Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76551

Hankkeen nimi: Risupeto Proto II

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REFORMET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3140430-7

Jakeluosoite: Kuninkaantie 799

Puhelinnumero: 0405917720

Postinumero: 47450

Postitoimipaikka: PERHENIEMI

WWW-osoite: reformet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lintukangas Maijastiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maijastiina.lintukangas(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405917720

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Risupeto on energiapuun korjuulaite, joka mahdollistaa olennaisesti nykyistä kustannustehokkaamman energiapuun korjuun. Hankkeessa on tarkoitus kehittää ja valmistaa Risupedon ensimmäiseen prototyyppiin perustuen prototyyppi II. Proto II:n on tarkoitus olla hyvin lähellä kaupallista tuotetta ja sitä tullaan testaamaan hankkeen puitteissa merkittävä määrä koneen kaupallisen valmiuden varmistamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy kaupallistamisvalmistuotekonsepti. Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Risupeto mahdollistaa energiapuun käytön lisäämisen sekä myös metsien hoidon lisäämisen, joka puolestaan parantaa metsän kasvua. Sen avulla metsien virkistysarvot paranevat ja kulttuurimaiseman avoimena pitäminen helpottuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 857

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 857

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PERHENIEMI

Postinumero: 47450

Postitoimipaikka: PERHENIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei erityistä vaikutusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei erityistä vaikutusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei erityistä vaikutusta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Edistää energiapuun käyttöä sekä metsien hoitoa ja kasvua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Tehostaa metsien hoitoa ja sitä myöten vähentää metsäpalovaaraa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Edistää energiapuun käyttöä sekä metsien hoitoa ja kasvua.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Vähentää polttoaineenkulutusta suhteessa tehtyyn energiapuun määrään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Edistää energiapuun käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Yrityksen hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti lähialueen palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Lisää metsäkoneurakoitsijoiden ja metsänomistajien hyvinvointia parantamalla tuottoa. Lisää luonnossaliikkujien hyvinvointia, koska raivausjätettä ei jää tarpeettomasti maastoon hankaloittamaan metsien virkistyskäyttöä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 10
Helpottaa ja näin ollen lisää ympäristön hoitoa, mikä vähentää kulttuurimaiseman umpeenkasvamista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-