Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76472

Hankkeen nimi: Datan prosessointi analyysiin, DAPROA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: Ketunpolku1

Puhelinnumero: +358447101008

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehikoinen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.lehikoinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 715 7082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten data-analytiikkaan tähtäävissä projekteissa eri tietolähteiden sisältämän tiedon yhdistäminen, yhteensovittaminen, täydentäminen ja siivoaminen muodostaa yli 80% koko data-analytiikkaprojektin työmäärästä. Toimintamallin luominen tästä tehtävästä sekä sen ja anonymisoinnin osien mahdollinen automatisointi on hankkeen tavoite.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 179 098

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 178 728

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen luonteen vuoksi tällainen analyysi ei ole toteutettavissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen uusresursointi huomio sukupuolinäkökulman tarjolla olevien resurssien puitteissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tähtää yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Olemassaolevan datan hyödyntäminen uudessa liiketoiminnassa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 8
Uutta aineetonta liiketoimintaa datasta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten data-analytiikkaan tähtäävissä projekteissa eri tietolähteiden sisältämän tiedon yhdistäminen, yhteensovittaminen ja täydentäminen voi muodostaa jopa yli 80% koko data-analytiikkaprojektin työmäärästä. DAPROA projektin tavoitteena oli pilottien ja toimintamallien luominen yrityksille sekä automatisoinnin ja datan anonymisoinnin osien mahdollinen suunnittelu ja tekeminen. Projektissa kehitettiin ja toteutettiin yrityksille ohjelmistoratkaisuja data-analytiikan vaiheita hyödyntäen. Hankkeessa tuotettiin asiakaskohtaisia toimintamalleja data-analytiikan alkuvaiheista. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia automatisoida tekoälyä hyödyntäen osia tehdyistä ohjelmistoratkaisuista ja aikaa vievästä alkuvaiheen datan käsittelyistä. Hankkeen tärkeimpiä tuloksia toteuttamisessa ja pilottien eteenpäin viemisessä olivat: 1. Hankkeessa ohjelmistototeutuksissa oli mukana data-analytiikan yrityksiä omilla tietovarastoilla useilta eri liiketoiminta-alueilta, esim. Prometecin puun ja biomassojen analysointijärjestelmä, Rollockin älylukkoratkaisu sekä Tietohipun metsäkoneyritysten ohjelmistotuotteet. Yrityksiltä saadut tiedot aluksi yhdenmukaistettiin analysoitaviksi. 2. Yritysten kanssa toteutettiin data-analytiikan alkuvaiheet sekä muut tarvittavat tehtävät ja askeleet. 3. Yritysten data ja muu dokumentaatio analysoitiin ja näistä koostettiin asiakaskohtaiset toimintasuunnitelmat. 4. Analysoitaessa kehitettiin tärkeimpiä prosessin vaiheita, joita voitiin automatisoida ja joille luotiin automaattisia käsittelyrutiineja sekä ohjelmistoratkaisuja. 5. Dataa ja valittuja parametreja analysoitiin myös automatisointia ajatellen. Dataa yhdisteltiin käytettävissä olevilla ohjelmilla tai scripteilla yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. 6. Viimeisenä vaiheena kokonaisuus koostettiin yrityskohtaiseksi toimintamalliksi asiakkaalle jatkokäytettäväksi. Hankkeen tuottama lisäarvo muodostuu yritysten käyttöön tehdyistä toimintamalleista, jotka lyhentävät ja määrittelevät data-analytiikkaprojektin alkuvaiheita. Automatisoidut osat alkuvaiheista sekä kokemukset usein tarvittavasta datojen anonymisoinnista edesauttoivat toteuttamista. Analyysin vaiheiden määrittäminen ja kuvaaminen muuttivat alkuvaiheiden prosessit rutiiniksi, joita voidaan hyödyntää ja uudelleen käyttää vastaavissa projekteissa. Data-analytiikan käyttöönottoa yrityksissä helpotettiin uusia kasvun mahdollisuuksia antavan lähestymistavan kokeiluilla liittyen datan hyödyntämiseen ja uuden toimintamallin viemiseen yritysten jokapäiväiseen toimintaan. Toimintamallista yritys voisi saada uuden liiketoiminta-alueen aiemmin hyödyntämättömien tietovarastojen avaamisella tuotantokäyttöön. Yritykset voivat edelleen kehittää projektissa aikaansaatuja mallinnuksia ja analysointituloksia opiskelijoiden avulla esimerkiksi kesä- tai lopputyöaiheina. Kainuun alueen yrityksille KAMK:sta valmistuvat uudet, osaavat ja kyvykkäät data-analytiikan ammattilaiset ovat tärkeitä Kainuun ja muun Suomen yritysten datapohjaisen toiminnan kasvattamisessa ja eteenpäin viemisessä.