Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76552

Hankkeen nimi: Lean 5, tuotannon ohjausprojekti, ja höyläinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.9.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY TIMBER FRAME LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0752424-5

Jakeluosoite: Kutomonkuja 2 A

Puhelinnumero: +358500467755

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: FORSSA

WWW-osoite: www.timberframe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyvärinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.hyvarinen(at)timberframe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500467755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

tuotantokapasiteetin ja kannattavuuden parantaminen Lean5 teknologialla ja suurdimensiohöylän investointi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PUUSEPÄNKATU

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei vaikuta projektiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeeseen mahdollisesti palkkataan naispuolinen projektipäällikkö
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankkeen päätavoite on tuotannon tehostaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
otetaan huomioon puutavarhankinnassa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
jokainen rakennettu puukuutio sitoo 518kg CO2:ta ja täten säilöö talteen hiilidioksiidia. Höyläinvestointi vähentää merkittävästi kuljetuksia ja näistä aiheutuvia CO2 päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
tuotannonohjausjärjestelmä tulee tehostamaan näitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
tuotannonohjausjärjestelmä tulee tehostamaan tätä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
projekti tulee parantamaan paikallista työllisyyttä. Lisäksi höyläinvestointi kasvattaa paikallista toimeliaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Höyläinvestointi vähentää merkittävästi kuljetuksia ja näiden aiheuttamia CO2 päästöjä. Vähentynyt kuljetustarve parantaa myös kannattavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
tuotannonohjausjärjestelmä tulee tehostamaan tätä, sekä taloudellinen että ekologinen
Tasa-arvon edistäminen 4 4
projektin vetäjäksi ehdolla naispuolinen henkilö
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 8
tuotannonohjausjärjestelmä ja höyläinvestointi tulevat tehostamaan tätä

9 Loppuraportin tiivistelmä

tuotantokapasiteetin ja kannattavuuden parantaminen Lean5 teknologialla. Projekti on sekä nostanut kapasiteettia että parantanut kannattavuutta.