Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76290

Hankkeen nimi: LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 – Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin Digipolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: 020 7691 990

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Puotinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.puotinen(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404819177

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, 2109309-0
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin teollinen kiertotalous 2.0 –hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä. Hankkeen pohjana on Lapissa 2010-luvulla tehty systemaattinen kehitystyö, jolla teollinen kiertotalous on noussut Lapin kärkiosaamisalueeksi ja tärkeäksi osaksi Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. Kemiin vuonna 2017 perustettu Kiertotalouskeskus on herättänyt laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta.
Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Lapin tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen päätoteuttajina ovat Kemin Digipolis Oy, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Toimenpiteissä korostuu etenkin energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalouden uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen toteuttamisessa hyödynnetään Kiertotalouskeskuksen osaamista, kontakteja ja verkostoja.
Hankkeen keskeisenä tulostavoitteena on osaltaan varmistaa ja tukea Lapin teollisen kiertotalouden osaamisen ja kilpailukyvyn kehittyminen myös 2020-luvulla. Hanke tarjoaa täydentävän väylän myös Lapin kiertotalouden EU-yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä ja uusia liiketoimintamalleja kiertotalouden tuomiseksi vahvasti mukaan Lapin yritysten toimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittöminä hyödynsaajina ovat Lapin alueen yritykset, Kemin Digipolis Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä hyödynsaajina ovat alueen yritykset, kunnat ja kaupungit sekä asukkaat sekä vireillä olevat bio- ja kiertotalouden investointihankkeet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 796 069

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 864 282

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio, Pello, Simo, Rovaniemi, Ylitornio, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suvauskone: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Perinteiset insinöörialat ovat olleet ja ovat edelleen miesvaltaisia (Lähde: esim.https://yle.fi/uutiset/3-10631824 ) Kuitenkin tekniikan koulutusohjelmista erityisesti ympäristötekniikka on naisia kiinnostava ala.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä, ohjausryhmän kokoonpanoa suunniteltaessa sekä viestinnässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kiertotalouden edistäminen. Kuitenkin lisäämällä perinteiseen teolliseen maailmaan pehmeitä arvoja kuten ympäristöasiat ja kestävä kehitys, voidaan edistää teollisten alojen houkuttelevuutta naisten ja tyttöjen keskuudessa ja edistää miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Lähtökohta hankkeelle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Lähtökohta hankkeelle
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Epäsuora vaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hankkeella pyritään edistämään ratkaisuja, jotka edistävät nykyistä ympäristöystävällisempien ratkaisujen käyttöönottoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoraa yhteyttä Natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Hankkeen lähtökohta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 10
Hankkeen lähtökohta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Hankkeen lähtökohta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Kiertotalouden kehittämiseen kuuluu vahvasti uudenlaisten palveluliiketoimintojen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Kiertotalouden kehittämiseen kuuluu vahvasti logistiikan kehittäminen ja uudet logistiset ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hankkeella pyritään kehittämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää Lappia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden kehittäminen edistää tasa-arvon edistymistä yhteiskunnassa. Tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja viestinnässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Otetaan huomioon.
Kulttuuriympäristö 0 6
Otetaan huomioon
Ympäristöosaaminen 0 10
Tukee suoraan, erityisesti opiskelijoiden osaamiseen ja asenteisiin vaikutttamisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-