä asuu alueilla, joilla sataa lunta ainakin kerran vuodessa. Tällaisina hetkinä automatisoitu liikenne ei saa pysähtyä. Aineettomilla palveluilla, kuten simulaatiotestauksella, voidaan tarjota maailmanlaajuisesti palvelua siitä miten eri järjestelmät toimivat talviolosuhteissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Edistää hyvinvointia välittömästi projektiin osallstuvien tahojen keskuudessa ja tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille (opiskelijat) saada tietoa ja osallistumismahdollisuuksia älykkään liikenteen kehittämiseen Lapissa. Välillisesti heijastusvaikutuksia verkostojen kehittymisen ja kanssakäymisen myötä syntyneisiin uusiin mahdollisuuksiin, jotka luovat liiketoimintaa ja lisäävät hyvinvointia ja alueen pitovoimaa.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Tuo miesvaltaisella alalla mahdollisuuksia antaa esimerkkejä siitä miten nuoret naisetkin voivat osallistua peliteknologioiden ja robotiikan kanssa toimimiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
.
Kulttuuriympäristö 0 0
.
Ympäristöosaaminen 1 2
Auttaa yrityksiä huomioimaan ympäristönäkökulmia simulaatiotestauksen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-