Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76587

Hankkeen nimi: F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 050-919 2939

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kainusalmi Mika Tapio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.kainusalmi(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-919 2939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen -valmisteluhankkeen päätavoitteena on rakentaa valmisteilla olevan LUT:n ja VTT:n yhteisen F3 - Films For Future -hankkeen yrityskonsortio. F3 -hankkeen tavoitteena on ottaa merkittävä askel kohti uusien suomalaisten pakkausratkaisuiden hyödyntämistä sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla, ja mahdollistaa myös pk-yrityksille liiketoiminta markkinassa, jossa toimijat ovat perinteisesti suuryrityksiä. LUT:n ja VTT:n aiemmin tekemä kehitystyö on nyt vaiheessa, jossa laajan kv-yrityskonsortion rakentaminen helposti kierrätettävien bio- /selluloosapohjaisten materiaalien ja pakkausratkaisuiden alueella on ajankohtainen.


Hanke edistää ekologista kestävyyttä tukemalla uusien materiaali- ja pakkausteknologisten ratkaisuiden kehitystyötä. Kehitystyön myötä fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muovimateriaaleja voidaan korvata uusiutuvista materiaaleista valmistetuilla kartongeilla ja muilla biopohjaisilla materiaaleilla. Uudet ratkaisut vähentävät merkittävästi pakkaamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja pakkausjätteen määrää sekä edistävät jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä. Kehitystyö vastaa pakkauksia käyttävien yrityksien tarpeeseen löytää uusia entistä ekologisempia pakkausvaihtoehtoja ja pakkausten valmistusteknologioita omille tuotteilleen. Ekologisempien pakkausratkaisuiden myötä kuluttajat pääsevät ostamaan tuotteita, joiden pakkaamisessa on huomioitu materiaalin kotimaisuus, pakkausvalmistuksen eettisyys ja vähennetty pakkauksesta aiheutuvaa ympäristön kuormittumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

- Etelä-Karjalan alueella toimivat pakkaavat Pk-yritykset ja tuottajat

- Etelä-Karjalan alueella toimivat pakkauskoneita valmistavat Pk-yritykset (esim. konepajat)

- LUT:n pakkaustekniikan tutkimus- ja opetustoimintaympäristö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:

- Sekä kansalliset että kansainväliset yritykset, esimerkiksi pakkaussuunnitteluyritykset, pakkausmateriaalien, pakkauksien ja pakkauskoneiden valmistajat,
elintarvikkeiden sopimuspakkaajat ja ruokatalot.

- Hankkeeseen välillisesti liittyvät logistiikkaketjun yritykset (esim. tukkuliikkeet), vähittäis- ja verkkokauppaa harjoittavat yritykset.

- Pakkauksien käyttäjät eli kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 928

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 928

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 040

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke nähdään sukupuolineutraalina hankkeena, joten toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyritään toteuttamaan sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite on muodostaa yrityskonsortio tulevaa F3-hanketta varten.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 9
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta kestävän kehityksen edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevan F3-hankkeen tavoitteena on korvata fossiilisista raaka-aineista valmistetut muovimateriaalit uusiutuvista materiaaleista valmistetuilla kartongeilla ja muilla biopohjaisilla materiaaleilla. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden seurauksena pakkausjätteiden kierrätettävyys paranee ja kaatopaikkajätteen määrä vähenee. Tulevaisuudessa pakkausjätettä pystytään hyödyntämään tehokkaasti esimerkiksi uusiokartongin ja kuitukomposiittien valmistuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 9
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta kestävän kehityksen edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa oleva F3 -hanke pienentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeessa kehitettävät pakkausratkaisut edistävät esimerkiksi hajautetusti toteutettavaa ruokapakkaamista. Uudey materiaalit, hajautettu tuotanto ja mahdollisuus lyhyisiin toimitusketjuihin lisäävät tuotannon joustavuutta muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 7
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta kestävän kehityksen edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistella olevassa F3 -hankkeessa kehitettävät muovimateriaaleja korvaavat pakkausratkaisut vähentävät pakkausmuovijätteen määrää ja muovinpakkausten aiheuttamia ongelmia ympäristölle ja eliöstölle. Esimerkkeinä Itämeren kaloihin ja eliöstöön kertyvän muovijauheen määrän vähentäminen ja valtamerten jätepyörteiden kasvun hidastaminen. Hanke ja hankkeessa syntyvät ratkaisut pyrkivät varmistamaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Pakkaamisessa käytettävät biopohjaiset raaka-aineet hankitaan sertifioiduista lähteistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 9
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta kestävän kehityksen edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevassa F3 -hankkeessa kehitettävien ratkaisujen käyttö vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Biopohjaisen kartongin hiilijalanjälki on yli 50% pakkausmuoveja pienempi, mikä vähentää pakkaamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Lisäksi hanke edistää jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä vähentää kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää ja pienentää kaatopaikkojen negatiivisia ympäristövaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 4
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta kestävän kehityksen edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevasta F3-hankkeesta ei aiheudu negatiivisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, koska hankkeessa käytettävät biopohjaiset raakaaineet hankitaan sertifioiduista lähteistä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 10
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta taloudellisen kestävyyden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa oleva F3 -hanke edistää jätteiden kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä vähentää kaatopaikoille toimitettavan jätteen määrää. Hanke vähentää elintarvikepakkaamisen riippuvuutta jatkuvasti kallistuvasta niukkavaraisesta öljystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 8
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta taloudellisen kestävyyden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevassa F3 -hankkeessa hyödynnettävä teknologia mahdollistavat hajautetun pakkaustuotannon, jossa voidaan käyttää paikallisia ja uusiutuvia energialähteitä. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa sekä maatilojen biovoimaloita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta taloudellisen kestävyyden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevan F3 -hankkeen tarkoituksena on edistää Etelä-Karjalan ja muiden kotimaisten pakkaavien yritysten tuotantoa, markkinointia, jakelua ja vientiä uusien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen avulla sekä kehittää alueen pakkausteknologiaosaamista kuitupohjaisiin biomateriaaleihin ja pakkausten valmistusteknologioihin liittyen. Hankkeessa tullaan yhdistämään kotimaisen kartonkiteollisuuden ja maatalouden tuotteet, biomateriaalista valmistetut kartonkipakkaukset ja paikallisesti tuotetut tuotteet, "yhdeksi kaupalliseksi tuotteeksi", ja viemään alueen pakkausosaamista pakkaajien hyödynnettäväksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hanke vastaa alueella toimivien yrityksien tarpeeseen löytää uusia, muovipakkauksia korvaavia, ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 9
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta taloudellisen kestävyyden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevan F3 -hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa toimivien organisaatioiden ja alueen yritysten välinen yhteistyö kiihdyttää uusien pakkausalan innovaatioiden kaupallistamista vahvistaen samalla Etelä-Karjalan ja muiden kotimaisten alueiden vetovoimaa ja yrittäjyyttä. Pakkausalan tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta hankkeessa parannetaan laajaalaisen ja kauaskantoisen pakkausalan tutkimus- ja opetustoiminnan edellytyksiä hankkeeseen osallistuvissa opetus- ja tutkimuslaitoksissa. Hankkeessa pilotoitavat ratkaisut luovat hyvän perustan uusien pakkausinnovaatioiden, esimerkiksi biomateriaali-, älyteknologia-ja valmistusteknisten ratkaisujen, syntymiselle. Hankkeessa syntyvä osaaminen ja innovaatiot avaavat alueen yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa yritystoimintaansa pakkaustekniikan alueella sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteiden puolesta hanke tulee nähdä alueellisena pakkausalan tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäjänä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaajana, erityisesti alueen kartonkiteollisuuden, pakkausteollisuuden sekä koneita- ja laitteita valmistavissa yrityksissä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 8
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta taloudellisen kestävyyden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevassa F3 -hankkeessa kehitettävät pakkausratkaisut mahdollistavat hajautetun tuotannon, mikä lyhentää elintarviketuotannon toimitusketjuja sekä vähentää tarpeetonta tyhjien pakkausten ja pakattavien tuotteiden, esimerkiksi elintarvikkeiden kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 8
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Kuluttajat ja pakkaavat yritykset ovat kiinnostuneita lisäämään sekä luonnonmukaisesti että lähellä tuotettujen ja ekologisesti pakattujen tuotteiden käyttöä. Kuluttajien varallisuus ja halu tehdä turvallisia valintoja on lisääntynyt, ja samalla entistä urbaanimmat kuluttajat etsivät paikallisten tuotteiden kautta uutta kulttuurillista yhteyttä maaseutuun. Poliittiselta taholta on edistetty kestävää kehitystä, maaseudun mahdollisuuksia ja paikallisen tuotannon kehittämistä. Kuluttajien kasvanut terveys- ja ympäristötietoisuus sekä EU-alueen poliittinen tahtotila vauhdittavat ekologisesti tuotettujen ja pakattujen tuotteiden markkinan kasvua.
Tasa-arvon edistäminen 1 5
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 6
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa oleva F3 -hanke edistää kotimaisten tuotteiden tuotantoa, markkinointia, jakelua ja vientiä uusien ekologisten pakkausratkaisujen avulla sekä kehittää Etelä-Karjalan pakkausteknologiaosaamista kuitupohjaisiin biomateriaaleihin ja pakkausten valmistusteknologioihin liittyen. Hankkeessa tullaan yhdistämään kotimaisen kartonkiteollisuuden materiaali, kotimaisten toimijoiden tuotteet ja biomateriaalista valmistetut kartonkipakkaukset "yhdeksi kaupalliseksi tuotteeksi". Kehitettävät ratkaisut mahdollistavat laadukkaiden ja eettisesti kestävien tuotteiden viemisen erilaisten yhteiskuntaryhmien saataville.
Kulttuuriympäristö 1 7
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa oleva F3 -hanke edistää kotimaisen tuotannon ja maatalouden säilymistä ja uudistumista. Uudet pakkaamisen ratkaisut ja toimintamallit avaavat mahdollisuuden myös maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja maaseudun kulttuuriperinnön vaalimiseen. Samalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi kulttuuriperintöön kuuluvien elintarvikkeiden säilymiseen markkinoilla.
Ympäristöosaaminen 1 10
Hankkeessa rakennetaan yrtyskonsortio valmisteilla olevaan F3 - Films For Future -hankkeeseen. Tässä hankkeessa tehtävät toimenpiteet eivät vaikuta sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen suoraan vaan valmistelussa olevan hankkeen kautta. Valmistelussa olevassa F3 -hankkeessa vahvistetaan pakkaamiseen liittyvää ympäristötietoutta ja kehitetään ympäristöystävällisempiä pakkauksia ja niiden valmistamiseen tarvittavia energia- ja raaka-ainetehokkaita valmistusjärjestelmiä. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä raaka-aineena polttamisen sijaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen -valmisteluhankkeen päätavoitteena oli rakentaa valmisteilla olevan, LUT:n ja VTT:n yhteisen, F3 - Films For Future -hankkeen yrityskonsortio. Yrityskonsortio muodostuu kumppaniyrityksistä, joiden tarkoituksena on tuoda valmistelussa olevaan F3- hankkeen käyttöön kriittistä osaamista ja näkemystä pakkaamiseen liittyvästä liiketoiminnasta ja toimintamalleista, joita hanketoteuttajilla itsellään ei ole. Lisäksi hankkeen aikana etsitään potentiaalisia pakkausratkaisuiden pilotointikohteita ja LUT:ssa kehitettyjen pakkausteknologioiden hyödyntäjiä sekä LUT:n ja VTT:n
kehittämien materiaaliratkaisuiden käyttäjiä.

Keskeisimpiä valmisteluhankkeen toimenpiteitä olivat varsinaisen F3 -hankkeen rakenteen suunnittelu ja esittelymateriaalin laatiminen sekä kumppaniyrityksien kontaktointi ja rahoitussitoumuksien valmistelu. Hankkeen aikana kontaktoitiin merkittävä määrä potentiaalisia kumppaniyrityksiä keväällä 2022 haettavan F3 -hankkeen yrityskumppaneiksi. Valmisteluhankkeen aikana saatiin allekirjoitetut rahoitussitoumukset noin 30 yritykseltä, joiden kanssa jatketaan hanke- ja hakemusvalmistelua EAKR-rahoituskaudelle 2022-2027.