Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76530

Hankkeen nimi: Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto, INVESTOINNIT

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anni Lippo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.lippo(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 213

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on rinnakkaishanke Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto (A75786)-hankkeelle. Tässä hankkeessa toteutetaan fyysisen turvapuiston Itäsatama 5 (I-5) kuurin käyttöönotto ja siellä järjestettävien turvallisuustoimenpiteiden harjoitusten ja koulutusten turvallisen toteuttamisen edellyttämät tekniset laitehankinnat ja asennukset.

Kotkan kaupunki on hakenut sijaintia fyysiselle turvapuistolle Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hankkeen toteutuksen aikana ja sijainti on löytynyt. Kotkan Kantasatamassa sijaitseva Kuuri I-5 on siirtynyt Kotkan kaupungin omistukseen elokuussa 2020 ja on suunniteltu matkustajaterminaali- ja turvapuistokäyttöön.
Kotkan Kantasatama turvapuiston fyysisenä sijaintina luo autenttisen ympäristön satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden harjoitteluun ja osaamisen lisäämiseen. Suunniteltu sijainti ja rakennus mahdollistavat ympärivuotisen turvapuistotoiminnan eri käyttäjäryhmille: satamasidonnaisille toimijoille ja logistiikka-alan yrityksille, koulutusorganisaatioille, kuntatoimijoille, vapaehtoisen pelastustoiminnan järjestöille ja viranomaisille. Samaan rakennukseen sijoittuva matkustajaterminaali tuo synergiaetuja turvapuiston toiminnalle.

Hankkeen investoinneila mahdollistetaan tilan turvallinen käyttö ja uuden teknologian tuominen osaksi turvallisuustoimenpiteiden harjoittelua, koulutusta ja testausta. Kuuri I-5 tilan teknisiä ominaisuuksia parantamalla ja toimijaverkoston yhteistyöllä tilasta luodaan monipuolinen turvallisuusosaamisen keskittymä, joka toiminnan käynnistyessä palvelee kattavasti käyttäjäryhmiä myös Kymenlaakson ulkopuolelta. Investointien myötä puolen hehtaarin turvapuistotilassa on mahdollista toteuttaa myös suurten joukkojen harjoituksia, jolloin Kuuri I-5 voi palvella käyttäjäryhmiä myös kokonaisturvallisuuden hallinnan näkökulmasta.

Uutta teknologiaa hyödyntävä turvallisuusosaamiskeskittymä tukee alueen älykkään erikoistumisen RIS3-strategiaa ja erityisesti sen logistiikkakärkeä turvallisuusosaamisen vahvistamisen ja digitalisaation näkökulmista. Hankkeen kohteena olevaa toimintaa, fyysistä satamatoimintoihin ja logistiikkaan erikoistunutta turvallisuuden harjoitus-, koulutus ja testausympäristöä ei löydy Suomesta tai lähialueilta. Satamatoimintojen ja logistiikka-alan työturvallisuuden ja Kymenlaakson alueen turvallisuusosaamisen keskittymä on kiinnostava myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Satamasidonnaiset ja logistiikka-alan yritykset, Kotkan kaupunki, HaminaKotka Satama Oy, Finnhub ry, Kymsote ensihoito, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Tulli, Suomenlahden Merivartiosto, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kotka-Haminan seudun kuntalaiset, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ry, Puolustusvoimat, Turvallisuuskomitea, Työturvallisuuskeskus, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Traficom.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itäsatama 5

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työmarkkinat Suomessa ovat eriytyneet mies- ja naisaloihin eli segregoituneet sukupuolen mukaan. Samankin toimialan sisällä naisten ja miesten työtehtävät ovat eriytyneet. Työnjako heijastuu naisten ja miesten palkkoihin, työsuhteen luonteeseen, työaikoihin, työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin(Opetushallitus). Sukupuolen mukainen jako on ongelmallinen kummankin sukupuolen kannalta. Tasa-arvoisesta kehityksestä huolimatta ICT-, logistiikka-, merenkulku- ja peliala ovat toistaiseksi miesvoittoisia aloja, kun taas opetusala ja luovat alat ovat naisvoittoisia. Tässä hankkeessa tehdään alojen monialaista yhteistyötä. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Hankkeen suunnittelussa on perehdytty Xamkin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jota noudatetaan hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden, mutta hankkeessa huomioidaan molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hankkeen kohteena olevaan toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Hankkeen avulla otetaan käyttöön valmis tyhjillään oleva infra, ei rakenneta täysin uutta. Hankkeen toimenpiteillä on vähäinen välitön vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen mutta kohtuullinen välillinen vaikutus. Hanke liittyy vahvasti turvallisuusosaamisen vahvistamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Vanhan infran hyödyntäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Kuuri I-5 tilan teknisissä asennuksissa ja laitehankinnoissa huomioidaan ympäristövaikukset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tunnistettuja yhteyksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja yhteyksiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Turvapuiston toiminnalle otetaan käyttöön valmis toimettomana seisova infra, ei rakenneta täysin uutta. Tilan kehittämisessä huomioidaan materiaalien ja jätteiden kierrätys, ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja (mm. vanhat rakenteet).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tunnistettuja yhteyksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 7
Lisätään Kymenlaakson jo nyt vahvan logistiikkasektorin osaamista turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuusosaamisen keskittymä mahdollistaa uusien palveluiden synnyn turvapuistotoiminnan ympärille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen investoinnella mahdollistetaan toimintaedellytykset turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- koulutus- ja testausympäristön toiminnalle.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Investointien mahdollistamalla turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristöllä vahvistetaan erityisesti logistiikka-alan työturvallisuusosaamista ja Kymenlaaksoa logistiikkamaakuntana.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Investointien mahdollistamalla turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristön toiminnalla vahvistetaan turvallisuusosaamista ja välillisesti yksilön hyvinvointia ja erityisesti työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 3 4
Investoinnit kohdistetaan Kotkan Kantasatamassa sijaitsevan Kuuri I-5 rakennuksen teknisten ominaisuuksien parantamiseen. Kotkan Kantasatama on merkittävä alue Kotkan kaupungin historiassa ja hankkeen investoinneilla mahdollistetaan Kuuri I-5 rakennuksen uusi käyttö.
Ympäristöosaaminen 3 4
Ympäristöosaaminen kuuluu kaikille aloille ja yrityksille toimialasta riippumatta. Hanke toteutetaan ympäristönäkökannat huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-