Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76390

Hankkeen nimi: Reaaliaikaisen mikromuovien mittausjärjestelmän kehitys ja testaus REMMI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: 044 063 7639

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: https://www.oulu.fi/mittaustekniikka/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.raty(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 063 7639

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muovin käyttö on kasvanut voimakkaasti sen keksimisen jälkeen. Kuluttajien ja yhteiskunnan käyttämistä ja muovia sisältämistä hyödykkeistä (kosmetiikka, lääkkeet, vaatteet, pesuaineet, auton renkaat, tienpäällysteet, tiemerkinnät, muoviset teepussit) irtoaa mikro- ja nanokoon hiukkasia päätyen maaperään, vesistöihin ja lopulta ruokaamme. Reaaliaikaisten kenttämittauslaitteiden kehitystyö mikromuovien mittaamiseen on vasta aluillaan, joten toimivia kaupallisia laitteita ei ole saatavilla.

Hankkeessa kehitetään reaaliaikainen mittauslaitteisto vedentuotantolaitokselle mikromuovien seurantaan, testataan laitteisto (Kajaani, Oulu) sekä raportoidaan tulokset. Hankkeessa lisäksi testataan kehitettyä laitteistoa hulevesien mikromuovien mittaukseen Kajaanissa. Hankkeessa päivitetään tutkimukseen liittyvää tutkimusympäristöä sekä tuotetaan tietoa liittyen mikromuovien lähteisiin ja käyttäytymiseen Kainuun kannalta oleellisissa vesisysteemeissä. Tuotetaan katsaus alan lainsäädännön ja muun kehitystoiminnan kohdentumisen näkymistä Suomessa ja EU-alueella.

Hanke tuottaa laboratoriossa kehitetyn sekä loppukäyttökohteessa (3 kpl) testatun mikromuovien mittausjärjestelmän. Järjestelmä on valmis seuraavaan vaiheeseen tuotteistamispolulla. Kainuun tutkimuslaitosten osaaminen kasvaa uudella, nopeasti kasvavalla tutkimussektorilla.

Hankkeen, jonka kustannusarvio on 396.000 €, koordinoi Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaanissa ja partnerina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Kainuun alueen mikro-, pk-yritykset ja globaalit yritykset. Yhteistyössä yritysten kanssa, kehitettyjä mittausratkaisuja testataan vesilaitoksissa ja hulevesimittauksissa. Eri sidosryhmien edustajia kutsutaan tutustumaan testeihin. Kohderyhmien valinnan lähtökohtana on kysyntä- ja käyttäjälähtöinen toiminta ja teollisuudesta nousevat tarpeet. Hanke tähtää kokeelliseen toimintaan, demonstraatio- ja testiympäristöihin sekä niissä syntyvien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon ja kaupallistamiseen.

Kohderyhmänä on myös Suomen vesilaitossektori, jolle tutkimustuloksista tullaan tiedottamaan mm. vesihuoltoyhdistyksen Vesihuoltopäivien kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY ja sen henkilöstö sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja sen henkilöstö. Henkilöstön osaaminen kehittyy ja yhteistyö yritysten kanssa kasvaa.

Välillisinä kohderyhminä ovat Kajaanin toimintaympäristössä toimivat CEMIS-yksiköt sekä TKI –ammattilaiset LUKE, CSC, VTT MIKES. He ovat osa Kainuun innovaatiokeskittymää. MITY suunnittelee kv-hankkeita heidän kanssa. Tämä hanke kehittää MITYn osaamista ja se mahdollistaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa laajemmat ja korkeatasoisemmat rahoitushakemukset kv-hakuihin.

Matkailuala: Kainuuta markkinoidaan Arctic Lakeland konseptilla ulkomaille. Hanke tuottaa tietoa juomaveden mikromuovipitoisuuksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 859

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 826

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 384 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 366 399

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnalliset tehtävät on suunniteltu siten, että toimintaa jakautuu tasaisesti naisille ja miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet eivät riipu tekijöiden eikä kohderyhmän sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Uutta tietoa Kainuun alueen mikromuovien lähteistä päätöksentekijöille
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Tietoisuuden lisääntyminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Uutta tietoa vesistöihin kukeutuvista mikromuoveista Kainuun alueella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Uutta tietoa mikromuovien kulkeutumisesta luontoon sekä uutta tietoa mahdollisista suodatusjärjestelmistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoranaisia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Tiedon pohjalta mahdollisuus tehostaa puhdistusjärjestelmien toimintaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hankkeessa kehitettävät teknologiat ja mittaus sekä monitorointiratkaisut on mahdollista myöhemmin kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavien uusien yritysten toimesta. Mahdollistaa mm. uusien cleantech ja teknologia-alan yrityksien
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Kehitettävät teknologia- ja mittausmenetelmät vesien monitoroinnin osalta mahdollistavat uudentyyppisen palveluliiketoiminnan kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Uutta tietoa mm. liikenteen aiheuttamista mikromuovilähteistä Kainuussa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Uusien työpaikkojen ja elinvoimaisuuden kautta voidaan edistää myös hyvinvointia. Uusi tieto voi auttaa Kainuun matkatoimijoita imagon nostamisesa Arctic lakeland konseptia rakennettaessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 3 4
Mikromuovien mittauksen ja suodatuksen osalta teknologinen osaaminen ja tietotaito kehittyy toimijoiden keskuudessa. Tietoa välitetään myös yrityksiin aktiivisella tiedotuksella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Muovin käyttö on kasvanut voimakkaasti sen keksimisen jälkeen. Kuluttajien ja yhteiskunnan käyttämistä ja muovia sisältämistä hyödykkeistä (kosmetiikka, lääkkeet, vaatteet, pesuaineet, auton renkaat, tienpäällysteet, tiemerkinnät, muoviset teepussit) irtoaa mikro- ja nanokoon hiukkasia päätyen maaperään, vesistöihin ja lopulta ruokaamme. Hankkeen tavoitteena oli kehittää reaaliaikainen mittalaite vedentuotantolaitokselle mikromuovien seurantaan ja testata laitteisto vesilaitoksilla (Kajaani, Oulu). Hankkeessa lisäksi päivitettiin tutkimukseen liittyvää tutkimusympäristöä sekä tuotettiin uutta tietoa liittyen mikromuovien lähteisiin ja käyttäytymiseen Kainuun kannalta oleellisissa vesisysteemeissä.

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Mikromuovien havainnointiin kehitettiin optinen mittausmenetelmä. Menetelmää testattiin useilla muovilaaduilla laboratorio-olosuhteissa. Mittausmenetelmän pohjalle suunniteltiin ja rakennettiin kenttälaite. Kenttälaitteen toiminta ja suoritusarvot todennettiin laboratoriossa. Varsinainen kenttätesti toteutettiin jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi useamman muun kohteen näytteitä tutkittiin laitteella. Osa näytteistä lähetettiin ulkopuolisille toimijoille, jotka määrittivät omilla menetelmillään näytteiden muoviosuuden ja -laadut. Tulosten vertailua hankaloitti se tosiasia, että toimijoilla olivat omat erilaiset tavat ilmaista mittaustulos. Laite todettiin toimivaksi, sen suoritusarvot ovat määritetty ja jatkokehitystä varten laitteen/menetelmän kehityskohteet ovat tiedossa.

Taustaselvitysten osalta hankkeessa saatu parempi kokonaiskuva Kajaanin oleellisista päästölähteistä on johtanut jo hankkeen aikana jatkosuunnitteluun Kajaanin kaupungin kanssa, että kuinka hulevesisuunnittelussa voitaisiin nykyistä paremmin hallita mikromuoveja. Lisäksi tuotettiin kokeellinen vertailututkimus mikromuovien poistamisesta 3D -arkkusuodatuksella kolmella eri suodatusmateriaalilla. Suodatusaineet suunniteltiin ja valmistettiin osana hanketta.

Hankkeen aikana selvitettiin keinoja jatkaa kehitystyötä yhteistyössä yritysten kanssa. Business Finlandin ja Valmet Automation:in Veturi-ekosysteemi rahoituksella on mahdollista jatkaa kehitystyötä yritysten johdolla ja hakemus pyritään jättämään syksyn 2023 hakuun.

Hankkeen aikana tehty selvitys (Tutkimusraportti – päästölähteet,kulkeutumisreitit ja testitulokset hallintaratkaisuista) ja laajempi julkinen loppuraportti löytyy hankkeen kotisivuilta:
https://www.oulu.fi/fi/projektit/reaaliaikaisen-mikromuovien-mittausjarjestelman-kehitys-ja-testaus