Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76300

Hankkeen nimi: Vuokatin Lasi-Iglut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN LASI-IGLUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2993225-8

Jakeluosoite: Alkulantie 24

Puhelinnumero: 0400550944

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Makkonen Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.makkonen(at)lomallo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400550944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatin Lasi-Iglut rakentaa korkealaatuista Iglu majoitusta suomalaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 619

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alkulantie 24

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Majoitustoimintaa, ei mahdollista toteuttaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Majoitukset sukupuoleen katsomatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei koske tätä hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei tutkittu
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
matalaenergia ratkaisut lämmityksessä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 0
ei rasita kasvillisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei tutkittu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei koske tätä hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 -5
Materiaalit kotimaista ja jätteet kerätään ohjeitten mukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Energian oston valinnassa huomioidaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Täysin uutta palvelua alueen tarjontaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Palveluita kehittyy paljon hankkeen ympärille. Kuten uusi applikaatio lomailijoitten käyttöön missä tarjotaan alueen kaikkia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei tutkittu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Edistää ihmisten hyvinvointia ja rentoutumista
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Rakentamisessa huomioidaan molempien sukupuolien tarpeet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kohde on varattavissa kaikille
Kulttuuriympäristö 10 10
Uusia elämyksiä matkailijoille
Ympäristöosaaminen 0 0
ei tutkittu

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Vuokatin Lasi-Igluille yrityksen kehittämisavustusta. Vuokatin Lasi-Iglujen tavoite on täydentää Vuokatin alueen matkailupalveluja ja lisätä alueen vetovoimaa. Majoitus- ja elämyskohteena tuote eroaa merkittävästi muista Suomessa toteutetuista iglutuotteista hinnoittelun ja laadun suhteen. Tuote on suunniteltu varustelultaan ja maltillisella hinnoittelulla palvelemaan myös kotimaisia lapsiperheitä. Vuokatin Lasi-Iglut tarjoaa laadukasta majoituspalvelua ja luontoelämyksiä lasi-iglussa niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille asiakkaille Vuokatin matkailualueella. Lasi-iglussa majoittuja voi rentoutua ja kokea ympäröivän luonnon ja järvimaiseman rauhoittavan vaikutuksen yhdistettynä laadukkaaseen majoitukseen. Ulkoporeamme lisää palvelun eksotiikkaa ja elämystä. Majoitustoiminta alkoi joulukuussa 2020 Iso-Sapsojärven rannassa Pajuniemen kartanon miljöössä. Kolme persoonallista lasi-iglua on sisustettu ja varusteltu laadukkaasti tarjoten premium tason majoitusta neljälle hengelle. Hankinnat on tehty suosien suomalaista ja paikallista suunnittelua ja käsityötä niin rakennuksen, varustelun ja sisustuksen suhteen. Kotimaisten materiaalien ja tuotteiden valinnalla on haluttu tukea lähialueiden yrityksiä. Laadukkaat kotimaiset tuotteet ovat myös kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Hanke työllistää yhden henkilön, jonka työnkuvaan kuuluu tuotteen kaupallistaminen ja tuotteistaminen, myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, kansainvälistymisen suunnittelu, sähköisten myyntikanavien luominen, matkailualan kumppanuuksien luominen, brändin rakentaminen ja asiakaspalvelu. Välillisesti hanke työllistää alueen muita yrityksiä mm. pesula-, siivous-, ja ravintolapalveluja. Kolmen ensimmäisen toimintakuukauden aikana majoituksen käyttöaste oli 89 - 94 %, mikä ylitti odotuksemme. Koronapandemiasta johtuen majoittujista 100 % oli kotimaisia matkailijoita. Vuokatin Lasi-Iglut on ollut myös suosittu lähimatkailukohde. Noin joka 15 asiakas on tullut naapuri kunnista tai Sotkamosta.