Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76426

Hankkeen nimi: Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0773693-4

Jakeluosoite: Gallen-Kallelankatu 8

Puhelinnumero: 02 6205300

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.prizz.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marika Susanna Lähde

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marika.lahde(at)prizz.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 710 5314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turvallisuus on teollisuuden ykkösprioriteetti, koska turvallinen toimintaympäristö on henkilöstön ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Turvallisuuteen on varsinkin isoissa teollisuusyrityksissä tehty merkittäviä satsauksia, mutta tästä huolimatta tarvitaan jatkuvaa parantamista ja uusia näkökulmia teknologioiden kehittyessä, tuotannon automatisoituessa ja henkilöstön odotusten ja työkäytäntöjen kehittyessä. Yritysturvallisuuden kokonaisuus rakentuu myös eri sidosryhmien kautta. Yrityksillä on paljon erilaisia yhteistyökumppanuuksia, alihankintaverkostoja ja viranomaisyhteistyötahoja. Tärkeää varautumista uhkatilanteisiin on se, että myös organisaatiorajat ylittävät yhteistyökäytännöt ovat toimivia ja sujuvia. Yrityskohtaiset resurssit kehittämiseen ovat usein rajallisia ja tästä syystä asiantuntevien verkostojen merkitys korostuu kehittämisalustoina. On luotava mahdollisuuksia tiedon jakamiselle ja yhteiselle kehittämiselle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysturvallisuuden osaamista, innovaatiotoimintaa ja uusia toimintakäytäntöjä Satakunnassa. Hankkeessa aktivoitavien verkostojen toiminnan kautta parannetaan yritysturvallisuutta ja luodaan uusia toimintatapoja. Hankkeessa kehitetään sekä yritysten välisiä verkostoja että yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja viranomaistahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää satakuntalaista yritysturvallisuutta, uusia toimintakäytäntöjä ja kulttuuria sekä lisätä valmiuksia esimerkiksi kyberuhkien varalta ja edistää digitaalisuuden hyödyntämistä turvallisuusjohtamisen osana. Hankkeen tuloksena syntyy uusia toimintakäytäntöjä, valmiuksia varautua eri uhkiin ja toipua niistä.

Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma toteutetaan Prizztech Oy:n, Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön yhteistyönä. Kolmen toimijan osaamispääoma ja verkostot hyödynnetään hankkeen toteuttamisessa ja tämän lisäksi verkotetaan laajasti turvallisuuden eri teemoista asiantuntijaresursseja ja viranomaistahoja mukaan hankkeen toimintaan. Yrityksille tarjoutuu laaja verkosto, jossa ideoida, kehittää ja jakaa osaamista turvallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin, viranomaisyhteistyön toimintakäytäntöjen sekä digitaalisten ratkaisujen ja kyberturvallisuuden lisäämiseksi erilaiset työpajat, verkostoitumistilaisuudet, simoloinnit, harjoitukset ja kartoitukset. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään turvallisuuden kehittämiseen liittyvä merkittävä seminaarityyppinen tapahtuma, joka herättää myös kansallista kiinnostusta.

Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on teollisuuden kilpailukyvyn, jatkuvuuden ja tuottavuuden kehittäminen hyvän turvallisuustietoisuuden ja kulttuurin kautta. Turvallisuustietoisuus kasvaa ja digitaaliset ratkaisut tulevat osaksi turvallisuuskulttuurin ylläpitoa. Hankkeen myötä edistetään turvallisuuden osaamiskeskittymän syntymistä Satakuntaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat satakuntalaiset teollisuusyritykset kaikissa eri kokoluokissa.

Avoimet seminaarityyppiset tilaisuudet ovat avoimia kaikille toimijoille, satakuntalaisille yrityksille, viranomaisille, oppilaitoksille, yhdistyksille ja muille vastaavan tyyppisille tahoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat viranomaistahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 262

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 659

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 162 888

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Nakkila, Merikarvia, Ulvila, Rauma, Huittinen, Siikainen, Pomarkku, Kankaanpää, Eura, Kokemäki, Pori, Säkylä, Harjavalta, Eurajoki, Karvia, Jämijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkastelua on tehty turvallisuusalan toimintaympäristössä ja havaintona on, että alalla on hyvin edustettuna molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan aktivoidaan mukaan molempia sukupuolia edustavia osallistujia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta näkökulma on huomioitu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Turvallisuuskulttuurin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen koko organisaatiossa parantaa kestävää luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Turvallisuustietoisuuden ja digiratkaisujen hyödyntäminen vaikuttavat ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Turvallisuuskulttuurin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen koko organisaatiossa pienentää luontoon kohdistuvien riskien toteutumista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Turvallisuuskulttuurin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen koko organisaatiossa pienentää luontoon kohdistuvien riskien toteutumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Turvallisuustietoisuuden lisääminen vähentää vastuullisuuden kasvun myötä riskiä materiaalien ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hyvä turvallisuuskulttuuri luo tuottavuutta ja jatkuvuutta toiminalle sekä lisää teollisten työpaikkojen kiinnostavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehittämistyö vaikuttaa uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintakäytäntöjen syntymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Digitaaliset ratkaisut tehostavat logistiikkaa työyhteisöissä ja yritysten välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Turvallisuustietoisuuden, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuutta koskevien käytäntöjen kehittäminen lisäävät hyvinvointia työpaikoilla.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Turvallisuustietoisuuden ja osaamisen lisääminen sekä henkilöstön osallistaminen lisäävät tasa-arvoa työyhteisöissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Yhdenvertaisuutta tuova turvallisuuskulttuuri ja uudenlaiset turvallisuusratkaisut esim. digi lisäävät eri tehtävissä toimivien työntekijöiden tasa-arvoa ja mm. eri kulttuureista tulevien henkilöiden mahdollisuutta omaksua uutta tietoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 1 1
Riskinhallinnna ja digi-ratkaisuiden hyödyntäminen voivat kohdistua yrityksissä myös ympäristönäkökulmaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-