Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76473

Hankkeen nimi: Esiselvitys kustannustehokkaiden sensoriteknologioiden soveltamisesta drone-pohjaisiin mittauksiin sekä teknologian kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen (DroWM -project)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OULUN YLIOPISTO

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL127

Puhelinnumero: +358 568 2669

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: OULUN YLIOPISTO

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Käsmä Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.kasma(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405682669

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityksellä haetaan uusia sensoreita sekä sovellusaloja drone-pohjaiselle mittaukselle sekä selvitetään markkinoita. Uuden teknologian odotetaan mahdollistavan suuren edistysaskeleen mm. bio- ja cleantech-alojen mittauksissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 576

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 212

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 720

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 127

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen suunnitteluvaiheessa toimintaympäristöanalyysissä on hyödynnetty mm. naisyrittäjyydestä ja naisasiantuntijuudesta saatua tietoa. Naisten perustamien mikro- ja -pk -yritysten määrä on lisäääntynyt. Esiselvitys palvelee sekä naisten yrittäjyyttä että heidän asiantuntemuksen kehittämistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Esiselvityksen tulokset hyödyntävät niin naisten kuin miesten omistamia yrityksiä. Hanke luo mahdollisuuksien tasa-arvon molemmille sukupuolille. Tällä estetään yrittäjyyden toimintaympäristössä sukupuolten kannalta ei toivotut vaikutukset. Naiset saavat saman osaamisen kuin miehet käyttöönsä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke parantaa sukupuolten tasa-arvoa ottamalla tasavertaisesti huomioon niin nais- kuin miesyrittäjät. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Usein naiset eivät perehesyiden takia ole kyenneet riittävästi panostamaan omaan osaamisensa kehittämiseen. Esiselvityshanke mahdollistaa kehittämisen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 9
Esiselvityksessä tehtävät toimenpiteet edistävät pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä luonnonvarojen käytön kestävyyttä (vähähiilisyys). Projektin heikkojen mittausten ja sensoriteknologioiden selvitystä voidaan hyödyntää mm. biotaloudessa ja cleantech -toimialoilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Esiselvityksessä tehtävät selvitykset vähentävät pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Voidaan kehittää tulevaisuudessa menetelmiä ja teknologiaa, jotka ovat hiilineutraaleja ja vähentävät hiilidioksiidipäästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Kainuussa on arktisen alueen kasvillisuus (biomassat), eliöt ja ilmasto. Selvitys autaa yrityksiä hyödyntämään biomassoja kestävällä tavalla. Heikkoja mittauksia voidaan soveltaa mm. biojalostus- ja kaivannaisteollisuuteen sekä mikrobioreaktoreiden mittauksiin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Heikkojen mittausten modernilla teknologialla ja drone seurannalla on mahdollisuus kehittää entistä parempia pinta- ja pohjavesiä monitoroivia järjestelmiä. Heikkojen mittausten teknologialla voidaan kehittää entistä tarkempia mittalaitteita teollisuusprosesseihin. Vähentää veteen tulevia saasteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Natura 2000 -verkosto tarjoaa tärkeitä ekosysteemipalveluja, ja se on näin ollen keskeinen osa Kainuunkin tulevaisuutta ja merkittävä yhteityökumppani. Drone -monitorointi mahdollistaa Natura -ohjelman toteutumisen seurannan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Selvityksen avula voidaan vaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön. Esiselvityksen avulla vahvistetaan PK -yritysten kykyä hyödyntää jätteitä omassa tuotanto- ja liiketoimintaekosysteemissä. Uuden mittausteknologian avulla tehostetaan tuotantoprosesseja huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Heikkojen mittausten osaamisen kasvattaminen ja tietotaidon levittäminen edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Kainuussa elinkeinoelämän vetureiksi on noussut biotalous, cleantec- ja kaivosteollisuus. Projekti tukee uusien ko. toimialojen osaamisen kasvattamista ja investointien käytöönottoa. Lisäksi tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Vahvistetaan miitaustekniikan älykästäerikoitumista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Heikon mittauksen väitetyt edut ovat huikeat ja synnyttävät hyödyntämispotentiaalia sekä tieteellisessä että kaupallisessa mielessä. Tarkka mittalaite voitaisiin toteuttaa kustannuksiltaan murto-osalla vastaavan tason perinteiseen laitteeseen verrattuna. Edistysaskel tuotteiden kehittämisessä
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Kevyvien ilma-alusten kehittäminen ja siihen integroitunut sensoriteknologia edistää hiiineutraalia logistiikkaa. Lisäksi uusi logistiikka on kustannustehokasta ja mahdollistaa logistiikan optimoimisen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Selvityksen piirissä olevaa heikko mittausta ja sensoriteknologiaa voidaan soveltaa hyvinvoinnin- ja liikunnan mittauksiin (medical, well-being and stress monitoring).
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke parantaa sukupuolten tasa-arvoa ottamalla tasavertaisesti huomioon niin nais- kuin miesyrittäjät. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Usein naiset eivät perehesyiden takia ole kyenneet riittävästi panostamaan omaan osaamisensa kehittämiseen. Esiselvityshanke mahdollistaa kehittämisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeen aikana rakentuu laaja kontakti- ja asiantuntijaverkosto yrityksiin ja yritysrajapinnan toimijoihin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden ammatillisuuden vahvistumiseen ja sen soveltamiseen yritysten käytännön toimintaan.
Kulttuuriympäristö 3 3
Esiselvityksen jälkeen yritysten omien kehittämisprojektien kautta syntyy lisää kulttuuriympäristöön sekä ympäristöosaamiseen liittyvää liiketoimintaa
Ympäristöosaaminen 7 8
Vaikutukset ympäristöosaamiseen syntyvät tämän hankkeen jälkeen yritysten omissa kehitys- ja tuotantoprojekteissa. Toiaalta selvityksen avulla nostetaan MITYn omaa osaamista ympäristömittausten osalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Droneen pohjautuvat palvelumarkkinat kasvavat maailmalaajuisesti tosi nopeasti ja Business Insider on arvioinut, että dronejen myynti ylittää 12 miljardia dollaria vuonna 2021. Suomesta ei ole saatavilla kattavaa yhteenveto doronepohjaisen liiketoiminnan laajuudesta. Dronepohjainen liiketoiminta Suomessa on vielä varsin pienimuotoista. Suurimmat yritykset ovat Nordic Drones Oy ja Rumble Tools Oy, joiden liikevaihto on noin 0,5 m€ vuodessa. Vuonna 2021 teknologioiden kehittyessä on syntynyt uusia start up -yrityksiä toimialalle. Esiselvityksessä tehtiin teknologioiden markkinakartoitus, haettiin potentiaalisia sovelluskohteita sekä selvitettiin niiden kaupallistamismahdollisuuksia. Kaupallistamis- ja liiketoiminta osiossa keskityttiin seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: 1) lumen vesiarvon mittaamiseen 2) suurten rakennusten kattojen lumikuorman mittaamiseen ja kuntotarkistuksiin 3) vesivoimatuotannossa olevien jokien valuma-alueiden lumen vesimäärän mittaamiseen 4) lisäksi esille tuli prosessin aikana myös sukellusdronejen hyödyntäminen vesivoima tuotannossa ja rakenteiden valvonnassa 5) Supon muodostumisen seuranta tuli esille uutena sovelluksena (mittaus mahdollisuudet jääkannen alla) Toisaalta arvioitiin eri sensoriteknologioiden soveltuvuutta eri sovellusalueille mm. ympäristö, maatalous, teollisuus, rakentaminen, kaivokset ja terminaalit. Nyt kartoitetut uudet, potentiaaliset sovellukset vaativat vielä teknologiakehitystä ennekuin päästään pilotoimaan kaupallista sovellusta. Seuraavana vaiheena olisi tärkeää suunnitella tutkimushanke, jossa paneuduttaisiin syvällisesti mittaus-, kuvaus- ja datansiirron teknisiin haasteisiin ja kehitettäisiin muutama teknisesti toimiva prototyyppi testeihin ja teknologiapilotteihin. Selvityksessä jo kartoitettiin potentiaaliset yritykset (laitetoimittajat, palveluyritykset ja loppukäyttäjät), jotka ovat halukkaita testaus ja pilotointikumppaneiksi. Lisäksi analysoitiin myös droneihin liittyviä useita skaalattavia lisäpalveluja, kuten 3D -teknologiaa hyödyntäviä tuotekehitystyökaluja, usean lennokin operointiin mahdollistavia hallintatyökaluja, lämpökamera (FLIR) ja hyperspektrikamera toimintoja sekä laserscandereiden sekä kaikuluotainten hyödyntämismahdollisuuksia. Selvitys tuo uutta tietoa droneen soveltuvista sensoriteknologioista ja niiden uusista mittausmahdollisuuksista eri sovelluksiin. Uuttaa tietotaitoa voivat hyödyntää yritykset kuin myös tutkimus- ja koulutuslaitokset alan tutkimuksen ja koulutusohjelmien suunnittelussa. Yrityspuolella selvitys mahdollistaa uusien yrityksen syntymisen. Selvitys auttaa kehittämään erityisesti mikro- ja pk -yritysten ansaintalogiikoita ja kilpailukykyä.