Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76515

Hankkeen nimi: Puuelementtituotannon uudelleen järjestely ja jatkokehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FM-HAUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1740278-6

Jakeluosoite: Pellilänkolmiontie 8

Puhelinnumero: 0503369114

Postinumero: 31600

Postitoimipaikka: JOKIOINEN

WWW-osoite: www.fm-haus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sjöman Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.sjoman(at)fm-haus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503369114

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

FM-Haus Oy kehittää moduulituotannossa käytettävien osakomponenttien tuotantoa. Tähän kuuluu vaakakomponettien tuotannon keskittäminen yhteen työpisteeseen ja pystyelementtituotannon modernisointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 246 068

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 068

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Jokioinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pellilänkolmiontie 8

Postinumero: 31600

Postitoimipaikka: JOKIOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysia toteutetaan FM-Hausilla työsuojelutoimikunnan toiminnassa. Työsuojelutoimikunta on ottanut huomioon nykyisten tuotantotilojen haasteet, joita tullaan ratkaisemaan uusien tilojen valmistumisella. Esimerkiksi työn fyysinen kuormittavuus pienenee ja koneet tekevät raskaimmat työvaiheet. Tällöin toimintaympäristö ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusien tilojen suunnittelussa on FM-Hausin arvojen ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti haluttu luoda tasa-arvoinen työpaikka, jossa kaikilla ihmisillä on samanlaiset mahdollisuudet työllistyä ja tehdä työtä hyvin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Automatisoimalla raskaimpia tehtäviä, pystytään tarjoamaan tasa-arvoisesti kaikissa eri tiimeissä tehtäviä sekä naisille että miehille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 9
Hankkeen ansiosta voimme parantaa tuotteiden kierrätettävyyttä ja kokonaisten rakennusten uudelleen käytettävyyttä. Ja voimme tehdä tuotteesta hiilinegatiivisen, jolloin tekemämme rakennukset sitovat edemmän hiiltä itseensä, kuin niiden valmistaminen tuottaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Voimme lisätä merkittävästi puun käyttöä toimittamiemme rakennusten materiaalina ja rakennusten uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys vähentään ilmastonmuutoksen riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Voimme lisätä ekologisesti ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottavalla korjuutavalla hyödynnetyn puun käyttöä lopputuotteessamme.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Puurakentaminen minimoi veden käytön tuotanto prosessissa ja metsästä korjattu puu toimii puurakennuksissa hiilivarastona.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 7
Käytettävän puuraaka-aineen hankinta ei kuormita luontoa myöskään Natura 2000 kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Toimimme Ekokompassi ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Lajittelemme ja kierrätämme kaikki mahdolliset tuotannon sivuvirrat .
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Hanke mahdollistaa jatkossa aurinkoenergian ja maalämmön hyödyntämisen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Olemme kehittäneet ja edelleen kehitämme yritysverkostoa, tuotteen eri komponettien valmistukseen ja tuotteeseen tarvittavien palvelujen tuottamisen esim. sähkö- ja putkiasennukset.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Tähän liittyvät myös kiinteästi henkilöstön osaamisen jatkuva parantaminen ja tuoteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Teollinen rakentaminen ja etenkin moduulirakentaminen vähentävät kuljetusten tarvetta esim. kasvukeskuksissa sijaiseville työmaille. Logistiikkaa voidaan kehittää tehokkaaksi ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Jaettaessa työn tekemisen paikkoja laajemmalle alueelle, pystytään ihmisille antamaan enemmän tilaa ja vastuuta tekemisilleen, jolloin pystytään varmistamaan motivoiva työ ja hyvinvoinnin lisääntyminen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
FM-Hausin arvon, Yhdessä, mukaisesti haluamme tarjota parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet jokaiselle tilamestarille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Tilojen parantuessa pystymme tarjoamaan tilamestareillemme yhä yksilöllisempiä työskentelymahdollisuuksia, jolloin pystymme huomioimaan entistä paremmin yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden.
Kulttuuriympäristö 8 8
FM-Haus tarjoaa puusta rakennettua tilaa, jolloin pääsemme vaikuttamaan millaista kulttuuriympäristöä luomme. Kehittämällä tuotantotilojamme pystymme tarjoamaan yhä parempia ratkaisuaja asiakkaillemme.
Ympäristöosaaminen 9 9
Puurakentamisella on ympäristön ja ihmisen kannalta ainoa oikea ratkaisu, jolloin teolliseen puurakentamiseen keskittyminen ja sen kehittäminen vie kohti ympäristöviisasta rakentamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

FM-Haus Oy kehitti seinäelementti ja Ripa-tuotantoaan kone- ja laiteinvestoinneilla, jotka tulevaisuudessa mahdollistavat yrityksen vastaavan kasvavan puurakentamissektorin haateisiin. Investointien avulla voidaan tehtaan tuotantomääriä erilaisissa rakentamisen tuoteosissa nostaa olennaisesti.