Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76583

Hankkeen nimi: Työmenetelmien kehittäminen työkoneiden ja niiden osien tuotannon käynnistämiseksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.10.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TRYSIL RMM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1904000-2

Jakeluosoite: Syväojankatu 3 B

Puhelinnumero: 0456707220

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: trysil.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Taito

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: taito.heikkinen(at)tieto-oskari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0456707220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys on aloittamassa kuorma-autoalustaisten tiemerkintäkoneiden valmistamista Kajaanissa. Yritys osti metallityöyrityksen (Kajaanin Rautamiehet Oy:n), jolla haettiin työntekijäkapasiteettia ja perusosaamista. Työn vaatima erityisosaaminen sarjavalmistusmielessä yritykseltämme puuttuu, jota vahvistetaan tällä hankkeella. Yritys aloittaa uudessa toimitilassa, jossa aloitetaan kirjaimellisesti tyhjästä tekemään tuotantolaitosta. Yrityksen omistajilla on hyvin vahva osaaminen tiemerkinnän koneista ja monista muista osa-alueista ja yhden omistajan pitkä historia koneiden rakentamisessa tuo myös markkinatuntemuksen yritykseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 040

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 040

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Syväojankatu 3 B

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole rajattu sukupuolta työntekijöiden hakemisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Voimme palkata sukupuoleen riippumatta, kun työn suorittamiseen liittyen edellytykset täyttyy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa valmisteltiin kuorma-autoalustaisten tiemerkintäkoneiden ja niissä tarvittavien osien valmistuksen Kajaanissa, yrityksen siirryttyä uusiin toimitiloihin. Konekantaa vahvistettiin CNC koneilla, jotka nostavat tuotannon laatua, alentavat tuotantokustannuksia ja nopeuttavat tuotannon läpimenoaikaa.