Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76387

Hankkeen nimi: Hoivakoti- ja kotisairaanhoitopalveluja tarjoavien yrittäjien teknologiatarpeet sekä tarpeita vastaavan teknologian ja teknologiaosaamisen saatavuus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OULUN YLIOPISTO

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL127

Puhelinnumero: +358 568 2669

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kilpeläinen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.t.kilpelainen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 294488111

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tehdään esiselvitys Kainuussa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluja tarjoavien yksityisen sektorin toimijoiden teknologiatarpeista sekä kartoitetaan tarpeiden mukaiset teknologiatuottajat ja kouluttajat. Selvitys tukee alan uudistumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä sekä asiakkaiden että ammattitaitoisen työvoiman suhteen. Se edistää myös alueellisten hoivapalvelujen ja teknologiapalveluiden tuottajien keskinäistä verkottumista. Selvityksen aikana muodostetaan lisäksi kansainvälinen Pohjoisen-Euroopan harvaan asuttujen alueiden asumis- ja hoivapalvelujen tuottajien vertaiskokemusten ja asiantuntemuksen verkosto teknologioiden alalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 779

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 309

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 474

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hoitoala on naisvaltainen ala, etenkin työntekiköiden suhteen, mutta myös pienten yritysten osalta. Alan yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen edistää naisyrittäjien menestystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Myös miesyrittäjiä olisi hyvä rohkaista hoiva-alan yrittäjiksi. Se ei ole tämän esiselvityksen varsinainen tehtävä. Teknologian mukaan tuominen saattaa kuitenkin lisätä alan kiinnostavuutta myös miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvon edistäminen ei ole yritysten menestymisen edelle menevä päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Pitkällä aikavälillä saattaa edistää digitaalisten ja etäteknologioien käyttöä, ja sitä kautta säästää fossiilisia polttoaineita ja/tai energiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hyvin pieni välillinen vaikutus mahdollinen liikennetarpeen vähenemisen kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei realistista vaikutusta tähän
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Liikenteen vähenemisen vuoksi aivan pienen välillisen vaikutuksen mahdollisuus kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta luonnonsuojelu kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Uudet terveydenhoitotuotteet pakataan ympäristöystävällisemmin -> vähemmän vaikeaa jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta näihin
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 7
Tukee pienien paikallisten hoitoyksikköjen toimintaa, säilyttää työpaikkoja ja kysyntää myös esim. kunta- tai kyläkeskusten kaupoille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Voi tuoda vertaiskontakten kautta mallia uusista palvelutuotteista
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Pienen hoitokotien säilyminen ja etä/digiyhteyksien lisääntyminen vähentää liikennettä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Välitön vaikutus yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointiin - välillisesti hieman pidemmällä aikavälillä myös hoidettavien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Naisyrittäjävaltaisen alan edistäminen, naisvaltaisen alan työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta näihin
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta näihin
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta tähän

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hoivakoti- ja kotisairaanhoitopalveluja tarjoavien yrittäjien teknologiatarpeet sekä tarpeita vastaavan teknologian ja teknologiaosaamisen (kouluttajien ja vertaiskokemusten) saatavuus Hankkeessa kartoitettiin hoiva-alan yrittäjien teknologiatarpeita eri aihealueisiin, esimerkiksi asiakasturvallisuuteen, tietojen hallintaan ja etäyhteyksiin liittyen, sekä lähiaikojen uudistumissuunnitelmia ja koulutustarpeita. Esiselvityksen kohderyhmänä olivat Kainuun Soten palvelusetelijärjestelmään (PSOP) asumis- ja hoivapalveluiden tuottajiksi hyväksytyt 27 kainuulaista yritystä, joista 15 lähti mukaan haastateltavaksi. Hankkeen tulokset ovat myös PSOP-järjestelmään kuulumattomien yrittäjien käytettävissä Esiin nostettuihin tarpeisiin selvitettiin ratkaisumahdollisuudet ja niiden teknologian tuottajat. Teknologioiden tarjoajista kasattiin taulukkomuotoon esittely, jossa on mukana yli 130 yritystä. Tämä ja hankkeen loppuraportti ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilla https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/node/210872 Hanke järjesti myös kartoituksen tulosten levittämiseksi webinaarin ja aloitti verkottumisen Pohjois-Euroopan muiden harvaan asuttujen alueiden hoiva-alan edustajien kanssa.