Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76508

Hankkeen nimi: Yhteistyörobotiikan soveltamisvalmiuksien kehittäminen yrityksessä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.9.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APEX AUTOMATION OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0948814-5

Jakeluosoite: Terminaalikatu 3

Puhelinnumero: +358 40 086 6852

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.apexautomation.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiviniemi Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.kiviniemi(at)apexautomation.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 086 6852

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään yrityksen valmiuksia kehittää ja soveltaa yhteistyötyörobotiikkaa turvallisesti ja tehokkaasti eri teollisuuden aloille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 353

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 353

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Terminaalikatu 3

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toteutuksessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Pyritään aina rekrytoimaan oikeat henkilöt ilman sukupuolisidonnaisuutta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Asiakkaalla hukka pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Tarjotaa ratkaisuja kilpailukyvyn kehittämiseen ja rekrytointiongelmiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Apex Automation Oy:llä on pitkä kokemus perinteisestä robotiikasta, kuitenkin lähinnä palveluna sen ohjelmoinnista ja integroinnista osaksi tuotantolinjaa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa yrityksen palvelutarjontaa yhteistyörobotiikan avulla niin, että kykenemme tarjoamaan asiakkaalle kokonaisratkaisun "avaimet käteen" periaatteella selvitystyöstä toimivaan robottisoluun työkaluineen. Hankkeen jälkeen Apex Automation Oy on toimittanut useita yhteistyörobottisoluja asiakkaillemme - tulokset ovat rohkaisevia ja yhteistyörobotti soveltuu moneen kohteeseen mutta ei korvaa perinteista teollisuusrobottia.