Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76588

Hankkeen nimi: Virtual Learning Lab

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 395 9000

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.ekami.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Immonen Tuula Kaarina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.immonen(at)ekami.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 581 7333

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtual Learning Lab -hankkeessa tavoitteena on:
1. Kehittää ja ottaa käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

2. Kehittää Ekamin teknologia- ja verkkopedagogiikkaosaamista sille tasolle, että voidaan toimia edelläkävijöinä ja tarjota pilvipalveluihin ja virtualisointialustaan liittyvää osaamista alueen yrityksille, oppilaitoksille ja muille sidosryhmille.


Aluksi vertaillaan saatavilla olevia, oppilaitoskäyttöön soveltuvia virtualisointialustoja ja tekniikoita sekä teknisesti että niiden pedagogisen ja yrityksiä tukevan käytön suhteen. Vertailun ja käytettävyysselvityksen jälkeen hankitaan virtualisointialusta ja otetaan se teknisesti käyttöön osaksi Ekamin pilvipalvelutarjontaa.

Kehitetään virtuaalityöpöydän käyttöä hybridimallin mukaisessa opetuksessa, jossa osa opiskelijoista oppii työssä, osa oppilaitoksessa ja osa etänä verkossa. Uuden virtualisointialustan käyttöönoton myötä voidaan olla etäyhteydessä opiskelijoihin ja yrityksiin heidän sijainnistaan riippumatta. Opiskelija voi olla työpaikalla, kotonaan tai vaikka toisessa maassa ja maanosassa. Alustaa voidaan käyttää niin, että koko opiskelijaryhmä voi olla opettajan ohjauksessa samanaikaisesti tai toisaalta opiskelijat voivat opiskella samassa näkymässä ajasta ja paikasta riippumatta.

Virtualisointialustan ominaisuuksien selvittyä luodaan alustan pedagogisen käytön puitteet opettajille ja kouluttajille. Virtualisointialustaa pilotoidaan ja testataan yhteistyössä yritysten kanssa esim. logistiikka-, ICT- sekä matkailu- ja ravitsemisalalla peruskoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja yritysyhteistyössä sekä mahdollisesti koulutusviennissä.

Pilotointien jälkeen mallinnetaan virtualisointialustan käyttö koulutuksessa ja koulutusviennissä sekä osana yritysyhteistyötä. Mallia ja käyttökokemuksia jaetaan ICT-, yritys- ja oppilaitosverkostoissa ja pitämällä mm. webinaareja yrityksille virtuaalityöpöydän käyttöönotosta osana yrityksen pilvipalveluja.

Hanke lisää kaikkien sukupuolien mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämiseen. Käyttöönottoon liittyvässä ohjauksessa ja koko hankkeen toiminnassa pyritään sukupuolisensitiivisyyteen. Hankkeessa edistetään taloudellisesti kestävää kehitystä luomalla aineettomia palveluja, jotka vähentävät kalliiden laitehankintojen tarvetta ja matkustamista. Hanke edistää sosiaalista yhdenvertaisuutta lisäämällä vaativien tietoteknisten ohjelmistojen käyttömahdollisuuksia varallisuudesta ja laitekannasta riippumatta.

Hankkeen tuloksina:
1. Virtualisointialusta on otettu käyttöön osana Ekamin etä- ja hybridikoulutusmallia sekä yritysyhteistyötä

2. Virtuaalityöpöytä on jatkuvassa käytössä pilottialoilla sekä opetuksessa että yritysyhteistyössä

3. Malli ja ohjeet virtualisointialustan käytöstä kaikille koulutusaloille, ketterästi reagoivaan täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson pk-yritykset ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen muut oppilaitokset ja Ekamin sidosryhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 613

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 802

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 448

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 29

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Nuorilla opiskelijoilla ei välttämättä ole suuria eroja sukupuolten välillä tietokoneen käytön osaamisessa, vaikka oletuksena onkin,että miehet käyttävät tietotekniikkaa enemmän, ovat siitä kiinnostuneempia ja siten heidän tietotekniset taitonsa ovat parempia kuin naisten. Miehet kuitenkin pelaavat enemmän ja siten käyttävät laitteita eri tavalla. Miesenemmistöisillä aloilla on työelämässä käytössä enemmän tietoteknisiä laitteita kuin naisenemmistöisillä työpaikoilla. Työmarkkinat ovat Suomessa vahvasti segregoituneet sukupuolen mukaan. Tässä hankkeessa pilottialoiksi valitaan alat, joissa on työntekijöissä toisessa miesenemmistö ja toisessa naisenemmistö. Tällöin voidaan vertailla virtualisointialustan toimivuutta molemmilla sukupuolilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään huomiota toimintojen valtavirtaistamiseen. Virtualisointialustan käytössä huomioidaan kaikkien sukupuolten tarpeet. Pilotointialat valitaan niin, että niillä on edustettuina molempia sukupuolia. Samalla pyritään sukupuolisensitiivisyyteen ja ohjaustoimilla vaikuttamaan siihen, että tieototekniikan hyödyntäminen olisi omiaan vähentämään ammattialojen segrekoitumista sukupuolen mukaan esim. opiskelijoiden ohjauksessa koulutusaloille ja työelämään. Virtualisointialustan käyttö tasoittaa tietoteknisten laitteiden kapasiteetista johtuvia eroja ja omalta osaltaan mahdollistaa kaikille sukupuolille tasavertaiset mahdollisuudet erilaisten ohjelmistojen käyttöön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Virtualisointialusta mahdollistaa tehoa vaativien tietokoneohjelmien ja simulaattorien käytön lähes millä tahansa päätelaitteella. Tällöin oppilaitoksessa ei tarvita kalliita tietokoneluokkia ja jatkossa opiskelijoille riittää halvempi kone, jota voidaan hyödyntää pidempään. Tämä tuo mukanaan materiaalisäästöjä sekä oppilaitokselle, opiskelijoille ja mahdollisesti yhteistyöyrityksille, vähentää hankintoja ja kierrätykseen poistuvia laitteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hanke tuo uuden työvälineen koulutukseen ja oppilaitoksen yritysyhteistyöhön. Se helpottaa PK-yritysten ja yksityisten henkilöiden osaamisen kehittämistä sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia eri aloilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeessa kehitettävät tuotteet ovat aineettomia: virtualisointialusta ja sen käytön sovellukset 2-3 koulutus-/ammattialalla ovat palveluja, joita hyödynnetään koulutuksessa ja ICT-osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetyt palvelut ovat monistettavissa muille aloille ja yrityjsille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 1
Virtualisointialusta laajentaa etäopetuksen mahdollisuuksia ja etäopiskelun lisääntyminen ja menetelmien monipuolistuminen vähentää matkustamista opintojen perässä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Alustan yhteisöllisen toiminnan mahdollisuudet avaavat uusia väyliä yhteisöllisyydelle ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Myös kalliilta tietokonehankinnoilta välttyminen lisää taloudellista tasa-arvoa. Jatkuvan oppimisen tasavertainen mahdollistuminen lisää hyvinvointia työelämässä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Virtualisointialustan käyttöönotto vastaa ammatillisessa oppilaitoksessa ilmaisen oppimateriaalin käytön vaatimuksiin, tulotasosta riippumatta kaikilla on mahdollisuus samaan laitteeseen. Alustan yhteisöllisen käytön työkalut parantavat esim. maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Pienyrityksille alustan käyttö antaa taloudellisesti tasavertaisia mahdollisuuksia sekä yrittäjälle itselleen että työntekijöille jatkuvan oppimisen päivittämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtual Learning Lab -hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön ajasta, paikasta ja käytettävissä olevasta laitteesta riippumaton virtualisointialusta verkko-opiskeluun, yritysyhteistyöhön ja yhteisöllisiin kokoontumisiin.

Hankkeen aikana on testattu erilaisia virtualisointityökaluja, kuten Azure Labs ja Cameyo, yritysyhteistyössä mm. Cadmatic yrityksen kanssa. Virtualisointityökaluja on myös pilotoitu Ekamin sähkö- ja automaatioalan opetuksessa.

Hankkeen aikana on kehitetty Ekamin pilvipalvelu- ja virtualisointiosaamista ja voimme jakaa näihin liittyvää osaamista alueen yrityksille, oppilaitoksille ja muille sidosryhmille.