Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76477

Hankkeen nimi: Kainuun datakeskusekosysteemin kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.9.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0920632-0

Jakeluosoite: PL 405 (Keilaranta 14)

Puhelinnumero: 09-4572001

Postinumero: 02101

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: http://www.csc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Kerttula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kerttula(at)csc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 381 2766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n vahvan suurteholaskennan (HPC) osaamisen, eurooppalaisen yhteistyön ja EuroHPC-LUMI hankkeen myötä Kainuuseen on syntynyt ainutlaatuinen mahdollisuus luoda erottuvaa ja globaalisti kilpailukykyistä toimintaa tekoälyn, supertietokoneiden ja datakeskusteknologian alueilla. Myös HermanIT:n operointi suurteholaskennan kaupallisella puolella lisää alueen monipuolisuutta ja tarjoaa paremmat puitteet eri asiakkuuksille.

Datakeskustoiminnan (DC) kehittämiselle on Kainuussa erinomaiset edellytykset. Tätä puoltavat esimerkiksi Renforsin Rannan tiloihin ja sähkönsaantiin liittyvä laajennuskapasiteetti, kustannus- ja energiatehokkaiksi suunnitellut tuotantolaitokset, sekä hukkalämmön hyödyntäminen ilmastopäästöjä vähentävänä tekijänä.

Kainuussa on nyt aikaikkuna hyödyntää edellä mainitut tuottavuustekijät ja nostaa alueen datakeskusekosysteemi uudelle tasolle. CSC on käynnistänyt 1.9.2020 alkaen uuden toiminnon/yksikön, joka CSC:n omia verkostoja ja yhteyksiä hyödyntäen ryhtyy aktiivisesti tunnistamaan ja hakemaan potentiaalisia toimijoita sijoittumaan Renforsin Rantaan ja Kajaanin osaamisympäristöön.

Datakeskusekosysteemin kehittämiseen perustetaan kaksi hanketta, jotka kokonaisuudessaan mahdollistavat edellä mainitut edellytykset ekosysteemin kasvulle. CSC ja Kajaanin kaupunki ovat jo yhdessä sopineet yhteistyöhankkeesta, joka on rinnakkainen tätä hakemusta tukeva hanke (Liite 1 Hakemus Kajaanin kaupunki). Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistyöhankkeen aikavälille 1.7.2020-31.12.2022, jonka kokonaisbudjetti on 802.675 euroa ja josta Kajaanin kaupungin rahoitusosuus on 401.338 euroa ja CSC:n rahoitusosuus on 401.338 euroa (Liite 2 Kajaanin kaupunginhallituksen pöytäkirja 16.06.2020). Lisäksi Kajaanin kaupunki on ehdollisesti päättänyt osallistua haettavaan EAKR-hankkeeseen 147.018 euron rahoitusosuudella, mikäli CSC:n hakema EAKR hankehakemus saa myönteisen rahoituspäätöksen Kainuun liitolta.

Rahoitus datakeskusekosysteemin kehittämiseen tarvitaan molemmista hankkeista, jotka yhdessä tukevat tätä työtä ja muodostavat toimivan hankekokonaisuuden. CSC on sitoutunut datakeskusekosysteemin kehittämiseen sekä aktiivisella toiminnalla alueella että huomattavalla omarahoitusosuudella yhteistyöhankkeissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Kansainväliset tutkimustoimijat ja yritykset: alueen vetovoima ja liiketoiminnan kasvattaminen, työllisyys, yritysten osaamisten ja kyvykkyyksien kehittäminen
• Loiste, UPM, HermanIT ym. yritykset: alueen vetovoima ja liiketoiminnan kasvattaminen, työllisyys, yritysten osaamisten ja kyvykkyyksien kehittäminen
• KAMK, Cemis, VTT, Oulun Yliopistokeskus: alueen vetovoima, osaamisen kasvattaminen, TKI-toiminnan ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyökumppanit:
• Kainuun julkiset kehittämisorganisaatiot: alueen vetovoima, työllisyys, taloudellinen ja imagollinen hyöty
• Muut alueelliset hankkeet/projektit Kajaanissa: hankkeiden tulosten parantaminen, synergiaedut, osaamisen kehittäminen, työllisyys.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 305 299

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 270 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 430 141

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 352 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, joten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa valtavirtaistamisen kautta. Hankehenkilökuntaan ja hankkeen suoriin ja välillisiin kohderyhmiin kuuluu sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankehenkilökuntaan ja hankkeen suoriin ja välillisiin kohderyhmiin kuuluu sekä naisia että miehiä. Hanke toimii datakeskusekosysteemikokonaisuuden parissa. Alalla työskentelevistä henkilöistä suurin osa on miehiä, mutta naisten osuus on myös kasvaa. Viestintä ja markkinointi sekä toimintatapojen muutos myös omalta osaltaan auttavat perinteisten asetelmien päivittämistä ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hankkeen järjestämissä aktiviteeteissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja houkutellaan osallistujia niin, että hankkeen aktiviteetit ovat tasa-arvoisesti kaikkien hyödyksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Vesivoima, datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö kaukolämpönä myös tulevissa ratkaisuissa. Kaukolämmön tarvitsemien fossilisten polttoaineiden käytön vähentäminen datakeskuksen energiaratkaisuissa. Lisäksi datakeskusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Vesivoima, datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö kaukolämpönä, olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Hankkeella voi olla vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen siten, että uusiutuvan energian käyttö hillitsee ilmaston lämpenemistä ja siten vakauttaa olosuhteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö kaukolämpönä. Uusiutuvan energian käyttö (vesivoima) datakeskuksessa hillitsee ilmastonmuutosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö kaukolämpönä. Uusiutuvan energian käyttö (vesivoima) datakeskuksessa hillitsee ilmastonmuutosta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Datakeskusten suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa ja hyödykejakeluverkkoa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Datakeskukset käyttävät energianlähteenään paikallisesti tuotettua 100% vesivoimaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Kumppaneina hankkeessa pyritään käyttämään paikallisia yrityksiä niin paljon kuin mahdollista luoden heille mahdollisuuksia palvelutuotannon kehitykselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Vaikutukset liittyvät tulevien datakeskuksien hyödyntämiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei liity liikkumiseen eikä logistiikkaan. Lisää kuitenkin liikkumista alueelle (lentoliikenne) datakeskusekosysteemin merkittävyyden myötä, vierailuja ja tapahtumia tullaan järjestämään kohteeseen. Tämä edesauttaa säännöllisen lentoyhteyden pysymistä Kajaaniin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Lisää alueen mielenkiintoa, yksi maailman merkittävimmistä laskentakeskusekosysteemeistä, vetovoima alueelle. Hankkeen toteutuminen vaikuttaa alueen väestön mahdollisuuksiin datakeskusekosysteemin tuomien korkean osaamisen työpaikkojen sekä alan koulutusmahdollisuuksien (yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa) kautta.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Alalla työskentelevistä henkilöistä suurin osa on miehiä, mutta naisten osuus on myös kasvaa. Viestintä ja markkinointi sekä toimintatapojen muutos myös omalta osaltaan auttavat perinteisten asetelmien päivittämistä ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hankkeen järjestämissä aktiviteeteissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja houkutellaan osallistujia niin, että hankkeen aktiviteetit ovat tasa-arvoisesti kaikkien hyödyksi. Hankkeen kautta myös koulutusmahdollisuudet sekä työllistymismahdollisuudet korkean osaamisen työpaikkoihin kasvavat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Datakeskusekosysteemi on luonteeltaan kansainvälinen ja edistää mahdollisuuksia monikulttuurisen toimintaympäristön rakentamiseen Kainuussa. CSC:llä työkielet ovat suomi ja englanti ja CSC rekrytoi kansainvälisiä osaajia jatkuvasti. Tavoitteena on saada alueelle vähintään yksi kansallinen tai kansainvälinen datakeskustoimija. Tämän myötä yhdenvertaisuus kehittyy luontevasti kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Kulttuuriympäristö 0 5
Renforsin Ranta on kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue ja sen elinvoiman säilyttäminen myös jatkossa on tärkeää.
Ympäristöosaaminen 5 0
Hanke kehittää uusia, kestävän kehityksen ratkaisuja datakeskuksille. Projektin mahdollistamat innovaatiot kartuttavat ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-